Praktiski
Manas tiesības

Septiņas godīga nodokļu parādnieka iespējas0

Foto – Shutterstock

Līdz šim esmu bijis godīgs nodokļu maksātājs, bet šā gada sākumā man radās parāds, kuru bez iebildēm gribētu atmaksāt. Kā to izdarīt, ja nevēlos nonākt nodokļu maksātāju parādnieku sarakstā un ja parāda piedziņa vēl nav uzsākta? NORMUNDS RĪGĀ

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālisti šādos gadījumos parasti iesaka pagarināt samaksas termiņu, sadalot to vairākos maksājumos, kas noteikti likumā Par nodokļiem un nodevām. Nodokļu parādniekiem tiek piedāvātas septiņas iespējas.

1. Pagarināt nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu var, sadalot to termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas. Tādā gadījumā jāiesniedz motivēts iesniegums nodokļu administrācijai ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās, savukārt nodokļu administrācija rakstveidā vienosies par parāda samaksas grafiku.

2. Sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu var, ja termiņa kavējums radies nepārvaramas varas rezultātā (no līguma dalībnieku gribas neatkarīgu ap­stākļu dēļ, kuru iestāšanās gadījumā objektīvi nav iespējams izpildīt līguma saistības, piemēram, ja tas saistīts ar kādu nepārvaramu dabas stihiju). Motivēts iesniegums un tam pievienojamie dokumenti nodokļu maksātājam jāiesniedz pēc nepārvaramas varas apstākļu, kuru rezultātā radies nodokļa samaksas termiņa kavējums, iestāšanās.

3. Sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem var iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu par ienākumu, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā. Tādā gadījumā motivēts iesniegums nodokļu administrācijai jāiesniedz kopā ar gada ienākumu deklarāciju.

4. Sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam var arī Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļu prasījuma summas samaksu. Tad motivēts iesniegums nodokļu administrācijai jāiesniedz pēc ES dalībvalsts nokavēto nodokļu piedziņas procesa uzsākšanas.

5. Sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam var arī nokavēto ārvalstu nodokļu prasījuma summas samaksu, taču tad vajadzīgs VID lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

6. Atkārtoti var sadalīt termiņos nodokļu maksājumus uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja samaksas termiņi pagarināti saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 24. panta pirmās daļas 1. punktu un kuri samaksāti ne mazāk kā 80% apmērā. Iesniegums un tam pievienojamie dokumenti nodokļu administrācijai jāiesniedz, pirms beidzies nokavētā maksājuma termiņa pagarinājuma samaksas termiņš. Iesnieguma veidlapa par termiņa pagarinājuma piešķiršanu pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

7. Sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem var nodokļu maksājumu, kas radies zivsaimniecības nozares nodokļu maksātājam finansiālo grūtību dēļ saistībā ar Krievijas Federācijas noteiktajiem ierobežojumiem. Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

SVARĪGI
• Ja nodokļu maksātājam ir kavētie nodokļu maksājumi, brīdinājums par to tiek parādīts VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Nodokļu parāds tajā ir detalizēti atšifrēts pa maksājumu veidiem.

• Lai atvieglotu labprātīgu nodokļu parādu samaksu, nodokļu likumos paredzētas vairākas iespējas nomaksāt nodokļu parādu pa daļām. Tas, kuru no iespējām nodokļu maksātājam ir tiesības izmantot, atkarīgs no nodokļu parāda izveidošanās iemesla un termiņa.

UZZIŅA
Valsts ieņēmumu dienests atrodas Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978; konsultatīvais tālr. 67120000; e-pasts: [email protected]

LA.lv