Praktiski
Manas tiesības

Uztura līgums: vai var noslēgt ar nepilngadīgo un kā apiet tēva pirmās laulības bērnus?0

Foto – Shutterstock

Jāpagaida līdz pilngadībai

Man ar sievu ir meita, kura vēl mācās skolā (10. klasē). Gribam ar viņu noslēgt uztura līgumu un novēlēt māju, jo man vēl ir arī dēls no pirmās laulības, kurš ir aizbraucis dzīvot uz ārzemēm. Atgriezties Latvijā it kā negrib, bet visādi jau var būt. Kā šādu līgumu var noslēgt? MĀRTIŅŠ AIZKRAUKLĒ

Latvijas Civillikuma 2096. pantā teikts, ka ar uztura līgumu viena puse (uztura ņēmējs) nodod otrai (uztura devējam) naudā vai graudā kādu mantisku vērtību, par ko otra puse savukārt apņemas dot tai uzturu, kamēr uztura ņēmējs dzīvo, ja vien par šā pienākuma ilgumu nav norunāts citādi. Ar uzturu, ja nav norunāts citādi, jāsaprot ēdiens, miteklis, apģērbs un kopšana, bet, ja uztura ņēmējs ir nepilngadīgs, arī audzināšana un valstī obligāti noteiktā izglītība.

Ja uztura devējam uztura ņēmējs nodod nekustamo īpašumu, tad zemesgrāmatā uztura ņēmēja labā jāieraksta ķīlas tiesības uztura vērtībā. Šajā gadījumā pēc uztura līguma noslēgšanas un tā reģistrācijas zemesgrāmatā meita kļūs par mājas īpašnieci. Ja bērns ir nepilngadīgs, tad šādu līgumu viņa vārdā var slēgt tikai vecāki ar bāriņtiesas piekrišanu. Faktiski jau bērnam uzliktos pienākumus par uzturu jāuzņemas vecākiem, un šajā gadījumā iznāk, ka vecāki gan dos, gan saņems uzturu, kas nav loģiski un neatbilst šāda veida līguma būtībai.

Tāpēc vecākiem jānogaida brīdis, kad bērns kļūs pilngadīgs un būs tiesīgs slēgt šādu līgumu savā vārdā.

No pilngadīgas personas, kura noslēdz uztura līgumu un uzņemas saistības dot kādam uzturu, likums neprasa noteiktus ienākumus, un to neesamība nevar būt šķērslis noslēgt šādu līgumu. Taču vecākiem jāapzinās, ka viņu bērns, turpinot mācīties tālāk pēc vidusskolas beigšanas un negūstot ienākumus, diez vai būs spējīgs pildīt uztura došanas pienākumus. Tādā gadījumā būs iemesls šādu līgumu atcelt, un var gadīties arī tā, ka meitai nāksies atdot māju vecākiem.

Ja šāds līgums nepieciešams formāli – tikai tādēļ, lai noformētu māju uz meitas vārda –, tur var ierakstīt nosacījumu, ka bērna pienākums līdz brīdim, kad viņš sāk gūt pastāvīgus ienākumus, ir dot vecākiem mitekli mājā, kas šobrīd pieder vecākiem, taču pēc līguma noslēgšanas piederēs bērnam. Turklāt līgumā var ierakstīt arī kopšanu (piemēram, pienākumu palīdzēt mājas darbos). Savukārt naudas līdzekļus vai citus labumus (ēdienu, apģērbu u. tml.) meita gādās vecākiem, kad pati sāks strādāt un pelnīt.

Kā izvairīties no cita mantinieka pretenzijām

Vecākiem pieder dzīvoklis. Vai varu ar viņiem slēgt uztura līgumu? Gribētu, lai uz to nevarētu pretendēt tēva dēls no pirmās laulības. Varbūt varat ieteikt slēgt kādu citu līgumu? SANITA KULDĪGAS NOVADĀ

Uztura līgums paredz uztura ņēmēja (vecāku) mantas nodošanu uztura devējam (bērnam) līguma noslēgšanas brīdī. Tas nozīmē, ka šī nodotā manta vairs nepieder uztura ņēmējam, neietilpst uztura ņēmēja mantojumā un viņa mantinieki uz to pretendēt nevar.

Ja uztura ņēmējs uztura devējam, piemēram, nodod nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā tiek reģistrētas devēja īpašumtiesības, pamatojoties uz uztura līgumu, kā arī ķīlas tiesības uztura ņēmēja labā. Tātad jūs jau uztura ņēmēja dzīves laikā kļūsiet par nekustamā īpašuma īpašnieci, lai gan nevarēsiet atsavināt (pārdot, dāvināt) šo īpašumu bez uztura ņēmēja piekrišanas.

Lai izvairītos no iespējamām uztura ņēmēja mantinieku pr etenzijām, ieteicams katru reizi, dodot uzturu, saņemt no uztura ņēmēja rakstisku apliecinājumu tam, ka jūs kā uztura devēja pilnībā izpildāt savas saistības, kas noteiktas līgumā.

Taču jārēķinās ar to, ka tad, ja jūs uztura līgumu nepildīsiet vai pildīsiet to nepilnīgi, vecāki šo līgumu varēs atcelt, un jums būs jāatdod viņiem viss, ko pēc šā līguma būsiet no viņiem saņēmusi (nekustamo īpašumu), savukārt jūs no vecākiem nevarēsiet prasīt atpakaļ to, ko būsiet viņiem devusi kā uzturu.

Citi mantinieki nevarēs pretendēt uz vecāku īpašumu, ja vecāki, piemēram, būs jums to pārdevuši, noslēdzot pirkuma līgumu. Taču tad jāņem vērā, ka pirkuma maksai jābūt adekvātai (nevar īpašumu pārdot, piemēram, par 100 eiro). Pareizi sastādīt jebkuru līgumu, ievērojot likuma noteikumus, kā arī abu pušu vēlēšanās, palīdzēs zvērināts notārs vai jurists.

UZZIŅA

Novēlēt kādam mantu var tikai ar testamentu. Dzīves laikā jūs īpašumu varat tikai atsavināt (pārdot, dāvināt u. tml.).

LA.lv