Praktiski
Manas tiesības

Stājies spēkā sociālā uzņēmuma likums, lai uzlabotu sabiedrības dzīves kvalitāti0

Foto-Fotolia

Šā gada 1. aprīlī stājies spēkā Sociālā uzņēmuma likums, lai veicinātu sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmētu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, kā arī labvēlīgas sociālās uzņēmējdarbības vides radīšanu.

Sociālā uzņēmuma statusu varēs iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas īsteno radošu saimniecisko darbību ar labvēlīgu sociālo ietekmi, piemēram, sniedz sociālos pakalpojumus, veido iekļaujošu pilsonisko sabiedrību, veicina izglītību, atbalsta zinātni, strādā pie vides aizsardzības un saglabāšanas, nodrošina dzīvnieku aizsardzību vai veicina kultūras daudzveidību. Likums paredz šiem uzņēmumiem arī vairākus atbalsta pasākumus. Par sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu un attīstību būs atbildīga Labklājības ministrija.

Ir noteikti sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai iesniedzamie dokumenti un statusa piešķiršanas kārtība. Precizēta arī sociālo uzņēmumu reģistra veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība, kā arī sociālo uzņēmumu reģistra datu saturs, uzraudzība, darbības rādītāji un to izvērtēšanas kritēriji. Šis reglamentējums uzskaitīts Ministru kabineta Noteikumos par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību.

Definētas arī sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:
• personas ar invaliditāti;
• personas ar garīga rakstura traucējumiem;
• personas, kurām noteikts trūcīgas ģimenes vai personas statuss;
• bezdarbnieki, kuri ir vecāki par 54 gadiem;
• ilgstoši bezdarbnieki;
• cilvēktirdzniecības upuri;
• personas, kurām piešķirts bēgļa, alternatīvais vai bezvalstnieka statuss;
• bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā no 15 gadiem, kā arī šai grupai atbilstošas pilngadīgas personas līdz 24 gadiem;
• etniskā minoritāte romi.

LA.lv