Praktiski
Manas tiesības

Tēvs sataisījis lielus parādus. Vai tiesu izpildītāji drīkst tos piedzīt no bērniem?0

Foto – Shutterstock

“Vai tiesu izpildītāji drīkst tēva parādus piedzīt no diviem pilngadīgiem bērniem? Tēvs par viņiem nerūpējās, uzturlīdzekļus nemaksāja.” LIDIJA Ogres novadā

Civillikums nosaka, ka bērni par vecāku parādiem atbild tikai tad, ja vecāki miruši, ir atklājies mantojums un bērni pieņem šo mantojumu. Ja vecāki ir dzīvi, viņi paši atbild par saviem parādiem.

Taču praksē vecāku parādi dažkārt var tikt attiecināti arī uz bērniem piederošu īpašumu. Piemēram, ja bērni dzīvo kopā ar vecākiem un viņu dzīvesvietā atrodas gan vecākiem, gan bērniem piederošas mantas, tiesu izpildītājs tās var aprakstīt un apķīlāt, lai piedzītu parādu.

Šādā gadījumā bērniem būs ar čekiem u.tml. dokumentiem jāpierāda tiesu izpildītājam, ka konkrētā manta pieder tieši viņiem. Savukārt, ja bērniem piederošā manta tomēr tiks aprakstīta, būs jāsniedz prasība tiesā un jālūdz izslēgt bērniem piederošo mantu no aprakstes akta – atbilstīgi Civilprocesa likuma 633. panta nosacījumiem personai, kura uzskata, ka tai ir kādas tiesības uz aprakstīto kustamo mantu vai nekustamo īpašumu vai tā daļu, uz kuru tiek vērsta piedziņa, jāceļ prasība tiesā.

Prasība par mantas izslēgšanu no aprakstes akta, piedziņas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā vai cita prasība jāceļ pret parādnieku un piedzinēju. Ja manta aprakstīta, pamatojoties uz krimināllietas spriedumu par mantas konfiskāciju, par atbildētājiem pieaicina notiesāto un finanšu iestādi. Ja manta jau pārdota, prasība jāiesniedz arī pret personām, kurām manta nodota. Ja tiesa apmierina prasību par nekustamo īpašumu, spēkā nav arī ieraksts zemesgrāmatā par īpašuma tiesību pāreju tā ieguvējam. Strīdus starp ieguvēju, piedzinēju un parādnieku, ja prasība par pārdotas mantas atdošanu atpakaļ ir apmierināta, izskata tiesa prasības kārtībā.

Ja bērni dzīvo vecākiem piederošā nekustamajā īpašumā, kurā viņiem nepieder domājamās daļas, un šis nekustamais īpašums tiek pārdots izsolē, lai atgūtu kāda vecāka parādu, bērniem vajadzēs šo īpašumu atbrīvot kopā ar vecākiem, lai tas tiktu nodots jaunajam īpašniekam (ja vien viņiem nebūs noslēgts īres līgums, kas gan ir rets gadījums).

KONSULTĒJUSI JURISTE TATJANA LUBGINA

LA.lv