Praktiski
Manas tiesības

Radinieks ir ilgstoši pazudis, izsludināts par mirušu. Ko darīt, ja pēkšņi viņš tomēr atradīsies?0

Foto – Shutterstock

Vienu savu attālu radinieku esam visur izmeklējušies, pat ārpus Latvijas, bet bez rezultātiem. Kam par to jāziņo, un vai viņu izsludinās par mirušu? Ko darīt, ja nu pēkšņi viņš tomēr atradīsies? ANTONS ZILUPES NOVADĀ

Kas jādara

Civilprocesa likuma 36. nodaļa nosaka kārtību, kā pazudušu personu izsludina par mirušu. Pieteikums par pazuduša cilvēka izsludināšanu par mirušu jāiesniedz tiesai pēc šīs personas pēdējās zināmās dzīvesvietas. Tajā jānorāda pazudušā vārds, uzvārds, personas kods (ja tas zināms), dzimšanas gads, kā arī laiks, kad viņš atstājis dzīvesvietu un kad saņemtas pēdējās ziņas par šo cilvēku. Ja iespējams, pieteikumā uzrakstiet pazudušā radinieka dzimšanas vietu un viņa vecāku vārdu, kā arī uzvārdu un citas ziņas, kas ir jūsu rīcībā.

Pēc pieteikuma saņemšanas tiesnesis pieņem lēmumu par paziņojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” uz pieteicēja rēķina. Paziņojumā norāda:

1) tiesas nosaukumu, kura saņēmusi pieteikumu;

2) personas vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu, kuru ierosināts izsludināt par mirušu, kā arī citas pieteikumā norādītās ziņas par viņu;

3) priekšlikumu pazudušajai personai triju mēnešu laikā ierasties tiesā vai paziņot savu atrašanās vietu un to, ka pretējā gadījumā viņš tiks izsludināts par mirušu;

4) aicinājumu visiem, kuri zina pazudušās personas uzturēšanās vietu vai kam ir zināms par viņa nāvi, triju mēnešu laikā paziņot par to tiesai.

Tiesas spriedums

Tiesa, atzinusi, ka pieteikums ir pamatots, sagatavos spriedumu par pazudušās personas izsludināšanu par mirušu. Ja tiesa konstatējusi pieņemamo pazudušās personas nāves dienu, tas jānorāda spriedumā, bet, ja tiesa nevar to konstatēt, par nāves dienu uzskatāma diena, kad pieteikums iesniegts tiesai.

Kad likumīgā spēkā stājies spriedums, ar kuru persona izsludināta par mirušu, tā noraksts jānosūta dzimtsarakstu nodaļai (pazudušās personas nāves reģistrēšanai) un bāriņtiesai (aizgādnības nodibināšanai par mirušu izsludinātās personas mantai). Pēc tam tiesa nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu, kurā norāda tiesas nosaukumu, kura sagatavojusi spriedumu; pazudušās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un citus datus; to, ka šī persona izsludināta par mirušu; pieņemamo pazudušā cilvēka nāves dienu vai dienu, ar kuru viņš uzskatāms par mirušu.

Tomēr dzīvs!

Civilprocesa likuma 287. pantā savukārt noteikts, ko darīt, ja par mirušu izsludināta persona pēkšņi tomēr atrodas.

Ja šis cilvēks ierodas vai ja noskaidrojas viņa atrašanās vieta, tiesa, kas izskatījusi šo jautājumu, ar jaunu spriedumu atceļ veco spriedumu. Pieteikumu par sprieduma atcelšanu var iesniegt pati persona, kura izsludināta par mirušu, persona, pēc kuras pieteikuma lieta ierosināta, vai prokurors. Pēc tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tā noraksts jānosūta dzimtsarakstu nodaļai (miršanas ieraksta anulēšanai) un paziņojums oficiālajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis” (publicēšanai).

UZZIŅA

Latvijas Republikas oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” tagad ir pieejams tikai elektroniski (vietnē: www.vestnesis.lv).

LA.lv