Praktiski
Manas tiesības

Uz fondu pēc uzturlīdzekļiem. Kas jāzina, lai tos ātrāk saņemtu?0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto – Shutterstock

Lai saņemtu naudu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, tagad vairs obligāti neesot jāiet uz tiesu, bet gan pa taisno uz fondu. Kas man jāzina, lai ātrāk tiktu pie uzturlīdzekļiem? KRISTĪNA RĒZEKNES NOVADĀ

Jaunums no aprīļa

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 11. pantā no 2017. gada 1. aprīļa tiešām ir teikts: ja vecākam nav ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus bērna uzturam un vecāks nenodrošina bērnam minimālo uzturlīdzekļu apmēru, iesniedzējam ir tiesības iesniegt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu no fonda.

Fonda administrācija to izvērtē un lūdz parādniekam paskaidrot, kādi apstākļi var būt šķērslis uzturlīdzekļu izmaksai. Paskaid­rojums jāsniedz 20 dienu laikā no fonda administrācijas lūguma saņemšanas dienas. Tā nesniegšana noteiktajā termiņā nav šķēr­slis lēmuma pieņemšanai. Paskaidrojumam pievieno pierādījumus, kas apliecina tekstā minēto.

Kad izmaksu atsaka

Fonda administrācija atsaka uzturlīdzekļu izmaksu no fonda, ja konstatēts kāds no apstākļiem:

• vecāks, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, jau rūpējas par bērnu (Civillikuma izpratnē bērna aprūpe nozīmē viņa uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu, kā arī viņa izglītošanu un audzināšanu);

• persona, no kuras iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, nav bērna vecāks;

• ir spēkā tiesas nolēmums vai vienošanās par uzturlīdzekļiem bērna uzturam.

Uzturlīdzekļus no fonda nevarēs saņemt arī tad, ja pastāv vēl citi likumā minētie ap­stākļi, piemēram, bērns jau sasniedzis 18 gadu vecumu un nav uzsācis vai ir pārtraucis iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā, bērns stājies laulībā, bērns ir miris, iesniedzējam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, iesniedzējam vai bērnam nav deklarētas dzīvesvietas Latvijā, parādnieks vai iesniedzējs ir miris.

Tālākā rīcība

Fonda administrācija 20 dienu laikā pēc tam, kad būs izskatījusi iesniegumu un izvērtējusi parādnieka paskaidrojumu vai kad būs beidzies paskaidrojuma sniegšanai noteiktais termiņš, lems par uzturlīdzekļu izmaksu no fonda. Ja nepieciešama vēl papildu informācija, fonda administrācija var pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu, bet ne ilgāk par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja ir norādīta parādnieka uzturēšanās adrese ārvalstīs, administrācija lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu vai atteikumu pieņem ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā.

Fonda administrācija, pieņemot lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu no fonda, vienlaikus:

• uzliek par pienākumu parādniekam veikt uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus fondā;

• brīdina parādnieku par administratīvā akta piespiedu izpildi;

• informē parādnieku par iespēju noslēgt vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto likumisko procentu maksājumus.

Ja maksā labprātīgi

Ja vecāks pierāda, ka uzturlīdzekļus par kārtējo mēnesi maksājis vismaz Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, fonda administrācija pagarina administratīvā akta izdošanas termiņu uz četriem mēnešiem. Ja konstatē, ka parādnieks četrus mēnešus uzturlīdzekļus ir nodrošinājis, administrācija pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus. Taču, ja parādnieks vismaz vienu uzturlīdzekļu maksājumu par kārtējo mēnesi nenodrošina pagarinātajā četru mēnešu posmā, administrācija pieņem lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu no fonda.

 

LA.lv