Manas tiesības, Patērētāju tiesības

Paņēma ātro kredītu, taču atdot grūti. Parādu piedziņas firma terorizē visu ģimeni

Foto - Shutterstock

Kādreiz internetā paņēmu ātro kredītu (200 eiro), bet tad pazaudēju darbu, jo smagi saslimu un ilgi ārstējos slimnīcā. Palīdz dēls, jo strādāt pēc operācijas vēl nevaru. Nelielu kredīta daļu pirms tam paspēju atmaksāt, bet tagad parādu piedziņas firma nemitīgi zvana un saka, ka parāds jau pieaudzis trīs reizes. Nekādus rakstiskus brīdinājumus par to gan neesmu saņēmusi. Piedziņas firma neliek mieru arī manam dēlam un pieprasa manu parādu. Vai tā drīkst darīt, jo es taču kredītu ņēmu citā firmā un arī daļu atmaksāju? To gan visiem gribu ieteikt: neiekrītiet ar ātrajiem kredītiem, jo paņemt ir viegli, bet atdot grūti! HELĒNA TALSU NOVADĀ

Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs kreditora vārdā vai uzdevumā atgūt parādu, ja ir reģistrējies kā komersants vai profesionālās darbības veicējs un saņēmis speciālu atļauju (licenci) parāda atgūšanai.

Turklāt 2016. gadā Latvijā stājās spēkā jauni nosacījumi ātro kredītu izsniegšanai, proti, jebkura ar kredītu saistīto izdevumu summa, to skaitā kredīta procenti, nokavējuma procenti, kredīta termiņa pagarinājuma maksa un citas ar kredītu saistītās izmaksas, kopā nedrīkst pārsniegt 100% no sākotnēji izsniegtā kredīta summas.

Distances līgums

Atbilstīgi Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. pantam jūs šajā gadījumā esat noslēgusi distances līgumu. Tā ir patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vienošanās, ko noslēdz, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu.

Par distances saziņas līdzekļiem uzskata telefonu, tīmekli, elektronisko pastu, televīziju, faksu, katalogu, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citus informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļus.

Paziņošana

Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā teikts, ka kreditoram vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam, uzsākot parāda atgūšanu, rakstiski jāpaziņo parādniekam par parāda esamību un jāaicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības. Paziņojumā jāsniedz šāda informācija:

• kreditora (fiziskās personas) vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un cita kontaktinformācija;

• parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja (juridiskās personas) nosaukums, reģistrācijas numurs, speciālās atļaujas (licences) numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un cita kontaktinformācija; ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir fiziskā persona, – vārds, uzvārds, personas kods, speciālās atļaujas (licences) numurs, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un cita kontaktinformācija;

• kāpēc parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ieguvis tiesības atgūt parādu (darījuma veids un noslēgšanas datums);

• kreditora prasījuma rašanās tiesiskais pamats (noslēgtā darījuma veids, datums un priekšmets);

• parāda lielums (pamatparāds, procenti par naudas summas vai citu aizvietojamu lietu lietošanas atvēlējumu, pielīgtie vai likumiskie procenti un līgumsods);

• parāda atgūšanas izdevumi (ja tādi ir);

• parāda atmaksas kārtība un termiņš;

• informācija par iespēju izteikt pamatotus rakstiskus iebildumus pret parāda esamību, tā apmēru un samaksas termiņu (paredzot, ka iebildumu izteikšanai tiek atvēlēta ne mazāk kā 21 diena no paziņojuma saņemšanas dienas).

Parādnieka iebildumu izteikšanai noteiktajā termiņā kreditors un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nedrīkst veikt parāda atgūšanas darbības (iekļaut parādvēstures datubāzē informāciju par parādnieku un tā parādu, veikt darbības, kas palielina parāda atgūšanas izdevumus, u.c.).

Tātad sagaidiet rakstisku paziņojumu, kurā būs norādīta visa informācija, vai gadījumā, ja zvani turpinās, pieprasiet paziņojumu atsūtīt.

Trešās personas

Saskarsmē ar trešajām personām (šajā gadījumā – jūsu dēlu) kreditors un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs bez parādnieka piekrišanas izpaust informāciju. Parāda atgūšanas procesā šīs personas ir tiesīgas sniegt vienīgi informāciju par sevi:

• personas vārdu un uzvārdu, kura īsteno saskarsmi;

• kreditora vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja nosaukumu (firma) vai vārdu un uzvārdu, kā arī kontaktinformāciju.

! Tātad parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs pieprasīt parādu no jūsu dēla.

Ja nevarat uzreiz samaksāt

Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā teikts: ja parādnieks atzīst parādu pilnībā vai daļēji, bet nespēj to atmaksāt kreditora vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajā kārtībā vai termiņā, viņš, pamatojot, kāpēc maksājuma saistību izpilde nav iespējama, ir tiesīgs piedāvāt savu maksājuma saistību kārtību un termiņu.

Kreditors vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs izskata parādnieka priekšlikumu un sniedz parādniekam atbildi. Tātad, ja no piedzinēja saņemsiet rakstisku paziņojumu, varat rakstiski vai pa telefonu sazināties ar to un noskaidrot parāda apmēru, iespējas samaksāt to pa daļām u.tml.

Likums nosaka, ka saziņā ar parādnieku kreditoram un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir pienākums ievērot samērīgumu. Saziņa ir uzskatāma par nesamērīgu, ja, piemēram, tā notiek svētdienās vai svētku dienās, kā arī laikā no plkst. 21 līdz 8.

Par ko ir un par ko nav jāmaksā

Visticamāk, no jums papildus tiek pieprasīti parāda atgūšanas izdevumi. Ministru kabineta “Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi” paredz, ka pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt, lai parādnieks atlīdzina pamatotus parāda atgūšanas izdevumus, kas atbilst šādam pieļaujamam apmēram:

• par rakstiska paziņojuma sagatavošanu un nosūtīšanu parādniekam – kopā ne vairāk kā 7 eiro;

• par citām parāda atgūšanai papildus veiktajām darbībām – kopā ne vairāk kā 10 eiro.

Par neatlīdzināmiem parāda atgūšanas izdevumiem ir uzskatāmi izdevumi, kas parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam radušies:

• saskarsmē ar parādnieku, neievērojot Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktās prasības (piemēram, svētku dienās);

• saskarsmē ar parādnieku parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā iebildumu izteikšanai pret parādu, tā apmēru un samaksas termiņu pēc rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas;

• rakstiskā atgādinājumā parādniekam par parāda esamību, kas nosūtīts vairāk nekā vienu reizi 14 dienās vai vairāk par trim reizēm parāda atgūšanas procesā;

• darbībās, kas veiktas pēc tam, kad parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs vai kreditors no parādnieka saņēmis maksājumu par parāda atmaksu;

• darbībās, kas nav uzskatāmas par objektīvi nepieciešamām un pamatotām parāda atgūšanai (piemēram, parādnieka apmeklējumi);

• darbībās, kas saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu atzīstamas par negodīgu komercpraksi (piemēram, maldinošas vai agresīvas darbības).

Parādu vēstures datubāze

Parādu vēstures datubāzē iekļauj visu informāciju par parādnieku un tā parādu (vārds, uzvārds, personas kods, parāda apmērs, tostarp pielīgtie vai likumiskie procenti un līgumsoda apmērs, u.c). To dara, ja darījumā vai tiesību aktā noteiktais maksājuma saistību izpildes kavējums ir ilgāks par 60 dienām, kā arī ja ir pagājis parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja paziņojumā noteiktais parādnieka iebildumu izteikšanas termiņš un parāds šajā termiņā nav samaksāts.

Par šādu rīcību parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam rakstiski jāinformē parādnieks.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atrodas Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 (2. ieeja ielokā pie baznīcas); tālr. 65452554; e-pasts: [email protected]

Datu valsts inspekcija atrodas Blaumaņa ielā 11/13 – 15, Rīgā, LV-1011; tālr. 67223131; e-pasts: [email protected]

SVARĪGI

• Parādniekam ir pienākums sadarboties ar kreditoru un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju.

