Praktiski
Manas tiesības

Viss, kas Tev jāzina par OCTA apdrošināšanas polisi0

Foto: Pixabay.com

Ne tikai svētku laikā un gada aukstajā periodā, bet visa gada garumā ir svarīgi būt drošam un pārliecinātam, ka vienmēr kāds parūpēsies. Vai nu par dzīvokli, vai paša veselību un ģimeni. Tāpat ir ar auto. Arī tam ir vajadzīga palīdzīga roka un atbalsts iepriekš neplānotos negadījumos. Tieši tāpēc katram auto nepieciešams nokārtot OCTA apdrošināšanu. Kas ir OCTA, kad tā noder un ko par to der atcerēties? Par visu lasi raksta turpinājumā!

Ikdienā uz Latvijas ceļiem redzami vismaz 600 000 automobiļu, un ik gadu ceļu satiksmes negadījumos cieš vairāki tūkstoši spēkratu. Lai autovadītājs būtu drošs, ka saņems pelnīto atlīdzību, ja nodarījumu būs veikusi kāda cita persona, nepieciešams savam automobilim nokārtot OCTA. Kas tā ir?

OCTA – palīgs Tavam auto

OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa turētāja (īpašnieka) civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, kas nosaka, ka polise ir transportlīdzekļa vadītāja vai tā tiesīgā lietotāja atbildība par kaitējumu, kas nodarīts noteiktu zaudējumu apmērā kādai trešajai personai. Bez tās sauszemes transportlīdzekļa izmantošana pa valsts ceļiem nav atļauta.

Kā OCTA polise darbojas?

Notiekot negadījumam, kurā cietusi kāda trešā persona, OCTA apdrošināšanas polise sedz nodarītos zaudējumus:

 • transportlīdzekļa tiesiskajam vadītājam vai īpašniekam, kā arī pasažierim vai gājējam. Ja ceļu satiksmes negadījuma laikā cietis otrā mašīnā esošs cilvēks (nav nozīmes, vai tas ir transportlīdzekļa vadītājs vai pasažieris) vai uz ceļa esošs gājējs, OCTA polise sedz nodarīto kaitējumu, kas var būt gan fizisks, gan morāls;
 • cietušā mantai. Ja negadījuma laikā cietis citas personas transportlīdzeklis vai jebkāda cita manta (piemēram, ēka, velosipēds u.c.), nav jāuztraucas, jo arī tāda veida radušos bojājumus segs OCTA polise.

Taču der atcerēties, ka ne vienmēr visi negadījumā iesaistītie saņem atlīdzību. Pēc kā izvērtē un nosaka, cik liela atlīdzība tiek piešķirta?

Atlīdzības piešķiršana

Ir virkne noteikumu, kas nosaka, kā tiek izšķirts, vai un cik liela atlīdzība ir piešķirama. Galvenokārt jāatceras, ka atlīdzību saņems tikai negadījumā cietusī puse (atskaitot gadījumus, kad cietušais ir pasažieris, kurš atradies vainīgā šofera auto).

Atlīdzība par nodarītajiem zaudējumam personai

Personai tiek piešķirta atlīdzība gan materiālo, gan morālo zaudējumu atlīdzināšanai. Atlīdzības summa, kas var tikt izsniegta vienai personai, nepārsniedz 5 000 000 eiro.

Materiālie zaudējumi

Materiālos zaudējumus atlīdzina, ja tie ir:

