Praktiski
Manas tiesības

Studiju līgums ar augstskolu: kas tas ir, kam tajā jābūt, kāda tam nozīme0

Foto-Freedomz/Fotolia

Mans mazdēls pēc vidusskolas nolēmis mācīties augstskolā Rīgā, būšot jāslēdz arī kaut kāds studiju līgums. Man no šādiem dokumentiem ir bailes, jo var gadīties, ka kaut ko paraksta, bet pēc tam neizpilda un iekuļas nepatikšanās. Lūdzu, paskaidrojiet, ko nozīmē studenta līgums ar augstskolu. Kas tajā jāraksta? Vēl mani interesē, vai, studējot augstskolā, tagad jāiziet obligātā militārā apmācība, kāda bija agrāk? MATILDE ALŪKSNES NOVADĀ

No studiju līguma gan nav jābaidās. Tas vispirms nepieciešams studentam pašam, jo dos garantijas, ka viss notiks tā, kā paredzēts, vai arī, ja būs kādas izmaiņas, studējošais par to tiks laikus informēts.

Dokumentācijai jābūt kārtībā

Studiju līgumu ar augstskolu vai koledžu students slēdz uz visu studiju programmas apguves laiku. Līgumā jābūt informācijai par līguma slēdzējiem: studējošā vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, kā arī augstskolas vai koledžas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā, akreditācijas dati (akreditācijas lapas reģistrācijas datums un numurs), bankas rekvizīti, augstskolas rektora, koledžas direktora vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats un pilnvarojums, ar kuru saskaņā persona rīkojas.

!!! Līgumam jāsatur informācija par studiju programmu: nosaukums, ilgums, apjoms kredītpunktos, iegūstamais grāds vai profesionālā kvalifikācija, studiju veids (klātiene, neklātiene).

Līgumā jābūt norādītiem arī augstskolas vai koledžas galvenajiem pienākumiem:

>> nodrošināt studējošajam iespēju apgūt licencētu un noteiktā kārtībā akreditētu studiju programmu;

>> nodrošināt studējošajam pieeju iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē augstskolas vai koledžas darbību;

>> vienoties ar studējošo par viņa intelektuālā īpašuma izmantošanu;

>> informēt studējošo par izmaiņām augstskolas, koledžas vai studiju programmas akreditācijas vai licencēšanas datos;

>> noteikt studiju maksas apmēru un tās samaksas termiņus (izņemot studējošos valsts finansētajās studiju vietās).

Līgumā jāietver studējošā pienākumi ievērot iekšējos normatīvos aktus, kas regulē augstskolas vai koledžas darbību. Papildus līgumā jābūt norādītai kārtībai, kādā puses informē viena otru par izmaiņām (piemēram, adreses maiņa, augstskolas nosaukuma maiņa u. tml.) un kārtībai, kādā izdara grozījumus studiju līgumā, ja mainās studiju programmas finansējuma avots vai studiju maksa.

Vēl līgumam jāsatur punkti par augstskolas vai koledžas tiesībām noteikt citus maksājumus (piemēram, par mācību literatūras izmantošanu), par atkārtotu pārbaudījuma kārtošanu vai atkārtotu citu studiju uzdevumu izpildi, ja studējošais studiju programmu nav apguvis sekmīgi, par studiju programmas apguvei nepieciešamā individuālā materiāli tehniskā nodrošinājuma iegādi. Līgumā arī jāietver pušu vienošanās par studējošā personas datu apstrādi un līguma laušanas nosacījumi.

Militārās mācības nav obligātas

Militārās mācības augstskola organizē pēc brīvprātības principa. Tās sniedz zināšanas, kas izmantojamas, dienot Zemessardzē, Nacionālo bruņoto spēku rezervē vai Nacionālo bruņoto spēku regulārajos spēkos.

Mācībām jāpiesakās katru gadu līdz 1. oktobrim kādā no Zemessardzes reģionālajiem bataljoniem. Lai uzsāktu mācības, studentam jāiestājas Zemessardzē, un viņam veic obligāto veselības pārbaudi (ja no pēdējās obligātās veselības pārbaudes pagājis vairāk nekā gads).

Mācības notiek šādās programmās: kareivja kurss (viena gada programma), jaunākā instruktora kurss (viena gada programma), komandējošā sastāva virsnieka pamatkurss (divu gadu programma) un virsnieka speciālista pamatkurss (pusgada programma). Mācībās iekļauj teorētiskās un praktiskās nodarbības, kā arī vasaras lauka nometnes.

Nacionālie bruņotie spēki plāno militārās mācības un nodrošina ar pasniedzējiem, mācību līdzekļiem, ieročiem, formastērpiem, ekipējumu un munīciju, kā arī nodrošina uzturdevas praktisko nodarbību un vasaras lauka nometņu laikā.

LA.lv