Īpašums, Manas tiesības

Pirms mantojuma pieņemšanas notārs prasa mantas novērtējumu. Kas tas ir?

Foto - Shutterstock

Kad iesniedzu iesniegumu par mantojuma pieņemšanu, man notārs pateica, ka vēl jāpievieno mantas novērtējums. Kāds tas ir? MARUTA JELGAVAS NOVADĀ

Mantojamās mantas novērtēšanas nosacījumi ir paredzēti Ministru kabineta izdoto “Noteikumu par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu” VI nodaļā. Tajā teikts, ka mantojuma lietai jāpievieno mantinieku iesniegts mantojamās mantas saraksts un novērtējums, kas veikts pēc mantojuma atklāšanās. Mantojamās mantas vērtība jānorāda eiro.

Ja mantojamās mantas sastāvā ir nekustamais īpašums, mantojuma lietai jāpievieno Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par īpašuma kadastrālo vērtību un mežaudzes vērtību (šādu izziņu Valsts zemes dienestam var pieprasīt arī notārs). Kapitālsabiedrību kapitāla daļu vai akciju, cita veida līdzdalības daļu, kā arī vērtspapīru vērtība ir to nominālvērtība. Ja mantojamās mantas sastāvā ir individuālā komersanta uzņēmums, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, uzņēmums jānovērtē sertificētam vērtētājam un novērtējums jāpievieno mantojuma lietai. Naudas līdzekļu vērtība ir to nominālvērtība eiro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu.

Ja mantojamās mantas sastāvā ir reģistrējama kustama manta, piemēram, automašīna vai traktors, tā jānovērtē sertificētam vērtētājam vai atbilstīgās nozares speciālistam un vērtējums jāpievieno mantojuma lietai. Ja mantiniekus neapmierina iepriekš minētais novērtējums, mantojuma lietai var pievienot arī mantinieku noteiktu mantojamās mantas novērtējumu. Par mantojamās mantas vērtību uzskata mantojuma lietā iesniegto augstāko novērtējumu.

Ja mantojamās mantas sastāvā ir nereģistrējama kustama manta, piemēram, mēbeles, sadzīves tehnika, to novērtē mantinieki vai sertificēts vērtētājs, vai attiecīgās nozares speciālists un novērtējumu pievieno mantojuma lietai. Par mantojamās mantas vērtību uzskata mantojuma lietā iesniegto augstāko novērtējumu. Ja mantojamā manta novērtēta, zvērinātam tiesu izpildītājam vai bāriņtiesai sastādot inventāra sarakstu vai veicot mantojamās mantas apsardzību, par mantojamās mantas vērtību uzskata šo novērtējumu.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

Pievienot komentāru