Citas tiesības, Manas tiesības

Vai varu saņemt kompensāciju par nepareizu diagnozi un ārstēšanu? Praktiski padomi sūdzības noformēšanā

Foto - Shutterstock

Novembra beigās kritu uz slidenas ietves un guvu kājas traumu. Traumatoloģijas slimnīcā man pateica, ka ir kājas pēdas sastiepums, taču sāpes nepārgāja. Pēc tam es vērsos Rīgas 1. slimnīcā, kur konstatēja vecu pēdas kaula lūzumu. Vai es varu saņemt kompensāciju par nepareizu diagnozi un ārstēšanu? GUNA RĪGĀ

Pacienta tiesības

Pacientu tiesību likumā norādīts, ka katrai personai ir tiesības saņemt veselības stāvoklim atbilstīgu un savlaicīgu ārstēšanu. Medicīnas iestādei, kurā pacients vērsies, jāsniedz informācija par ārstniecības saņemšanas iespējām un termiņiem, kā arī par citām iestādēm, kur var saņemt nepieciešamo palīdzību. Pacientam turklāt ir tiesības uz laipnu attieksmi, kvalitatīvu un kvalificētu ārstniecību neatkarīgi no slimības būtības un smaguma.

Turklāt pacientam ir tiesības saņemt pēctecīgu ārstniecību visās ārstniecībā iesaistītajās iestādēs. Ja ārstniecības iespējas ir ierobežotas vai pieļaujama vairāku veidu ārstniecība, pacientam ir tiesības uz ārsta profesionāli izdarītu izvēli, kuras pamatā ir uz pierādījumiem balstīti medicīniskie kritēriji.

Ja kaut kas noiet greizi, pacientam ir tiesības uz atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu), ko ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši ap­stākļi ārstniecības laikā. Ir tiesības arī saņemt atlīdzību par ārstniecības izdevumiem, ja tā bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu ārstniecības personas vai ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas pacienta dzīvībai vai veselībai.

Kā jārīkojas

Ja uzskatāt, ka ārsts rīkojies nepareizi, jums ir tiesības no Ārstniecības riska fonda saņemt atlīdzību par:

• dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu) – nodarītā kaitējuma apmērā, bet ne vairāk kā 142 290 eiro;

• ārstniecības izdevumiem – radīto izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā 28 460 eiro.

Lai pieprasītu atlīdzību, jums ar iesniegumu jāvēršas Nacionālajā veselības dienestā Cēsu ielā 31, k-3 (6. ieeja, 4. stāvs), Rīgā, LV-1012. Iesniegumu var iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai elektroniski (e-pasta adrese: nvd@vmnvd.gov.lv), ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un ja nav pievienoti dokumenti, kuriem obligāti jāiesniedz vai jāuzrāda oriģināli.

Iesniegumā jānorāda ārstēšanās periods, ārstniecības persona, specialitāte, ārstniecības iestāde, situācijas apraksts un papildu informācija, kas apliecina jums nodarīto kaitējumu, kā arī savi bankas rekvizīti.

Ja lūgsiet atlīdzināt arī ārstniecības izdevumus, nepieciešams aizpildīt Ārstniecības izdevumu deklarāciju un norādīt maksājumus apliecinošos dokumentus. Par ārstniecības izdevumiem, kas attiecas uz vienu veselības aprūpes epizodi, aizpilda atsevišķu veidlapu. Veidlapu paraugus var atrast Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv/lv.

Uzziņa

Ārstniecības riska fonda darbību nodrošina:

• Veselības inspekcija, kas veic ekspertīzi, sagatavo atzinumu un nosaka kaitējuma apmēru procentos, kā arī vērtē ārstniecības izdevumu saistību ar pacientam nodarītā kaitējuma seku mazināšanu vai novēršanu;

• Nacionālais veselības dienests, kas administrē Ārstniecības riska fonda līdzekļus un, pamatojoties uz inspekcijas atzinumu, lemj par atlīdzības izmaksāšanu vai par atteikumu to darīt, kā arī izmaksā atlīdzību no Ārstniecības riska fonda.

SVARĪGI

Iesniegums Ārstniecības riska fondā jāiesniedz ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā trīs gadu laikā no tā nodarīšanas dienas.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

2 Komentāri

  1. Maz cerību ir vispār…

    Pat mūsu Birojs ne vienmēr ir spējīgs pārvarēt korumpētības barjeras.

    Tomēr – uzvaram!

    Piesakieties vizītei!

    temida.lv

  2. Man ir rūgta pieredze ar šo instanci, jo ar bērnam konstatētu nepareizu diagnozi, iesniegumu nepieņēma, jo diagnozes slēdziens bija divus mēnešus pirms šis fonds sāka savu darbību..pārējos termiņos iekļāvos.

Pievienot komentāru