 • izdevumi par ārstēšanos. Tie var būt radušies gan cietušo pārvedot, ievietojot un ārstējot slimnīcā, gan diagnosticējot problēmu, kā arī rehabilitācijas gadījumā kādā medicīnas iestādē vai mājas apstākļos (ieskaitot arī ceļa izdevumus). Atlīdzība piemērojama arī kopšanas gadījumos un tad, ja nepieciešams iegādāties ārstniecības līdzekļus vai protezēšanas un palīglīdzekļu iegādes nepieciešamības gadījumā;
 • nesaņemti ienākumi, kas radušies pārejošās darba nespējas dēļ. Šī summa tiek aprēķināta, ņemot vērā vidējo izpeļņas lielumu periodā, kad cietusī persona nav varējusi veikt darba pienākumus. No tās tiek atrēķināta slimības nauda, ko piešķir valsts, kā arī slimības pabalsti;
 • darba spējas zudumi. Kompensācija tiek piešķirta, aprēķinot naudas summu, kas cietušajam pienākas vidējās izpeļņas gadījumā, no tās atskaitot darba ienākumus (pēc negadījuma) un sociālos pabalstus, ko cietušajam piešķir valsts un pašvaldība;
 • apgādnieka nāves gadījumi. Kompensāciju saņem katrs apgādājamais. Naudas summa tiek aprēķināta, skatot bojāgājušā ieņēmumus, kas pirms nāves pienācās katram tā apgādājamajam, no tās atņemot zaudējuma pensiju, kas pienākas apgādājamajiem. Papildu tiek apmaksāti arī apbedīšanas izdevumi, kas aprēķināti ne mazāk kā astoņu minimālo mēnešalgu apmērā. Ja summa, kas izlietota apbedīšanai, ir lielāka, saprātīgās robežās arī to var apmaksāt OCTA polise, ja pirkumus var pierādīt, uzrādot kvītis vai čekus. Būtisks ir fakts, ka apdrošināšanas atlīdzību saņemt iespējams arī tad, ja nāve iestājusies laika periodā līdz gadam pēc ceļu satiksmes negadījuma (un bijusi saistīta ar konkrēto negadījumu).

Morālie zaudējumi

Lai saņemtu kompensāciju par nemateriālajiem – morālajiem – zaudējumiem, kas saistāmi ar radītajām sāpēm vai ciešanām, tiek izšķirti četri gadījumi:

 • cietusī persona ir sakropļota vai guvusi invaliditāti;
 • cietusī persona guvusi kādu fizisku traumu (piemēram, kāds lūzums);
 • miris apgādnieks, apgādājamais vai laulātais dzīvesbiedrs;
 • I grupas invaliditāti guvis apgādājamais vai apgādnieks.

Jāatzīst, ka šādu gadījumu skaits ir salīdzinoši zemāks nekā radītie bojājumi kādas personas mantai. Turpini lasīt un uzzini, kādos gadījumos tiek piešķirta atlīdzība par mantas bojājumiem!

Atlīdzība par nodarītajiem zaudējumiem mantai

Gadījumos, kad zaudējumi radīti mantai, nevis cilvēkam, OCTA polise atlīdzina zaudējumus, kas nepārsniedz 1 000 000 eiro katrā no negadījumiem. Kādi ir šie negadījumi, par kuriem var saņemt atlīdzību?

 • Bojājumi transportlīdzeklim. Izdevumus, kas radušies, remontējot cietušās personas auto, lai tas izskatītos tāpat kā pirms negadījuma, apmaksās apdrošinātāji. Apmaksu var saņemt divējādi – ar pārskaitījumu uz personīgo kontu, ja bojājumus vēlas novērst pats transportlīdzekļa īpašnieks, vai servisam, ja atjaunošanas darbus cietušā auto īpašnieks nolēmis uzticēt kādam no servisiem.
 • Ejot bojā transportlīdzeklim. Ir tādi negadījumi, kad transportlīdzekļa remonts nav iespējams vai ir finansiāli neizdevīgs. Tādos brīžos atlīdzības summa tiek rēķināta, ņemot vērā transportlīdzekļa vērtību, kas norādīta apdrošināšanas iegādes brīdī. Ja transportlīdzekļa īpašnieks neatzīst auto par bojā gājušu, viņam ir tiesības saņemt atlīdzību, kas tiek rēķināta, atņemot no apdrošināšanas slēgšanas brīdī uzskatītās transportlīdzekļa vērtības tās vērtību, kas aprēķināta pēc negadījuma notikšanas.
 • Evakuācijas gadījumā. Tiek segti tie izdevumi, kas radušies, evakuējot cietušo transportlīdzekli no notikuma vietas līdz vietai, kur vai nu dzīvo auto īpašnieks (lietotājs), vai arī auto tiks remontēts. Būtiski, ka evakuācijas izdevumi tiek nodrošināti Latvijas teritoriālajās robežās.
 • Ēkas, ceļu un infrastruktūras bojājumu gadījumā. Ja ir radīti dažāda veida bojājumi kādai ēkai vai ap to esošai būvei, kā arī ceļiem (nav nozīmes, tas ir pašvaldības vai valsts nozīmes ceļš), OCTA polise īpašniekam, ja tas ir pieprasījis, apmaksās radušos zaudējumus.
 • Radot kaitējumu videi. Apdrošināšanas polise segs arī tādus zaudējumus, kas radušies, nodarot kaitējumu videi (piemēram, izpostot kādu vides objektu).

