Praktiski
Manas tiesības

Tiesas noteikto ceļa servitūtu vairs nevar izmantot upes gultnes dēļ. Kā rīkoties?0

Foto-Fotolia

Savulaik tiesa noteica man braucamā ceļa servitūtu, bet tagad ir nedaudz mainījusies upes gultne, tāpēc šo ceļu vairs nevar izmantot. Vai man atkal jāsniedz jauna prasība tiesā? Varbūt var nedaudz izmainīt veco spriedumu? ANDREJS DAUGAVPILS NOVADĀ

Juriste Kristīne Krēsliņa skaidro, ka šāda situācija nav risināma atsevišķā prasības tiesvedības kārtībā. Šie faktiskie apstākļi, kuru dēļ spriedumu par tiesībām uz braucamā ceļa servitūtu neizdodas izpildīt noteiktajā kārtībā, nevar būt iemesls strīda par servitūta tiesībām atkārtotai izskatīšanai tiesā.

Pēc tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā lietas dalībnieki, kā arī viņu tiesību pārņēmēji nav tiesīgi no jauna iesniegt prasību par to pašu. Tātad tiesas spriedums, kas stājies likumīgā spēkā, ir visiem obligāts un jāizpilda. Likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu nevar nekādā veidā pārsūdzēt, mainīt vai atcelt nedz pati tiesa, kas to sagatavojusi, nedz aug-stākas instances tiesas. Tādējādi, izņemot likumā īpaši noteiktus gadījumus, sprieduma tiesiskās sekas ir neapstrīdamas, negrozāmas un obligāti jāizpilda.

“Lūgums grozīt servitūta ceļa virzienu attiecas uz sprieduma, kas stājies likumīgā spēkā, izpildi,” skaidro juriste. “Pēc vispārīgā principa tiesas spriedums jāizpilda saskaņā ar prasītāja tiesību aizsardzībai noteiktiem līdzekļiem, kas formulēti sprieduma rezolutīvajā daļā. Tomēr iespējami gadījumi, kad sprieduma izpildīšana ar spriedumā noteiktajiem līdzekļiem nevar tikt nodrošināta, tāpēc rodas nepieciešamība grozīt sprieduma, kas stājies likumīgā spēkā, izpildes veidu un kārtību. Civilprocesa likumā ir paredzēta tāda iespēja.”

Šajā gadījumā jums jāiesniedz tiesai, kuras spriedumu vēlaties mainīt, pieteikums par sprieduma izpildes kārtības vai veida grozīšanu, un tiesa tad lems, kā to izdarīt. Taču jāņem vērā, ka šādi nevar tikt izmainīts sprieduma, kas stājies likumīgā spēkā, saturs un būtība.

LA.lv