Praktiski
Manas tiesības

Tēvs grib biežāk tikties ar bērniem, bijusī sieva iebilst. Kā rīkoties? 16

Foto – Shutterstock

Savulaik tiesa man noteica saskarsmes tiesības ar bērniem – reizi nedēļā. Tagad viņi ir paaugušies un es vēlos tikties biežāk, arī bērni to grib, bet mana bijusī sieva iebilst. Ko darīt? Ja sniegšu prasību tiesā, šķirtā sieva var arī neatnākt uz tiesu, un tas atkal var ievilkties. Vai man jāsaņem bāriņtiesas piekrišana? VIKTORS DAUGAVPILS NOVADĀ

Civilprocesa likumā paredzēts: ja likumīgā spēkā stājies spriedums lietā par saskarsmes tiesībām, bet mainās apstākļi (piemēram, bērnu vecums, dzīves apstākļi u.tml.), katra puse ir tiesīga iesniegt jaunu prasību tiesā vispārējā kārtībā. Prasības pieteikumā obligāti jānorāda jums vēlamā saskarsmes tiesību izmantošanas kārtība, laiks un vieta.

Prasība jāiesniedz tiesā, ņemot vērā bērna dzīvesvietu. Šādās lietās par to uzskatāma viņa vecāku deklarētā dzīvesvieta. Ja vecāku deklarētās dzīvesvietas atrodas dažādās administratīvajās teritorijās, par bērna dzīvesvietu uzskatāma tā vecāka deklarētā dzīvesvieta, pie kura viņš dzīvo. Ja vecākiem vai bērnam nav deklarētās dzīvesvietas, par bērna dzīvesvietu uzskatāma viņa vecāku faktiskā dzīvesvieta.

Lietas par saskarsmes tiesībām izskata, piedaloties abām pusēm. Taču, ja atbildētājs bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc tiesas uzaicinājuma, viņu var atvest uz tiesu piespiedu kārtā. Ja viena no pusēm dzīvo tālu vai cita iemesla dēļ nevar ierasties, tiesa var atzīt par pietiekamu šīs puses rakstisku paskaidrojumu vai tās pārstāvja piedalīšanos. Ja atbildētāja dzīvesvieta nav zināma vai neatrodas Latvijā, lietu var izskatīt bez atbildētāja piedalīšanās, ja viņš likumā noteiktajā kārtībā ir aicināts uz tiesu.

Tiesa pēc savas iniciatīvas vai lietas dalībnieka lūguma pieprasa bāriņtiesas atzinumu un uzaicina tās pārstāvi piedalīties tiesas sēdē, kā arī noskaidro bērna viedokli, ja viņš spēj to formulēt, ņemot vērā vecumu un brieduma pakāpi. Tātad, ja uzskatāt par nepieciešamu, varat lūgt tiesu pieprasīt bāriņtiesas atzinumu un noskaidrot bērnu viedokli.

! Likums turklāt paredz iespēju tiesai pēc jūsu lūguma pieņemt pagaidu lēmumu par saskarsmes tiesību izmantošanu, jo līdz galīgajam spriedumam var paiet ilgs laiks (piemēram, ja lietu vairākkārt atliks, spriedumu pārsūdzēs u.tml.). Tiesa pati pieprasīs no bāriņtiesas atzinumu šajā jautājumā. Par sēdi paziņos abām pusēm un uz to uzaicinās bāriņtiesas pārstāvi. Ja tiesa uzskatīs par nepieciešamu precizēt bāriņtiesas sniegtās ziņas, tā noskaidros arī bērna viedokli, ja viņš spēj to formulēt. Otras puses neierašanās nebūs šķērslis jautājuma izskatīšanai.

Tiesai šāds lūgums jāizskata un lēmums jāpieņem mēneša laikā. Lēmums gan būs jāizpilda nekavējoties, taču tas zaudē spēku, ja prasījumā tiek pieņemts cits lēmums vai spriedums. Par tiesas lēmumu 10 dienu laikā var iesniegt blakussūdzību.

UZZIŅA

Lietās par saskarsmes tiesībām abas puses ir tiesīgas slēgt izlīgumu. To apstiprina, tiesai pēc savas iniciatīvas pieprasot bāriņtiesas atzinumu vai uzaicinot tās pārstāvi piedalīties tiesas sēdē.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv