Praktiski
Manas tiesības

Priekšnieks izrīkojas ar manām kapitāla daļām: kas notiks maksātnespējas vai pārdošanas gadījumā?0

Foto – Shutterstock

Esmu pensionāre. Visu mūžu strādāju lauksaimniecībā. Pēc kolhoza likvidācijas izveidojām SIA, kurā ieguldītas arī manas kapitāla daļas. Tagad sabiedrība katru gadu strādā ar zaudējumiem, pārdod pamatkapitālu, lai izdzīvotu. Priekšnieks saka, ka dalībnieki neko no tā nedrīkst izmantot. Gribētu uzzināt: 1) vai dalībnieks var kaut ko saņemt par pārdoto pamatkapitālu, jo, nonākot līdz likvidācijai, viss jau būs izpārdots; 2) cik procentiem dalībnieku sapulcē jānobalso, lai komersants atdāvinātu savas daļas otram komersantam, ar kuru nav radniecības? VALIJA KULDĪGAS NOVADĀ

Jēdzienu skaidrojums

Vispirms jāatgādina, kas ir pamatkapitāls. Tas ir dalībnieku (īpašnieku) ieguldījums – fiziskā persona var ieguldīt savu naudu vai mantu.

Komerclikumā noteikts, ka kapitālsabiedrība ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu vai akciju nominālvērtību kopsummas. Savukārt dalībnieks ir persona, kura ierakstīta dalībnieku (akcionāru) reģistrā.

Ieguldījums kļūst par sabiedrības mantu, un ievēlētais vai ieceltais valdes loceklis var rīkoties ar to sabiedrības interesēs. Ja ieguldīta manta, tā uzņēmumā kļūst par pamatlīdzekli, ko izmanto ražošanā. To drīkst pārdot, taču šādās ārkārtas situācijās ir jāsasauc dalībnieku sapulce un jāprasa atļauja to darīt. Taču kapitāla daļas paliek dalībniekiem. Tās pārdot var tikai pats dalībnieks, jo kapitāla daļa ir privātīpašums.

Maksātnespēja un atsaukšana

Ja sabiedrības zaudējumi sasniedz vismaz pusi no sabiedrības pamatkapitāla vai arī sabiedrībai ir ierobežota maksātspēja, konstatētas vai draud iestāties maksātnespējas pazīmes, valde par to ziņo padomei (ja tāda izveidota) un sasauc dalībnieku sapulci, kurā sniedz paskaidrojumus. Valdei savukārt ir pienākums sniegt ziņas dalībnieku sapulcei par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un dalībnieku, padomes locekli vai valdes locekli, kā arī pienākums ne retāk kā reizi ceturksnī iesniegt padomei pārskatu par sabiedrības darbību un finansiālo stāvokli.

Ja dalībnieki nav apmierināti ar valdes darbu, tie var valdes locekli atcelt no pienākumu pildīšanas. Dalībnieku sapulce ar savu lēmumu ievēlē un atsauc valdes locekļus. Statūtos var paredzēt, ka valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpildīšana vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

Ja daļas tiek pārdotas

Kapitāla daļas nominālvērtību nosaka sabiedrības statūtos un izsaka veselos eiro. Visām daļām ir vienāda nominālvērtība. Daļa nav dalāma. Tā dod dalībniekam tiesības piedalīties sabiedrības pārvaldē, peļņas un mantas sadalē sabiedrības likvidācijas gadījumā. Katrai daļai tiek piešķirts individuāls, nemainīgs kārtas numurs.

Dalībniekam ir tiesības brīvi atsavināt sev piederošo daļu, ja vien likumā vai statūtos nav noteikts citādi. Daļas atsavināšanas (tajā skaitā nodošanas) darījums slēdzams rakstveidā. Dāvināt, mainīt vai citādi atsavināt daļu (izņemot pārdošanu) dalībnieks drīkst tikai ar dalībnieku lēmumā izteiktu piekrišanu, ja statūtos nav noteikts citādi.

Ja daļas tiek pārdotas, tad pārējiem dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības, ja statūtos nav noteikts citādi. Pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad paziņojums par daļas pārdošanu nosūtīts visiem dalībniekiem, ja statūtos nav noteikts īsāks termiņš. Ja daļas ieguvējs ir sabiedrības dalībnieks un dalībnieki izlieto pirmpirkuma tiesības, daļas sadalāmas starp daļas ieguvēju un dalībniekiem proporcionāli viņiem piederošajām daļām.

Ja divi vai vairāki dalībnieki izlieto pirmpirkuma tiesības un pārdodamo daļu skaits ir pietiekams, tās sadala starp šiem dalībniekiem proporcionāli viņiem piederošajām daļām. Ja divi vai vairāki dalībnieki izlieto pirmpirkuma tiesības, bet pārdodamo daļu skaits nav pietiekams, lai tās sadalītu proporcionāli, starp šiem dalībniekiem rīko slēgtu izsoli uz atlikušajām daļām. Statūtos var paredzēt citu kārtību, kādā sadalāmas atlikušās daļas. Slēgtajā izsolē iegūto pirkuma maksu pārskaita daļas pārdevējam.

Dalībnieks var rakstveidā atteikties no pirmpirkuma tiesību izlietošanas pirms noteiktā termiņa beigām. Noteiktajā laikā daļas pārdevējam aizliegts rīkoties ar daļu, grozīt pirkuma līguma noteikumus vai veikt citas darbības, kas pasliktinātu pirmpirkuma tiesīgā dalībnieka stāvokli, ja viņš izlietotu šīs tiesības.

Plašāka informācija atrodama Komerclikumā – www.likumi.lv.

UZZIŅA

• Dalībnieku lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas vairāk nekā puse no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm, ja likumā vai statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

• Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā pamatkapitāla, ja statūti neparedz lielāku pārstāvības normu.

• Ja likumā noteiktajā kārtībā sasauktā dalībnieku sapulce nav lemttiesīga tāpēc, ka tajā nav noteiktā kvoruma, atkārtoti sasauktā sapulce ar to pašu darba kārtību ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita.

SVARĪGI

Sabiedrības dalībniekam ir tiesības saņemt no valdes informāciju par sabiedrības darbību un iepazīties ar visiem tās dokumentiem.

LA.lv