Praktiski
Manas tiesības

Tiesības nost! Kuriem alimentu nemaksātājiem tās var arī neatņemt?0

Foto-Fotolia

Dzirdēju, ka tagad visiem alimentu nemaksātājiem var atņemt transporta vadītāja tiesības. Vai tā tiešām ir? Varbūt ir kādi izņēmuma gadījumi? ATIS JELGAVAS NOVADĀ

Ko paredz likums

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums no šā gada 1. aprīļa tik tiešām paredz parādnieka visu vai tikai konkrētas kategorijas transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu. Tas tiek piemērots, lai aizsargātu bērna tiesības un veicinātu vecāku pienākumu pildīšanu.

Fonda administrācija var lemt par šādu aizliegumu, ja:

1) parādnieka vietā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no fonda (saskaņā ar fonda lēmumu) un parādnieks nav noslēdzis ar fonda administrāciju vienošanos, kā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus;

2) parādnieks vienošanos ir noslēdzis, bet nav to pildījis trīs mēnešus pēc kārtas;

3) parādnieka vietā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no fonda (saskaņā ar tiesas spriedumu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem) un parādnieks nav veicis trīs uzturlīdzekļu maksājumus pēc kārtas.

Kad nepiemēro

Fonda administrācija nepiemēro transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, ja:

1) parādnieks ir persona ar invaliditāti;

2) parādnieks pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus nepārtrauktas darbnespējas gadījumā vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumā, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;

3) tas var būtiski kaitēt parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm.

Tātad aizliegums netiek piemērots, ja transportlīdzekļu vadīšanas tiesības parādniekam nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanai vai ja parādnieka aprūpē ir bērns ar invaliditāti un nav iespējams izmantot citus transportlīdzekļus, kā arī citu ap­stākļu dēļ.

! Fonda administrācija pirms lēmuma pieņemšanas nosūta parādniekam lūgumu norādīt apstākļus, kuru dēļ vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošana varētu radīt būtisku kaitējumu. Parādnieks paskaidrojumam pievieno pierādījumus, kas apliecina tajā minēto, un iesniedz to 20 dienu laikā. Tā nesniegšana noteiktajā termiņā nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.

Fonda administrācijas direktora lēmumu par aizliegumu var apstrīdēt, rakstot iesniegumu Tieslietu ministrijas valsts sekretāram. Viņa lēmumu savukārt var pārsūdzēt tiesā, bet tiesas nolēmums šajā jautājumā nav pārsūdzams.

Ja lēmums netiek apstrīdēts vai pārsūdzēts tiesā, fonda administrācija 20 dienu laikā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā izdara atzīmi par vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu.

Aizlieguma atcelšana

Fonda administrācija pēc parādnieka lūguma vai pēc savas iniciatīvas lemj par šāda aizlieguma atcelšanu, ja:

• eksistē kāds no apstākļiem, kas liedz parādniekam piemērot transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu;

• aizliegums var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai viņa aprūpē esoša cita bērna interesēm;

• parādnieks ir noslēdzis ar fonda administrāciju vienošanos par parāda maksāšanas grafiku un veicis trīs maksājumus pēc kārtas.

UZZIŅA

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors līdz 2017. gada 31. decembrim pieņem lēmumu par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu tām personām, kuras parādnieka statusu ieguvušas līdz 2017. gada 31. martam, un vispirms tām personām, kuru uzkrātā uzturlīdzekļu parāda summa ir lielāka nekā citiem parādniekiem.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv