Praktiski
Manas tiesības

Radinieks dzīvo ārzemēs. Kā viņam nogādāt uzaicinājumu uz tiesu? 0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto – Shutterstock

Mans brālis strādā par šoferi tālbraucēju ārzemēs, uz Latviju atbrauc reti, bet mums te ir strīds par kopīgas mantas sadali, kas tagad nonācis līdz tiesai. Kā lai viņam paziņo par tiesu un aizsūta dokumentus, ja viņš formāli skaitās pierakstīts Latvijā, bet patiesībā strādā un dzīvo ārzemēs? Vai tiesa pati varētu viņu sameklēt, vai tas jādara man kā prasītājai? SARMĪTE JŪRMALĀ

Civilprocesa likums nosaka, ka lietas dalībniekus aicina uz tiesu, savlaicīgi paziņojot par tiesas sēdes vai atsevišķas procesuālās darbības laiku un vietu. Tas tiek darīts ar tiesas pavēsti, bet atsevišķos gadījumos var aicināt uz tiesu arī ar “Latvijas Vēstneša” starpniecību. Tiesa var izskatīt lietu bez atbildētāja piedalīšanās, ja pagājis ne mazāk kā viens mēnesis no aicinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kas pieejams interneta vietnē: www.vestnesis.lv.

Kas un kā nogādā

Tiesas sagatavotos dokumentus (spriedumus, lēmumus, paziņojumus, pavēstes u.c.), kā arī dokumentus, kurus sagatavo un tiesai iesniedz lietas dalībnieki, bet kurus tālāk izsniedz tiesa (pieteikumu sevišķās tiesāšanās kārtībā, apelācijas, kasācijas sūdzību, rakstveida paskaidrojumu norakstus u.c.), nosūta ar vienkāršu pasta sūtījumu, elektroniskā pasta sūtījumā vai piegādā ziņnesis. Tiesas dokumentus var izsniegt adresātam personīgi pret parakstu vai, ja nepieciešams, ar pavēsti izsaucot adresātu ierasties pēc izsniedzamajiem dokumentiem uz tiesu.

Tiesas dokumentus fiziskajai personai piegādā pēc tās deklarētās dzīvesvietas adreses, bet gadījumos, kad deklarācijā norādīta papildu adrese, – pēc papildu adreses, ja vien persona tiesai nav norādījusi citu savu adresi, pēc kuras veicama saziņa ar tiesu. Fiziskajai personai ir pienākums būt sasniedzamai tās deklarētajā dzīvesvietas adresē vai citā šīs personas norādītajā adresē. Tiesas dokumentus var piegādāt arī uz personas darbavietu. Ja piegādātājs nesastop adresātu tā darbavietā, viņš atstāj dokumentus darbavietas administrācijai – nodošanai adresātam.

Ja tiesas dokumentu piegādātājs nesastop adresātu dzīvesvietā, viņš izsniedz dokumentus kādam no kopā ar šo personu dzīvojošiem pieaugušajiem ģimenes locekļiem. Piegādātājs par to izdara atzīmi dokumenta paraksta daļā, kā arī norāda vietu, uz kurieni aizbraucis adresāts, un laiku, kad gaidāma viņa atgriešanās, ja to ir noskaidrojis. Atsevišķiem tiesas dokumentiem likums var paredzēt to nosūtīšanu ierakstītā pasta sūtījumā vai citus piegādāšanas vai izsniegšanas veidus.

Dokumentus var piegādāt arī elektroniskā pasta sūtījumā, ja lietas dalībnieks paziņojis tiesai, ka viņš piekrīt saziņai ar tiesu izmantot elektronisko pastu.

Ja adrese ārvalstī ir zināma

Ja tiesas dokumentus izsniedz personai, kuras dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese nav Latvijā un kuras adrese ir zināma Eiropas Savienības dalībvalstī, tiesa var iesniegt Tieslietu ministrijai lūgumu par dokumentu izsniegšanu ārvalstī. Ja nepieciešams, Tieslietu ministrija lūgumu pārsūta ar Ārlietu ministrijas starpniecību, izmantojot konsulāros vai diplomātiskos kanālus.

Taču arī privātpersona, kas ir lietas dalībnieks, ar tiesneša piekrišanu var saņemt dokumentus izsniegšanai citam lietas dalībniekam, kura dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese nav Latvijā un kura adrese ir zināma, ja šādu izsniegšanu pieļauj attiecīgās dalībvalsts tiesību akti. Tātad arī jūs pati, ja zināt, kur tajā brīdī atrodas brālis, ar tiesneša piekrišanu varat nogādāt viņam dokumentus.

Kad izsludina meklēšanu

Ja atbildētāja atrašanās vieta nav zināma, tiesa pēc prasītāja lūguma var izsludināt atbildētāja meklēšanu. Ja atbildētājam nav deklarētās dzīvesvietas adreses Latvijā, prasītājam ir pienākums norādīt tiesai atbildētāja dzīvesvietas adresi citā valstī, ja viņam tā ir zināma. Ja prasītājam objektīvu iemeslu dēļ nav izdevies to uzzināt, pēc viņa motivēta lūguma var izmantot Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos vai Eiropas Savienības tiesību aktos paredzētās procedūras atbildētāja adreses noskaidrošanai.

SVARĪGI

Tiesas dokumentus uzskata par izsniegtiem datumā, kāds norādīts apstiprinājumā par to izsniegšanu. Ja dokumenti personai netiek izsniegti, tiesa izvērtē iemeslus.

LA.lv