Praktiski
Manas tiesības

Varēs atgūt neizmantoto OCTA apdrošināšanas prēmijas daļu. OCTA likumā vairāki jaunumi0

Foto: Cybrain/SHUTTERSTOCK

Maija sākumā stājās spēkā grozījumi “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā”, kas novērš praksē konstatētās nepilnības un ievieš uzlabojumus ceļu satiksmes negadījumā cietušo cilvēku, autovadītāju un apdrošinātāju interesēs.

Varēs atgūt iemaksāto

Turpmāk transportlīdzekļa īpašnieks varēs izbeigt apdrošināšanas līgumu un atgūt neizmantoto OCTA apdrošināšanas prēmijas daļu, ja viņš nodos Latvijā no uzskaites noņemtu transportlīdzekli tirdzniecības uzņēmumam. Atbilstoši jaunajai likuma redakcijai par OCTA līguma slēgšanu tirdzniecībā pieņemtiem transportlīdzekļiem atbildīgs būs pats tirgotājs. Tiklīdz īpašnieks savu transportlīdzekli nodos pārdošanai, apdrošināšanas līgums automātiski zaudēs spēku. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins skaidro: “Tiesības saņemt atpakaļ neizmantoto prēmijas daļu nosaka OCTA likums. Iesniegumu par līguma izbeigšanu pirms termiņa un neizmantotās prēmijas daļas atmaksāšanu vai iesniegumu par neizmantotās prēmijas daļas atmaksāšanu, kad līgums automātiski zaudē spēku, apdrošinātājam iesniedz transportlīdzekļa īpašnieks vai līzinga gadījumā – reģistrētais turētājs. Neizmantoto prēmijas daļu no pieteikuma iesniegšanas brīža var saņemt atpakaļ gan īpašnieks, gan reģistrētais turētājs un tiesīgais lietotājs, ja viņš noslēdzis OCTA līgumu.”

Atlīdzība pēc negadījuma

Jaunajā likuma redakcijā ir definēts, ka tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem ir personiskas. Tātad šādas tiesības nepāriet uz cietušā mantiniekiem, jo prasība par cilvēkam nodarīto nemateriālo zaudējumu atlīdzināšanu ir saistīta vienīgi ar viņa ciešanām. Jāpiebilst, ka MK noteikumos “Par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem” teikts, ka ceļu satiksmes negadījumā cietušā cilvēka palicējiem ir tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību par savām ciešanām saistībā ar apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāvi.

Ja ceļu satiksmes negadījumā cietušajai trešajai personai aprēķinātā apdrošināšanas atlīdzība nesniedz pilnīgu apmierinājumu, proti, nodarītie zaudējumi naudas izteiksmē ir lielāki nekā aprēķinātā apdrošināšanas atlīdzība, šādam cilvēkam ir tiesības, iesniedzot pamatojumu, vērsties pie apdrošinātāja vai LTAB (ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda) ar lūgumu pārskatīt pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību, bet nepieciešamības gadījumā var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu pret apdrošinātāju vai LTAB.

Tiks atlīdzināti ceļa izdevumi

Likumā precizēts, ka papildus spēkā esošajam regulējumam ārstēšanās izdevumos ietilpst arī ceļa izdevumi par nogādāšanu mājās no ārstniecības iestādes, kurā ceļu satiksmes negadījumā cietušais vērsies pēc palīdzības vai aizvests ar neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu. Tāpat atlīdzināmi ceļa izdevumi uz rehabilitācijas iestādi. Turpmāk tiks atlīdzināti arī zaudējumi (nesaņemtie ienākumi), kas radušies, kopjot ceļu satiksmes negadījumā cietušu bērnu, par ārstniecības iestādes apliecināto darbnespējas laiku.

Segs mācību maksu

Ja ceļu satiksmes negadījumā cietušais ir nepilngadīgs vai mācās vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē un nav apgūta profesija, darbaspēju zuduma gadījumā apdrošinātājs vai LTAB segs mācību maksu. Līdz šim OCTA likums regulēja tikai gadījumus, kā saņemt atlīdzību, ja profesija jau bija apgūta, bet nebija noteikts, kā rīkoties, ja cietis bērns vai skolēns, kas nav vēl neko apguvis. Jānis Abāšins skaidro: “Tā ir 100% mācības maksas segšana, jo OCTA likuma 22. panta ceturtajā daļā tagad noteikts – ja cietušajai personai, kurai ir darbspēju zaudējums, ir iespēja apgūt profesiju, lai gūtu ienākumus no darba, kas ir savienojams ar tās pašreizējo veselības stāvokli, apdrošinātājs vai LTAB segs mācību maksu un citus ar profesionālās izglītības apguvi saistītus saprātīgus izdevumus.” Ja izglītības ieguve nav iespējama personas dzīvesvietas valstī un to var apgūt ārvalstīs, tad, saskaņojot ar apdrošinātāju vai LTAB, var saņemt arī atlīdzību par mācībām ārvalstīs.

Kad izdevumi jāsedz vadītājam

Turpmāk apdrošinātājam ir tiesības iesniegt regresa prasību ne tikai pret transportlīdzekļa vadītāju, kurš vadījis transportlīdzekli bez attiecīgajām tiesībām, bet arī pret vadītāju, ja viņš ceļu satiksmes negadījuma brīdī vadījis transportlīdzekli ar mehānisko pārnesumkārbu, bet apliecību ieguvis automašīnas ar automātisko pārnesumkārbu vadīšanai. Tas ir gadījumos, kad negadījumā nodarītajam zaudējumam ir cēlonisks sakars ar minēto pārkāpumu. Arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēta administratīvā atbildība par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas vadīšanas tiesību vai tiek vadīts transportlīdzeklis, kas neatbilst vadītāja apliecībā norādītajam ierobežojuma kodam. Par to paredzēts naudas sods no 40 līdz 280 eiro.

Tāpat apdrošinātājam būs regresa tiesības pret īpašnieku vai turētāju, ja viņš pēc apdrošinātāja pieprasījuma nav iesniedzis viņa rīcībā esošu aizpildītu saskaņoto paziņojumu vai nav devis informāciju par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem, piemēram, informāciju par transportlīdzekļa vadītāju.

Ja ceļu satiksmes negadījums izraisīts ar zagtu transportlīdzekli, turpmāk zaudējumus kompensēs saskaņā ar apdrošināšanas līgumu, nevis izmaksās no OCTA Garantijas fonda. No šā fonda maksājumi tiks veikti tikai tad, ja transportlīdzeklis nebūs apdrošināts. Jāpiebilst, ka apdrošinātājam un LTAB turpmāk būs tiesības iesniegt regre­sa prasību pret transportlīdzekļa vadītāju, kurš vadījis zagtu transportlīdzekli (izņemot gadījumus, ja negadījuma brīdī vadītājs bijis labticīgs valdītājs).

LA.lv