Praktiski
Manas tiesības

Vietējais bezdrāts telefons darbojas: vai pagasta lietvede drīkst izpaust personas datus?0

Foto: Fotolia

“Kādus datus un kādos gadījumos pašvaldība nedrīkst izpaust citiem cilvēkiem? Kādu sodu pašvaldības lietvede var saņemt, ja mani personīgie dati ir izpausti citai personai un viņa tālāk izpļāpājusies vēl dažiem pensionāriem mūsu pagastā? Ja vēlos par to saņemt kompensāciju, vai man jāiet uz tiesu?” B.B. DAUGAVPILS NOVADĀ

Personas datu apstrāde, to skaitā datu izpaušana trešajām personām, ir tiesiska, ja konkrētā mērķa (nolūka) sasniegšanai pastāv kaut viens no Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajiem tiesiskajiem pamatiem – piekrišana, līguma izpilde, juridisks pienākums, kas noteikts tiesību aktā, sabiedrības intereses, vitālo interešu aizsardzība un leģitīmo interešu ievērošana.

Tātad datu pārzinis (pašvaldība) drīkst izpaust personas datus, ievērojot minimālāko principu, konkrēta mērķa sasniegšanai, ja tam ir vismaz viens minētais tiesiskais iemesls. Ja tāda nav, personas datus izpaust nedrīkst. Taču katrs gadījums jāvērtē atsevišķi. Jebkurai personai, kurai regulas pārkāpuma rezultātā nodarīts materiāls vai nemateriāls kaitējums, ir tiesības no pārziņa vai datu apstrādātāja saņemt skaidrojumu un kompensāciju par nodarījumu.

Ja datus apstrādā fiziska persona tikai personīgām vai mājsaimniecības vajadzībām, kas nav saistīti ar profesionālu vai komerciālu darbību, tad regulu nepiemēro. Šādas datu apstrādes uzraudzība nav DVI kompetencē, un inspekcija nevērtē datu subjektam nodarīto tiesību aizskārumu, arī gadījumos, kad ir aizskarts personas gods un cieņa. Šādos gadījumos jāvēršas tiesā.

LA.lv