Praktiski
Manas tiesības

Vēlos savu kopīpašuma daļu uzdāvināt vīram. Kā to labāk izdarīt?0

Shutterstock ilustrācija

Esam zemes un mājas vairāki kopīpašnieki (mantojums). Vēlos savu daļu dāvināt vai pārdot vīram (īsti nezinu, kā būtu labāk to noformēt). Vai pirms tam kopīpašums jāsadala reālās daļās? Vai pārējiem kopīpašniekiem un pašvaldībai būs pirmpirkuma tiesības uz šo daļu? EVITA SALDUS NOVADĀ

Civillikums nosaka, ka katra kopīpašnieka domājamā daļa kopējā lietā pieder vienīgi viņam. Tādēļ viņš drīkst ar to rīkoties, kā vēlas, bet atbilstīgi šīs lietas būtībai, ja vien šī rīcība līdz ar to neattiecas uz pārējo kopīpašnieku daļām. Tātad katram kopīpašniekam ir tiesības viņam piederošo kopējās lietas daļu arī atsavināt (nodot citam īpašniekam, piemēram, pārdodot, dāvinot) vai ieķīlāt.

Ja kāds nekustamā īpašuma kopīpašnieks pārdod savu daļu personai, kura nav kopīpašnieks, pārējiem kopīpašniekiem divu mēnešu laikā, skaitot no pirkuma līguma noraksta saņemšanas, pieder pirmpirkuma tiesības, bet gadījumos, kad pirmpirkuma tiesības nav bijis iespējams izmantot atsavinātāja vainas dēļ (piemēram, viņš nenosūta pirkuma līgumu) – izpirkuma tiesības.

Ja izlietot pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības piesakās reizē vairāki kopīpašnieki, viņi atsavināto daļu iegūst kopīgi un sadala savā starpā līdzīgās daļās, ja vien paši nevienojas citādi. Ja pirmpirkuma tiesīgais vēlas savas tiesības izmantot, viņam, ja nav citādi norunāts, jāizpilda tie paši nosacījumi, ko piedāvā jaunais pircējs. Pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības tikai tādā gadījumā, ja nekustamais īpašums tiek pārdots viss kopumā.

Pirmpirkuma tiesības nevar izmantot, ja lietu atsavina nevis pārdodot, bet citādi, piemēram, dāvinot. Tas nozīmē, ja vēlaties savu domājamo daļu dāvināt vīram, pārējiem kopīpašniekiem pirmpirkuma tiesību nebūs. Taču, veicot īpašuma daļas dāvinājumu, jāatceras, ka dāvinājuma līgumu atsevišķos gadījumos var apstrīdēt jūsu neatraidāmie mantinieki, prasot izdot viņiem viņu neatraidāmās daļas, kā arī kreditori, ja esat kādam parādā.

Lai atsavinātu savu daļu, jums nav nepieciešams īpašumu dalīt reālās daļās. Taču, ja jums vai vīram ir vēlēšanās to darīt, jāatceras, ka likums paredz: nevienu kopīpašnieku nevar piespiest palikt kopīpašumā, ja vien tā nodibināšanas noteikumi nerunā tam pretim. Katrs kopīpašnieks var katrā laikā prasīt dalīšanu

SVARĪGI

Ja kopīpašnieki nevar vienoties par īpašuma sadales veidu, tad tiesa (atkarībā no dalāmā priekšmeta īpašībām un lietas apstākļiem) vai nu piespriež katram no kopīpašniekiem reālas daļas, uzliekot, kad vajadzīgs, viena daļai zināmus servitūtus par labu otra daļai, vai atdod visu lietu vienam kopīpašniekam ar pienākumu samaksāt pārējiem viņu daļas naudā, vai nosaka lietu pārdot, izdalot saņemto naudu starp kopīpašniekiem, vai arī izšķir jautājumu ar lozi (it īpaši tad, kad jāizlemj, kuram no kopīpašniekiem paturēt sev pašu lietu un kuram jāpiešķir nauda).

LA.lv