Praktiski
Manas tiesības

Vairākus gadus biju bezdarbnieks. Kā aprēķina apdrošināšanas stāžu, lai pensionētos?0

Foto – Shutterstock

Kā aprēķina apdrošināšanas stāžu, ja vēlos iet pensijā? Vairākus gadus biju bezdarbnieks, tāpēc tagad ir svarīgi uzzināt, vai tur ieskaita arī obligāto dienestu (un dažus gadus virsdienestā) PSRS armijā. ARNIS LĪVĀNU NOVADĀ

Labklājības ministrijas speciālisti skaidro, ka apdrošināšanas stāža ilgums katram pensijas veidam ir atšķirīgs. Apdrošināšanas stāžam turklāt var būt nozīme arī pensijas apmēra noteikšanā.

Apdrošināšanas stāžs veidojas no periodiem, kuros veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas konkrētajam sociālās apdrošināšanas veidam. Apdrošināšanas stāžā tiek ieskaitīti arī likumā noteiktie darba un tam pielīdzinātie periodi, kas uzkrāti līdz 1995. gada 31. decembrim, bet no 1996. gada 1. janvāra to apliecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) uzkrātie dati par apdrošināšanas iemaksām.

Līdz 1990. gada 31. decembrim

Latvijas pilsoņiem apdrošināšanas stāžu veido Latvijas teritorijā un bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi (1., 2., un 10. punktā minētais ārpus Latvijas uzkrātais periods ir pielīdzināts apdrošināšanas stāžam):

1) obligātais aktīvais militārais dienests;

2) virsdienests karavīriem un dienests virsniekiem Latvijas Republikas armijā, PSRS Bruņotajos spēkos, ja viņiem sakarā ar darbību Latvijas interesēs atņemta dienesta pakāpe, vai iesaukti aktīvajā militārajā dienestā pēc obligātā karadienesta vai pēc civilās augstskolas beigšanas, ja nesaņem citas valsts pensiju, kuras apmēra noteikšanā ņemts vērā šis dienesta periods;

3) dienests ierindas un komandējošā sastāva amatos iekšlietu iestādēs, izņemot VDK;

4) mācību laiks augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas (pieci vai seši gadi);

5) mācību laiks aspirantūras dienas nodaļā (ne vairāk par trim gadiem), pēcdiploma izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas laiks;

6) individuālais darbs;

7) laiks, kad kopts I grupas invalīds vai bērns invalīds līdz 16 gadu vecumam, kā arī cilvēks, kurš sasniedzis 80 gadu vecumu;

8) laiks, kad māte audzinājusi bērnu līdz astoņu gadu vecumam;

9) algots darbs reliģiskajās organizācijās;

10) politiski represēto ieslodzījuma vietās, nometinājumā un izsūtījumā, kā arī bēgšanā no šīm vietām (arī ārpus bijušās PSRS teritorijas) pavadītais laiks trīskāršā apmērā, bet Galējos Ziemeļos un tiem pielīdzinātajos rajonos – pieckārtīgā apmērā;

11) laiks, kad apdrošinātā persona atzīta par I, II vai III grupas invalīdu un nestrādā, bet ne ilgāk kā līdz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai;

12) nodarbinātība kolhoza biedra statusā no 16 gadu vecuma.

Līdz 1995. gada 31. decembrim

Apdrošināšanas stāžu no 1991. gada 1. janvāra līdz 1995. gada 31. decembrim veido šādi darba un tam pielīdzinātie periodi Latvijā:

1) darbs (izņemot darbu pašnodarbinātā statusā);

2) obligātais aktīvais militārais dienests un alternatīvais (darba) dienests;

3) virsdienests karavīriem un dienests virsniekiem Latvijas Republikas armijā, Latvijas pilsoņiem – arī PSRS Bruņotajos spēkos, ja viņiem sakarā ar darbību Latvijas interesēs atņemta dienesta pakāpe;

4) dienests ierindas un komandējošā sastāva amatos iekšlietu iestādēs, izņemot VDK;

5) darbs pašnodarbinātā statusā;

6) mācību laiks augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas;

7) pēcdiploma izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas laiks;

8) laiks, kad kopts I grupas invalīds vai bērns invalīds līdz 16 gadu vecumam, kā arī cilvēks, kas sasniedzis 80 gadu vecumu;

9) laiks, kad māte audzinājusi bērnu līdz astoņu gadu vecumam;

10) laiks, kad persona atzīta par invalīdu un nestrādā, bet ne ilgāk kā līdz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai, ko persona pierāda ar dokumentiem.

! 1.–4. punktā minētos periodus ieskaita apdrošināšanas stāžā, ja tajos veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas.

5.–9. punktā minētos periodus ieskaita apdrošināšanas stāžā, ja persona pati nodarbinātības periodā ir maksājusi sociālo nodokli (informācija par to jau var būt VSAA rīcībā).

UZZIŅA

Lai pierādītu apdrošināšanas periodu, personai jāiesniedz to apliecinoši dokumenti (darba grāmatiņa, darba līgumi un to izpildi apliecinoši dokumenti, darba devēja vai arhīva izziņas, mācību iestāžu izsniegti dokumenti, karaklausības apliecība u.c.). Prasības dokumentiem noteiktas 2002. gada 23. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.165 “Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība”.

LA.lv