Praktiski
Manas tiesības

Vai māte var pārdot nepilngadīga bērna īpašumu, kas mantots no tēva?0

Foto: Fotolia

Mana nepilngadīgā dēla tēvs, ar kuru laulību nebijām reģistrējuši, nesen nomira. Pirms nāves viņš vēl paguva savu nekustamo īpašumu pārrakstīt uz dēla vārda, taču tas arī viss. Tā kā nekādu palīdzību no dēla tēva vairs nesaņemsim, mums būs problēmas ar iztikšanu (ilgstoši esmu bez darba), tāpēc nolēmu šo nekustamo īpašumu pārdot. Vai vispār drīkstu tā darīt? Vai man kādam par to jāprasa atļauja? NATĀLIJA RĪGĀ

Civillikuma 190. pants nosaka, ka nepilngadīgo manta, izņemot bērnu brīvo mantu, atrodas vecāku pārvaldībā. Par bērnu brīvo mantu, ja bērni sasnieguši sešpadsmit gadu vecumu, atzīst visu:

• ko bērni ieguvuši ar savu personīgo darbu vai ar vecāku piekrišanu, patstāvīgi nodarbojoties kādā arodā, rūpniecībā, tirdzniecībā u.tml.;

• ko vecāki no bērniem piederošās mantas nodod viņu brīvā pārvaldībā;

• mantu, ko bērniem bez atlīdzības piešķīruši radinieki vai citas personas ar nosacījumu, lai bērni to pārvaldītu un lietotu patstāvīgi (izņemot mantu, kas piešķirta noteiktam mērķim).

Tā kā vecāki ir bērna aizbildņi, atsavināt bērnu mantu viņi var ar aizbildņu tiesībām. Civillikums paredz, ka aizbildnis visās sava aizbilstamā lietās darbojas patstāvīgi un pārzina tās ar saimnieka tiesībām, bet svarīgākajos jautājumos viņam tomēr jālūdz bāriņtiesas norādījumi.

Pārdot nepilngadīgajam piederošu nekustamo īpašumu drīkst:

1) izdalot mantojumu starp pilngadīgajiem un nepilngadīgajiem mantiniekiem;

2) neatliekamu parādu samaksai, kas pārgājusi uz bērnu kopā ar mantojumu;

3) ja nav nekādu citu līdzekļu bērna uzturam;

4) ja pārdošana ir vienīgais līdzeklis novērst nepilngadīgajam draudošu ievērojamu zaudējumu.

Taču par katru no šādiem gadījumiem jāziņo bāriņtiesai. Izvērtējuši norādītos iemeslus un pārliecinājušies par nodomātās pārdošanas patieso vajadzību, bāriņtiesas darbinieki vai nu paši atļaus pārdot nekustamo īpašumu, vai arī lūgs šo jautājumu izlemt tiesai. Tātad jums, lai varētu atsavināt sava nepilngadīgā bērna īpašumu, ir jāvēršas bāriņtiesā un jālūdz tās atļauja.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv