Īpašums, Manas tiesības

PVN apsaimniekošanas pakalpojumiem. Par kuriem darbiem to piemēro?

Foto - Shutterstock
UZZIŅA

Jau 2015. gada 30. novembrī Saeima pieņēma grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī un paredzēja, ka no 1. jūlija dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa ir apliekama ar 21% PVN. Lai gan pret šīm pārmaiņām tika rīkotas protesta akcijas un vākti paraksti, tas diemžēl neko nedeva. Likuma normas ir spēkā, un, patīk vai ne, tās jāpilda.

Kuriem māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem tagad tiek piemērots 21% PVN? JĀNIS VALMIERĀ

Par ko īsti iedzīvotājiem jāmaksā lielais nodoklis par apsaimniekošanu? Vai, piemēram, arī atkritumu izvešana un spuldzītes ieskrūvēšana kāpņu telpā apliekama ar šo nodokli? IRĪNA RĪGĀ

Pakalpojumu veidi

Pievienotās vērtības nodokļa likums nosaka, ka apsaimniekošanas pakalpojumi no šā gada 1. jūlija ir apliekami ar PVN 21% likmi.

Apsaimniekošanas pakalpojumu veidi ir uzskaitīti Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, proti, 6. panta pirmajā, otrajā, trešajā daļā noteikts, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšana ietver gan obligāti veicamās, gan citas pārvaldīšanas darbības.

Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir:

1) dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstīgi normatīvo aktu prasībām:

a) dzīvojamās mājas sanitārā apkope,

b) siltumenerģijas, arī dabasgāzes, piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, slēdzot attiecīgu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju,

c) elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai),

d) dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,

e) dzīvojamajai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,

f) dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;

2) pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, tostarp:

a) pārvaldīšanas darba plāna, arī uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošana,

b) attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana,v

c) finanšu uzskaites organizēšana;

3) dzīvojamās mājas lietas kārtošana;

4) līguma slēgšana ar zemesgabala īpašnieku par piesaistītā zemesgabala lietošanu;

5) informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

Citas pārvaldīšanas darbības ir saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstīgi dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder darbības attiecībā uz dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu.

1 komentārs

 1. Man ir jautājums par PVN apsaimniekošanai ? Piemērs:
  Mājas pārvaldnieks nomaina stāvvada caurules. Tāme piem. 600 EUR. Tāmē ietilpst pārvaldnieka darbs un materiāli- caurules par 200 EUR, par kurām PVN jau tiek samaksāts veikalā.
  Ja visa iedzīvotāju samaksātā apsaimniekošanas maksa (un tajā ietilpst arī šie 600 EUR) tiek aplikti ar PVN, tad 200 EUR par materiāliem tie aplikti ar PVN 2 reizes !
  1. reizi – kad pārvaldnieks samaksā PVN par visu iekasēto apsaimniekošanas maksu ,
  2. reizi, kad pērk materiālus veikalā, un tur maksā PVN.
  Kas var atbildēt uz manu jautājumu ?

Pievienot komentāru