Praktiski
Manas tiesības

Pašvaldības sociālā dzīvokļa īrnieka likstas: kā cīnīties ar skaļiem un nekārtīgiem kaimiņiem?0

Foto – TWIGRA/Shutterstock

Dzīvoju pašvaldības sociālajā dzīvoklī. Man blakus mitinās dzērāju ģimene, kas regulāri skaļi lamājas, piemēslo kāpņu telpu, turklāt vasarā viņi dzīvokli izīrē, jo paši brauc pie radiem uz laukiem. Vai šādus cilvēkus var izlikt no sociālā dzīvokļa? Un kas notiks ar manu dzīvokli, ja es, piemēram, zaudēšu trūcīgās personas statusu vai nespēšu samaksāt par to? ANNA RĪGĀ

Pašvaldība var izbeigt sociālā dzīvokļa īres līgumu, izliekot īrnieku un viņa ģimenes locekļus, ja viņi ir zaudējuši tiesības to īrēt, jo neatbilst sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta iedzīvotāja statusam un ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas.

Taču, ja īrnieks vēlēsies arī turpmāk īrēt šo dzīvokli, noslēdzot jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā, pašvaldības dome var atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu. Tad līdzšinējais sociālā dzīvokļa īres līgums tiek izbeigts, un likumā noteiktajā kārtībā tiek noslēgts jauns līgums par citu dzīvokli.

Ja īrnieks vai viņa ģimenes locekļi, kuri dzīvo kopā ar viņu, bojā vai posta dzīvokli (dzīvojamo māju), izmanto to neparedzētiem mērķiem vai pārkāpj dzīvokļa lietošanas noteikumus, padarot pārējiem dzīvošanu kopā ar viņiem neiespējamu, no dzīvokļa var nākties šķirties. Turklāt šādā gadījumā prasību tiesā par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu var iesniegt citas tajā pašā namā dzīvojošas personas. Tātad to varat izdarīt arī jūs pati.

Ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā par sociālā dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem, pašvaldība šai personai nodod lietošanā citu, mazāk labiekārtotu sociālo dzīvokli, noslēdzot jaunu īres līgumu. Tāpat mainīt dzīvesvietu nāksies, ja māju, kurā atrodas dzīvoklis, paredzēts nojaukt, pārbūvēt, kapitāli remontēt vai ir draudi, ka tā varētu sagrūt, un pašvaldība lēmusi par ēkas atbrīvošanu. Arī šādā gadījumā pašvaldība personai nodod lietošanā citu sociālo dzīvokli, noslēdzot jaunu īres līgumu.

Lēmumu par sociālā dzīvokļa atbrīvošanu pieņem atbildīgā pašvaldības institūcija un par to brīdina īrnieku. Trīs mēnešu laikā pēc pašvaldības brīdinājuma saņemšanas īrniekam un viņa ģimenes locekļiem dzīvoklis jāatbrīvo. Ja šajā termiņā dzīvokli neatbrīvo, viņus var izlikt tiesas ceļā. Taču pašvaldības pieņemto lēmumu par sociālā dzīvokļa atbrīvošanu īrnieks var arī pārsūdzēt tiesā.

UZZIŅA

Sociālā dzīvokļa īrniekam nav tiesību īrēto dzīvokli privatizēt, iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, mainīt, nodot apakšīrē citai personai, iemitināt tajā citas personas, izņemot savu laulāto, kā arī savus un laulātā nepilngadīgos bērnus.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv