Praktiski
Manas tiesības

Draugam aizdota nauda pret ķīlu. Kad ķīla jāatdod, ja parāds nav pilnībā segts?0

Foto: Romanr/Shutterstock

Kolēģis no manis aizņēmās lielāku naudas summu. Līgumā apsolīja to atdot pēc gada, bet es, ņemot vērā reiz “Praktiskajā Latvietī” sniegto padomu, no viņa drošības pēc pieprasīju ķīlu. Tagad viņš no manis prasa šo ķīlu atpakaļ, bet visu naudu vēl nav atdevis. Vai viņš to var prasīt? Varbūt es varētu teikt, ka šo lietu esmu jau pārdevis, jo gads jau tūlīt būs pagājis? MIERVALDIS CĒSĪS

“Civillikums nosaka, ka ķīlas tiesības ir tiesības uz svešu lietu, ar ko šī lieta nodrošina kreditoram prasījumu, lai viņš var no ķīlas iegūt šā prasījuma samaksu. Par ķīlas tiesību priekšmetu var būt visas lietas, kuras nav aizliegts pārdot vai kā citādi atsavināt,” skaidro juriste Tatjana Lubgina. “Ķīlas tiesības izbeidzas, ja parādnieks dzēš prasījumu, kura dēļ ķīla bija nepieciešama. Ja kreditora tiesības uz dzēsto prasījumu atkal atjauno, līdz ar to atjaunojas arī ķīlas tiesības. Ja saistību tikai nedaudz maina, ķīlas tiesības, pusēm savstarpēji vienojoties, var palikt spēkā.”

Likumā paredzēti vairāki ķīlas veidi, piemēram, rokas ķīla (ķīlas tiesības par kustamu lietu, ja tā ieķīlājot nodota kreditora valdījumā, piemēram, lombardā ieķīlāts mobilais telefons, par to saņemot atbilstīgu naudas summu); hipotēka – nekustamas lietas ieķīlājums, nenododot valdījumu (kad zemesgrāmatu nodalījumā uz nekustamo īpašumu tiek ierakstīta ķīlas atzīme, taču īpašnieks turpina dzīvot šajā īpašumā un to lietot) un citi.

Ķīlas tiesības paliek spēkā tik ilgi, kamēr ir pilnīgi apmierināts kreditors, kuram ķīla pēc parāda daļas samaksas nodrošina arī vēl nesamaksāto daļu.

Ja prasījums nodrošināts ar ķīlas tiesībām uz vairākām lietām un nolīdzināts tikai daļēji, tad kreditors patur ķīlas tiesības uz visām ieķīlātajām lietām, jo katra no tām attiecas uz viņa prasījumu. Ja ar ķīlas tiesībām nodrošināts terminēts prasījums (uz konkrētu laiku), kreditors nevar meklēt nolīdzinājumu no ieķīlātās lietas, kamēr nav pienācis noteiktais termiņš.

Ķīlas ņēmējs, kuram nav noteiktā laikā apmaksāts parāds, var ieķīlāto lietu pārdot, taču to nedrīkst darīt, pirms pienācis samaksas termiņš.

Ieķīlātā nekustamā īpašuma pārdošanu veic pēc noteikumiem par labprātīgu pārdošanu izsolē. Ja šādas tiesības ķīlas ņēmējam nav piešķirtas, ķīlu var pārdot tikai izsolē ar tiesas starpniecību. Taču, ja starp ķīlas ņēmēju un parādnieku ir norunāts nekādā gadījumā nepārdot ieķīlāto lietu, tad tas jāievēro.

Tātad ķīlas ņēmēja prasīto ieķīlātās lietas pārdošanu parādnieks var novērst, tikai samaksājot ķīlas parādu, bet ne jau tikai ar kādas daļas samaksu. Ja parādnieks samaksā parādu kaut vai pārdošanas brīdī, tad pārdošana jāaptur un ieķīlātā lieta jāatdod parādniekam.

UZZIŅA

• Ķīlas tiesības nodibina ar līgumu, testamentu vai tiesas ceļā.

• Ķīlas vērtībai nav jābūt lielākai par aizdevuma summu, uz kuru tās attiecas.

• Pilnībā atmaksājot parādu, izbeidzas arī ķīlas tiesības.

LA.lv