Negadījumos cietušie var būt dažādi, tāpat kā radīto zaudējumu apjoms. Radītos zaudējumus cietušajiem apmaksās tas apdrošinātājs, pie kura vainīgā persona apdrošinājusi savu transportlīdzekli.

Kā zināt, pēc kā sastāda OCTA polises cenu?

Pie dažādiem apdrošinātājiem iespējams saņemt dažādu izcenojumu Tavam transportlīdzeklim, bet nesaproti, kāpēc tā? Galvenais noteikums, ko ievēro ikviens apdrošinātājs, ir Bonus-Malus sistēma, bet papildus tam nereti tiek ņemti vērā vēl citi parametri, piemēram:

 • transportlīdzekļa reģistrācijas vieta. Visiem zināms, ka lielākajās pilsētās, tādās kā Rīga vai Liepāja, satiksme ir intensīvāka nekā mazpilsētās, tāpēc tur pastāv arī augstāks risks nokļūt satiksmes negadījumā. Līdz ar to nereti apdrošinātājs OCTA cenu palielina, ja auto reģistrēts lielās pilsētās, un samazina, ja transportlīdzeklis reģistrēts mazpilsētā vai laukos;
 • vadītāja juridiskais stāvoklis. Juridiskām personām nereti polises cena ir augstāka;
 • transportlīdzekļa masa. Arī šis ir būtisks faktors – jo lielāka būs transportlīdzekļa masa, jo augstāka būs arī apdrošināšanas polises maksa;
 • OCTA polises iegādes termiņš. Apdrošināšanas polisi transportlīdzeklim iespējams iegādāties, vadoties pēc četriem termiņiem – 3, 6, 9 vai 12 mēneši. Jo ilgākam laikam tiks iegādāta polise, jo lētāk tā izmaksās.

Galvenais nosacījums, pēc kā vadās ikviens apdrošinātājs, ir Bonus-Malus sistēma. Kas tā ir un kā zināt, kur šajā sistēmā iekļaujies Tu?

Kas ir Bonus-Malus?

Katram tiek piemērota sava Bonus-Malus klase. Kopā šajā sistēmā ir 17 dažādas klases. Ko par to der atcerēties?

 • Līdzko Tu pirmoreiz iegādājies OCTA polisi, automātiski tiek piemērota 6. Bonus-Malus klase.
 • Gadījumā, ja esi apzinīgs autovadītājs, kas nozīmē, ka neesi izraisījis ceļu satiksmes negadījumus un Tev nav bijuši nekādi apdrošināšanas gadījumi, Tava klase aug, bet pretēju gadījumu rezultātā, kad esi negadījuma izraisītājs – Bonus-Malus klase samazinās.
 • Palielinoties Bonus-Malus klasei, samazinās apdrošināšanas polises cena. Šis princips attiecināms uz visiem transportlīdzekļiem, kuru OCTA tiek iegādāta uz Tava vārda;
 • Bonus-Malus sistēmas dati tiek atjaunoti vienreiz gadā – septembra vidū. Ja, piemēram, negadījums, kurā esi bijis vainīgs, noticis martā, bet Tu apdrošināšanu vēlies iegādāties tā paša gada jūnijā, vari būt drošs, ka Tava Bonus-Malus klase vēl nebūs samazinājusies un cena tiks piemērota pēc iepriekšējās klases.

Bez negadījumiem neiztikt, taču katra paša ziņā ir pēc iespējas lielāka to iespējamības samazināšana. Uzticamais apdrošinātājs IIZI atgādina – esi uzmanīgs uz ceļiem gan gaišajā laikā, gan diennakts vēlajās stundās, kā arī ievēro visus ceļu satiksmes noteikumus, lai pasargātu sevi un cilvēkus sev apkārt.

Lai iegādātos sev piemērotāko OCTA polisi, ienāc iizi.lv un iepazīsties ar piedāvājumu, izmantojot apdrošināšanas kalkulatoru. IIZI – apdrošināšana vēl nekad nav bijusi tik vienkārša!

LA.lv