Praktiski
Manas tiesības

Rokasnauda ir samaksāta, bet pārdevējs atsakās noslēgt pirkuma līgumu. Kā tomēr iegūt kāroto zemesgabalu?0


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto – Shutterstock

Kādreiz noslēdzu rokasnaudas līgumu par zemesgabala pirkšanu. Rokasnaudu arī tūlīt samaksāju, bet tagad pārdevējs izvairās saņemt atlikušo naudas summu un noslēgt pirkuma līgumu (neierodas uz tikšanos pie notāra, neatbild uz paziņojumiem u.c.). Es tomēr vēlos iegūt īpašumā šo zemesgabalu, nevis atprasīt rokasnaudu. Kā man rīkoties? JĀNIS DUNDAGAS NOVADĀ

Civillikuma 1725. pantā teikts, ka ar rokasnaudu jāsaprot tas, ko, līgumu noslēdzot, viena puse dod otrai ne vien par galīgi noslēgta līguma pierādījumu, bet arī par tā izpildījuma nodrošinājumu. Tādējādi šī definīcija apliecina, ka rokasnaudai ir divējādas funkcijas:

1) tas ir pierādījums līguma noslēgšanai, jo, ja rokasnauda iedota, ir pierādīts, ka līgums noslēgts;

2) tiek nodrošināta līguma izpilde.

Savukārt Civillikuma 1728. pantā paredzēts, ka ar rokasnaudas iedošanu līgums, ja tas citādi atbilst visiem likuma nosacījumiem, uzskatāms par noslēgtu, un katra puse var prasīt tā izpildi.

– Tas nozīmē, ka jūs varat sniegt tiesā prasību par pirkuma līguma un jūsu īpašuma tiesību atzīšanu, – skaidro juriste Kristīne Krēsliņa. – Taču, tā kā otra puse izvairās pieņemt no jums atlikušo pirkuma maksu, pirms prasības iesniegšanas šī summa jāiemaksā tiesas depozīta kontā.

Ja tiesa konstatēs, ka pircēja un pārdevēja noslēgtajā rokasnaudas līgumā puses ir vienojušās par pirkuma līguma būtiskām sastāvdaļām (pirkuma priekšmetu, maksu un samaksas kārtību) un ka pircējs daļu no pirkuma maksas samaksājis kā rokasnaudu, bet atlikušo daļu ieskaitījis tiesas depozīta kontā, tā, visticamāk, atzīs, ka starp pusēm ir noslēgts pirkuma līgums.

Tādā gadījumā tiesa atzīs jūsu (prasītāja) īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, bet atbildētājam būs tiesības saņemt atlikušo pirkuma maksu no tiesas depozīta konta.

LA.lv