• Ja kreditors vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs rakstisku paziņojumu vai parādnieks rakstiskus iebildumus nosūta pa pastu, uzskata, ka informācija ir saņemta septītajā dienā pēc nodošanas pastā (arī tad, ja adresāts sūtījumu saņēmis agrāk).

• Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma ievērošanu uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (par patērētāju tiesībām), Datu valsts inspekcija (par fizisko personu datu aizsardzību), kā arī citas uzraudzības un kontroles iestādes. Tātad ar sūdzībām varat vērsties šajās institūcijās.

• Saskarsmē ar trešajām personām kreditors un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs bez parādnieka piekrišanas izpaust informāciju par viņu.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

13 Komentāri

 1. Latvijā var visu. Likums ir, bet tas nestrādā. Labākais risinājums ir šo valsti pamest, kamēr vēl tas ir iespējams.

  1. Sapratu kaunīgo – sagrābties ātros kredītus un pamest valsti, cik ātri iespējams. Bēdz uz neatgriešanos, tikai būs tālu jādodas, piedziņa pēc gadiem diviem būs iespējama arī citās ES valstīs. Protams, aizņemšanās no šiem ir idiotiska darbība jau par sevi – procentu dēļ, un savi parādi ir jāatmaksā vai jāpasludina personīgais bankrots. Principā juristes atbilde ir nepareiza, neizskaidrojot arī bankrota procedūru.

 2. Parādu piedziņas firmu galvenā darbība un měrķis ir pārvěrties par laupīśanu! Ne jau jūsu sīkais telefona rěķina parāds viņus interesě! Viņus interesĕ jūsu īpaśumi un jūsu alga! Viss ir pakārtots likumdośanā tā, lai varětu grābt naudu ar lāpstu. Un pat ja jums nekā nav, un pat ja jūs esat nomaksājis kreditoram parādu, tad šie laupītāji prasīs no jums 17 eur, saskaņă ar likumu. Un tas věl nav viss!
  Kreditori var pieměram piedāvāt 5.firmām atgūt parādus, un tikai vienai firmai, kā jūs saprotat ,ir izdevies vienoties par atmaksu, un tad jau tās ćetras firmas prasīs vienalga 17 euro!!!
  Viņi saka ka tas esot likumīgi!….tas patreiz ir noticis ar mani!
  Es izlěmu griezties pie medijiem un visu izsstāstīt kā kolektori “kruțī” đelas….
  Manuprāt tas nav likumīgi….

 3. Tatad pec cilveku domam var nemt naudu uz parada un neatdot???Un galvenais-vainigi ir visi-valsts, aizdeveji,piedzineji…Visa pasaule vainiga, ka esi panemis un izterejis ne savu naudu.Loti divains tads viedoklis.

 4. Zini omit,es ari panemu kreditu.Man darbina celtnieciba sakuma 4 menesi bij ok.tapec palavos un panemu kreditu,ceriba kad ka solija ,tad bus tada un tada datuma algas diena,u n tad varetu tada un tada datuma atmaksat aiznemto kreditu summu.bet hu- hu.darba devej solijumi, un mani solijumi aizdevejiem.ta ari auga tie procenti.varbut izpist tos darba devejus (loti atvainojos).lai ari maksa algas kavejum dienas procentus?

 5. Man bija un ir sens parāds Big uz 24 mēneši , bet kad nevarēju samaksāt , tad pēc kāda laika man jau zvanīja 3 personu piedziņas firmiņas , kurām es skaidri un gaiši teicu , kad viņiem nemaksāšu ne santīma , bet kad man būs iespēja , tad es sazināšos ar Big un maksāšu viņiem pa taisno . Kad piedziņas idiņi saprata to ,kad viņiem pat savus izdevuma latus neredzēt , tad sāka man atprasīt vismaz viņu savus izdevumus , kaut kur aptuveni bija pie 10 latiem , pasūtot viņus daudz māju tālāk , man nesen atnāca paziņojums pēc 7 gadu nemaksāšanas , kad viņi no neatmaksātās naudas ir ar mieru man atlaist 50% , par ko esmu pārdomās – varbūt samaksāt atlikušos nevis 50 , bet kādus 25% , un ticiet man – viņi būs laimīgi saņemt vismaz kaut ko ! Silti iesaku ik vienam -nekādām 3 personām nedomājiet atmaksāt – vai tie būtu tur Gelvora – Julianss inkaso – kreditreforms un tt , bet vienojaties pa taisno bez jeb kādām sankcijām vienoties pa taisno , un vienalga kam Jūs būtu parādā – tiešais kreditors būs laimīgs atmaksāt pats tos 17 eiro tam , kam bijuši izdevumi , un būs laimīgs saņemt atpakaļ kaut vai pa daļām atlikušo summu , pat ja maksāsiet tikai 5 eiro mēnesī – visi draudi no piedziņas firmām ir nekas vairāk , kā izspiešana no auniem , kuri it kā tūlīt nobīsies no viņiem , un maksās ragā , bet saprotot to , kad viņu darbs ir tāds , kad viņi citu dzīvē neko neprot un negrib darīt , es silti ikvienam iesaku viņus vispār neņemt pa pilnu , – ja gribat atmaksāt , tad tikai pa taisno aizdevējam , pa daļām , un bez jebkādām sankcijām , tikai un vienīgi uz Jūsu pašu noteikumiem ! Un vēl – ziniet vienu pašu galveno lietu – to naudu , kuru Jums ir aizdevuši ātrie kreditori , tā ir netīri sazagtā nauda no Jums , un Jūsu maksātiem nodokļiem , kurus visādi misteri Ušakovi – Ameriki 20% un tamlīdzīgi ir nozaguši no Valsts un respektīvi no savas tautas , tāpēc es varu dot tikai padomu , rīkoties pēc vesela vēsa prāta , un ne tikai pēc savas sirdsapziņas , ar kuru viņi cenšas paspēlēt – Visu Jums gaišu mīļie , bēdīgie mani tautieši

  1. Pilnigi piekritu. Kungu berni aizdod savu tevu sazagto netiro naudu un regule satiksmi.. Moralie kretini. Dirst lai iet.Iesaku nemt no laicigajiem kungiem maksimali daudz un neatdot neko. Varat to uzskatit par moralo kompensaciju ko vini ir nodarijushi ar tautu.

 6. Nav ko ņemt kredītus, ja nezini, kā atmaksāsi. Un beidz te tēlot nepatiesi apvainoto! Kad ņēmi naudu, zināji, uz ko paraksties! Riebjas tie aprobežotie ar pāris klašu izglītību, kuriem nav pat stabila darba, bet telefonus, TV, auto un ceļojumus grib! Nopelnīt vajag kāroto, nevis aizņemties svešu naudu un, kad jāsāk atmaksāt parādu, tad meklēt vainīgos visur , tikai ne sevī!

 7. Kredītdevēji reklamē, ka naudu dod bez procentiem, ka bezmazvai nekas nebūs jāatdod, utt, un cilvēki tam tic. Tam tic tie, kuriem, nav, kuriem vajag, kuri varbūt ne tik labi izprot šādas lietas. Nu un tad sākas – paņem, neatdod, piedzen, atņem un izliek. Jo no 100 EUR parāda ir uzaudzis 1000, plus tiesu izpildītāja izdevumi – otrs tūkstotie (provizoriski, bet aptuveni), utt. Rezultātā cilvēki paliek bez mājām, bez jumta virs galvas. Tāda lielākoties ir mūsu tauta. Kura nesaprot. Un ir cirpēji. kas cērpj, kaunu nezinot un godu neprotot. Nežēlīga ir šī pasaule. Un likums to pieļauj. Jo kādam “nāk”. Un daudz “nāk”.

Pievienot komentāru