Īpašums, Manas tiesības

Pašvaldība grib pārdot tās īpašumā esošu dzīvokli. Vai īrniekiem ir pirmpirkuma tiesības?

Foto - LETA
Praktiskajam Latvietim 25!

Svinot žurnāla "Praktiskais Latvietis" 25 gadu jubileju, turpmāko mēnesi piedāvāsim 25 noderīgus padomus no "Praktiskā Latvieša" zelta fonda!

Netīšām uzzināju, ka pašvaldība grib pārdot tās īpašumā esošu māju un dzīvokli. Vai īrnieki varēs to nopirkt? Kas vēl var pretendēt uz šiem īpašumiem? BELLA

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā paredzēts, ka valsts vai pašvaldības (publiskas personas) mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama konkrētajai iestādei vai citām valsts vai pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. To var ierosināt iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas šāda manta.

Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, tā vispirms rakstveidā jāpiedāvā īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Šīs personas var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:

1) tās ir noslēgušas notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu (piemēram, sakarā ar īres un komunālo maksājumu parādiem).

Ja īrnieks vai viņa ģimenes locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izīrētu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu atsavina likumā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā, ka:

• pirkt viendzīvokļa māju, kas atrodas uz citas personas īpašumā esoša zemesgabala, vispirms jāpiedāvā šīs zemes īpašniekam (īpašniekiem);

• pirkt dzīvokli vispirms jāpiedāvā pārējiem daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem, ja dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pieņēmusi lēmumu par dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par pirmpirkuma tiesību pastāvēšanu.

Zemes īpašnieks (īpašnieki) un dzīvokļu īpašnieki savas pirmpirkuma tiesības var izmantot mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

Pievienot komentāru