Praktiski
Manas tiesības

Paņēma ātro kredītu, taču atdot grūti. Parādu piedziņas firma terorizē visu ģimeni0

Foto: SHUTTERSTOCK

Kādreiz internetā paņēmu ātro kredītu (200 eiro), bet tad pazaudēju darbu, jo smagi saslimu un ilgi ārstējos slimnīcā. Palīdz dēls, jo strādāt pēc operācijas vēl nevaru. Nelielu kredīta daļu pirms tam paspēju atmaksāt, bet tagad parādu piedziņas firma nemitīgi zvana un saka, ka parāds jau pieaudzis trīs reizes. Nekādus rakstiskus brīdinājumus par to gan neesmu saņēmusi. Piedziņas firma neliek mieru arī manam dēlam un pieprasa manu parādu. Vai tā drīkst darīt, jo es taču kredītu ņēmu citā firmā un arī daļu atmaksāju? To gan visiem gribu ieteikt: neiekrītiet ar ātrajiem kredītiem, jo paņemt ir viegli, bet atdot grūti! HELĒNA TALSU NOVADĀ

Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs kreditora vārdā vai uzdevumā atgūt parādu, ja ir reģistrējies kā komersants vai profesionālās darbības veicējs un saņēmis speciālu atļauju (licenci) parāda atgūšanai.

Turklāt 2016. gadā Latvijā stājās spēkā jauni nosacījumi ātro kredītu izsniegšanai, proti, jebkura ar kredītu saistīto izdevumu summa, to skaitā kredīta procenti, nokavējuma procenti, kredīta termiņa pagarinājuma maksa un citas ar kredītu saistītās izmaksas, kopā nedrīkst pārsniegt 100% no sākotnēji izsniegtā kredīta summas.

Distances līgums

Atbilstīgi Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. pantam jūs šajā gadījumā esat noslēgusi distances līgumu. Tā ir patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vienošanās, ko noslēdz, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu.

Par distances saziņas līdzekļiem uzskata telefonu, tīmekli, elektronisko pastu, televīziju, faksu, katalogu, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citus informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļus.

Paziņošana

Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā teikts, ka kreditoram vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam, uzsākot parāda atgūšanu, rakstiski jāpaziņo parādniekam par parāda esamību un jāaicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības. Paziņojumā jāsniedz šāda informācija:

• kreditora (fiziskās personas) vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un cita kontaktinformācija;

• parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja (juridiskās personas) nosaukums, reģistrācijas numurs, speciālās atļaujas (licences) numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un cita kontaktinformācija; ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir fiziskā persona, – vārds, uzvārds, personas kods, speciālās atļaujas (licences) numurs, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un cita kontaktinformācija;

• kāpēc parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ieguvis tiesības atgūt parādu (darījuma veids un noslēgšanas datums);

• kreditora prasījuma rašanās tiesiskais pamats (noslēgtā darījuma veids, datums un priekšmets);

• parāda lielums (pamatparāds, procenti par naudas summas vai citu aizvietojamu lietu lietošanas atvēlējumu, pielīgtie vai likumiskie procenti un līgumsods);

• parāda atgūšanas izdevumi (ja tādi ir);

• parāda atmaksas kārtība un termiņš;

• informācija par iespēju izteikt pamatotus rakstiskus iebildumus pret parāda esamību, tā apmēru un samaksas termiņu (paredzot, ka iebildumu izteikšanai tiek atvēlēta ne mazāk kā 21 diena no paziņojuma saņemšanas dienas).

Parādnieka iebildumu izteikšanai noteiktajā termiņā kreditors un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nedrīkst veikt parāda atgūšanas darbības (iekļaut parādvēstures datubāzē informāciju par parādnieku un tā parādu, veikt darbības, kas palielina parāda atgūšanas izdevumus, u.c.).

Tātad sagaidiet rakstisku paziņojumu, kurā būs norādīta visa informācija, vai gadījumā, ja zvani turpinās, pieprasiet paziņojumu atsūtīt.

Trešās personas

Saskarsmē ar trešajām personām (šajā gadījumā – jūsu dēlu) kreditors un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs bez parādnieka piekrišanas izpaust informāciju. Parāda atgūšanas procesā šīs personas ir tiesīgas sniegt vienīgi informāciju par sevi:

• personas vārdu un uzvārdu, kura īsteno saskarsmi;

• kreditora vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja nosaukumu (firma) vai vārdu un uzvārdu, kā arī kontaktinformāciju.

! Tātad parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs pieprasīt parādu no jūsu dēla.

Ja nevarat uzreiz samaksāt

Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā teikts: ja parādnieks atzīst parādu pilnībā vai daļēji, bet nespēj to atmaksāt kreditora vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajā kārtībā vai termiņā, viņš, pamatojot, kāpēc maksājuma saistību izpilde nav iespējama, ir tiesīgs piedāvāt savu maksājuma saistību kārtību un termiņu.

Kreditors vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs izskata parādnieka priekšlikumu un sniedz parādniekam atbildi. Tātad, ja no piedzinēja saņemsiet rakstisku paziņojumu, varat rakstiski vai pa telefonu sazināties ar to un noskaidrot parāda apmēru, iespējas samaksāt to pa daļām u.tml.

Likums nosaka, ka saziņā ar parādnieku kreditoram un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir pienākums ievērot samērīgumu. Saziņa ir uzskatāma par nesamērīgu, ja, piemēram, tā notiek svētdienās vai svētku dienās, kā arī laikā no plkst. 21 līdz 8.

Par ko ir un par ko nav jāmaksā

Visticamāk, no jums papildus tiek pieprasīti parāda atgūšanas izdevumi. Ministru kabineta “Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi” paredz, ka pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt, lai parādnieks atlīdzina pamatotus parāda atgūšanas izdevumus, kas atbilst šādam pieļaujamam apmēram:

• par rakstiska paziņojuma sagatavošanu un nosūtīšanu parādniekam – kopā ne vairāk kā 7 eiro;

• par citām parāda atgūšanai papildus veiktajām darbībām – kopā ne vairāk kā 10 eiro.

Par neatlīdzināmiem parāda atgūšanas izdevumiem ir uzskatāmi izdevumi, kas parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam radušies:

• saskarsmē ar parādnieku, neievērojot Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktās prasības (piemēram, svētku dienās);

• saskarsmē ar parādnieku parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā iebildumu izteikšanai pret parādu, tā apmēru un samaksas termiņu pēc rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas;

• rakstiskā atgādinājumā parādniekam par parāda esamību, kas nosūtīts vairāk nekā vienu reizi 14 dienās vai vairāk par trim reizēm parāda atgūšanas procesā;

• darbībās, kas veiktas pēc tam, kad parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs vai kreditors no parādnieka saņēmis maksājumu par parāda atmaksu;

• darbībās, kas nav uzskatāmas par objektīvi nepieciešamām un pamatotām parāda atgūšanai (piemēram, parādnieka apmeklējumi);

• darbībās, kas saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu atzīstamas par negodīgu komercpraksi (piemēram, maldinošas vai agresīvas darbības).

Parādu vēstures datubāze

Parādu vēstures datubāzē iekļauj visu informāciju par parādnieku un tā parādu (vārds, uzvārds, personas kods, parāda apmērs, tostarp pielīgtie vai likumiskie procenti un līgumsoda apmērs, u.c). To dara, ja darījumā vai tiesību aktā noteiktais maksājuma saistību izpildes kavējums ir ilgāks par 60 dienām, kā arī ja ir pagājis parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja paziņojumā noteiktais parādnieka iebildumu izteikšanas termiņš un parāds šajā termiņā nav samaksāts.

Par šādu rīcību parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam rakstiski jāinformē parādnieks.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atrodas Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 (2. ieeja ielokā pie baznīcas); tālr. 65452554; e-pasts: ptac@ptac.gov.lv.

Datu valsts inspekcija atrodas Blaumaņa ielā 11/13 – 15, Rīgā, LV-1011; tālr. 67223131; e-pasts: info@dvi.gov.lv.

SVARĪGI

• Parādniekam ir pienākums sadarboties ar kreditoru un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju.

• Ja kreditors vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs rakstisku paziņojumu vai parādnieks rakstiskus iebildumus nosūta pa pastu, uzskata, ka informācija ir saņemta septītajā dienā pēc nodošanas pastā (arī tad, ja adresāts sūtījumu saņēmis agrāk).

• Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma ievērošanu uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (par patērētāju tiesībām), Datu valsts inspekcija (par fizisko personu datu aizsardzību), kā arī citas uzraudzības un kontroles iestādes. Tātad ar sūdzībām varat vērsties šajās institūcijās.

• Saskarsmē ar trešajām personām kreditors un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs bez parādnieka piekrišanas izpaust informāciju par viņu.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
IK
Ilona Klovāne
Praktiski
Dārzniece: īrisi nav jālutina!
1 diena
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Gardām un neparastām vakariņām šefpavāra recepte: biezpiena klimpas 2
2 dienas
PR
Praktiski.lv
Praktiski
VIDEO. Fotogrāfs no Latvijas nofilmē retu video: Garkalnes pludmales smiltīs rotaļājas lapsēni
2 dienas

Lasītākie

LA
LA.LV
Latvijā
“Man kā prokuroram nav saprotams, kā var nonākt līdz tādam rezultātam!” Meisters par Zolitūdes traģēdiju
1 stunda
ML
Māra Lapsa
Praktiski
“Kad iegādājos Paduri, viss šķita ļoti rožaini!” Kā Jānis no rīdzinieka par muižkungu kļuva
2 stundas
MZ
Māris Zanders
Latvijā
Māris Zanders: “Te nu mēs esam – vairāku mēnešu garumā saspiestā atspere atsprāga!” 1
7 stundas
ZB
Zigmunds Bekmanis
Laukos
Kultūra, īsta garša un vēsture. Meklējot Latgales sirsnības noslēpumu
2 stundas
LE
LETA
Veselam
Vīrusa izplatība neaprobežojas tikai Pierīgā. Covid-19 “ielauzies” jaunā novadā
7 stundas