Praktiski
Manas tiesības

Patapinājuma līgums: dzīvoklis vai mašīna joprojām pieder iepriekšējam saimniekam0

Foto – Shutterstock

Mazdēlam nav kur dzīvot, tāpēc grib ar mani noslēgt patapinājuma līgumu par manu dzīvokli. Es īsti nesaprotu, kas tas ir. Kas šādā līgumā jāraksta? VĒSMA RĪGĀ

Ja es ar dēlu slēgšu patapinājuma līgumu par dzīvokli un automašīnu, vai abas lietas joprojām būs manā īpašumā? VASILIJS ROPAŽU NOVADĀ

Lietošanā, bet ne īpašumā

Saskaņā ar Civillikuma 1947. pantu patapinājums (jeb lietošanas aizdevums) ir līgums, ar kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības konkrētai lietošanai, taču ar nosacījumu, ka viņš atdos šo lietu atpakaļ. Tas nozīmē, ka dzīvokli, par kuru jautāts pirmajā gadījumā, vecmāmiņa nodos mazdēlam bez atlīdzības – viņš tur varēs dzīvot, bet nemaksās īres maksu. Taču līgumā var ietvert punktu, ka viņam, piemēram, jāsedz visi apsaimniekošanas un komunālie maksājumi. Arī otrajā jautājumā nosauktās lietas – dzīvoklis un automašīna – tiek nodotas lietošanā, bet īpašumtiesības tik un tā paliek pašam īpašniekam.

Atgādinām, ka par patapinājuma līguma priekšmetu var būt gan kustamas, gan nekustamas lietas neatkarīgi no to vērtības, tātad jūs varat patapināt kādam, piemēram, savu velosipēdu vai televizoru. Civillikumā ir noteikti patapinātāja un patapinājuma ņēmēja pienākumi un atbildība, kurus var ietvert līgumā, kā arī norādīt vēl citus svarīgus nosacījumus atkarībā no konkrētās situācijas.

Patapinājuma ņēmēja pienākumi

Likumā teikts, ka patapinājuma ņēmējs var izmantot patapināto lietu tikai saskaņā ar norunu, bet, ja norunas nav, – tikai tā, kā tas visvairāk atbilst šīs lietas būtībai un ap­stākļiem. Tātad, ja līgumā nav norādes, ka persona var izmantot dzīvokli, piemēram, noliktavas vai frizētavas izveidošanai un darbībai, tā rīkoties nedrīkst. Nodot lietu tālāk kādam citam arī nedrīkst, ja tas nav īpaši pieminēts līgumā.

Patapinājuma ņēmējam pēc iespējas jārūpējas par lietas uzturēšanu un uzglabāšanu – viņš atbild par katru bojājumu, ko būtu varējis novērst. Ja patapinājuma ņēmējs briesmu gadījumā savas lietas glābj, bet patapinātajai lietai ļauj iet bojā, viņam par to būs jāatbild.

Ja patapinājuma ņēmējs lietas lietošanā, uzturēšanā un uzglabāšanā ievērojis rūpību, viņš neatbild par kādas citas personas vainu, ko viņš nav varējis novērst, kā arī par nejaušu zaudējumu vai lietas bojāeju. Taču, ja patapinātā lieta bojāta vai gājusi bojā neatļautas lietošanas dēļ vai tāpēc, ka ir nokavēta atdošana, patapinājuma ņēmējs atbild par notikušo, pat ja nav iemesla viņu par to vainot. Šādā gadījumā viņš atbild arī par risku. Tas pats notiek, ja patapinājuma ņēmējs līgumā ir uzņēmies atbildēt par visiem zaudējumiem. Tostarp patapinājuma ņēmēja mantinieki atbild par patapināto lietu, ja tā nonāk viņu rokās.

Patapinājuma ņēmējam pēc lietošanas jāatdod viņam uzticētā lieta pēc iespējas labā stāvoklī. Turklāt jāatdod arī visi ar to saņemtie piederumi, no tās iegūtie augļi un cita veida peļņa. Patapinājuma ņēmējam nav tiesību neatdot lietu patapinātājam tāpēc, ka īpašuma tiesības uz lietu pieteikusi kāda cita persona.

Savi pienākumi arī īpašniekam

Patapinājuma piešķīrējs nedrīkst ne kavēt lietas lietošanu saskaņā ar līgumu, ne prasīt, lai to atdod pirms lietošanas beigām vai pirms norunātā termiņa beigām, ja vien patapinājuma ņēmējs neizlieto savas tiesības nelietīgi. Ja kāda svarīga, neparedzēta apstākļa dēļ patapinātājam tomēr pēkšņi rodas vajadzība pēc nodotās lietas, patapinājuma ņēmējam nav tiesības to paturēt, ja vien viņam, lietu priekšlaicīgi atdodot, nerodas lieli zaudējumi.

Patapinātājam jāatlīdzina patapinājuma ņēmējam izdevumi, ko viņš radījis patapinātai lietai, ciktāl tie bijuši nepieciešami vai radušies ar patapinātāja noteiktu piekrišanu. Patapinātājs atbild patapinājuma ņēmējam par visiem zaudējumiem, ko viņš tam nodarījis ar savu ļaunprātīgu darbību – gan apzināti slēpjot lietas nederību, gan lietu priekšlaicīgi atprasot vai kā citādi.

Patapinātāju var piespiest izpildīt savus pienākumus, ne tikai ceļot prasību tiesā, bet arī neatdodot viņam šo lietu.

SVARĪGI

• Ja kāds patapina lietu, nenosakot tās lietošanas veidu un laiku, viņš var atprasīt šo lietu jebkurā laikā.

• Par izdevumiem lietas lietošanai patapinājuma ņēmējs nevar prasīt nekādu atlīdzību.

• Ja viena un tā pati lieta patapināta vairākām personām kopīgi, viņas atbild par to solidāri.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv