Praktiski
Manas tiesības

Palīdzība vecumdienās, ja esi palicis viens un slims0

Foto: Bystrov/SHUTTERSTOCK

Man ir 75 gadi, izoperēts vēzis. Tā kā veselības dēļ nevarēju aizbraukt līdz Rīgai, tagad II invaliditātes grupa vairs nav atjaunota. Man pieder ar vīru pašu celta maza mājiņa. Vīrs miris, bērnu nav. Sociālais dienests piešķīra maznodrošinātās statusu uz sešiem mēnešiem, bet teica, ka nekas nepienākas. Lai meklējot, kam norakstīt māju, un tad lai šis cilvēks par mani gādā. Otra iespēja – pārdot māju pašvaldībai un iet uz pansionātu. Tad jau drīzāk jāsāk domāt par pašnāvību! Vai tiešām man nepienākas palīdzība un pat malka ziemai? EMĪLIJA TALSU NOVADĀ

Sociālais dienests nav informēts

Noskaidrojām, ka Talsu novada Sociālajā dienestā nav informācijas par kundzi ar šādu vārdu un neviens līdzīgs gadījums pēdējā laikā arī neesot fiksēts. Lai varētu sniegt atbildi, dienesta darbiniekiem ir jāzina kundzes īstais vārds un uzvārds, kā arī patiesas ziņas par izveidojušos situāciju.

Talsu novada Sociālā dienesta informācijas sistēmu atbalsta speciāliste Tatjana Kuzmuka skaidro, ka dzīvokļa pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai ir spēkā maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, bet ne vairāk kā aprēķinātos normatīvos izdevumus par diviem mēnešiem gadā. Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgs pieprasīt dzīvokļa īpašnieks, īrnieks vai īpašnieka pirmās pakāpes radinieks, kurš ikdienā uzturas konkrētajā mājoklī.

Ģimenei (personai), kura pieprasa dzīvokļa pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz:

• iesniegums;

• īres vai apsaimniekošanas līguma kopija (uzrādot oriģinālu);

• dokumenti par apsaimniekošanas (īres) maksas un maksas pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu, apliecinoši dokumenti (maksājumu kvītis u.c. pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma).

Pabalsts kurināmā iegādei mājokļos ar cieto kurināmo tiek piešķirts vienu reizi gadā, un pabalstu var pieprasīt gan kā vienreizēju pabalstu, gan kopā ar dzīvokļa pabalstu.

Kad pabalstu nepiešķir

Dzīvokļa pabalstu nepiešķir vai pārtrauc izmaksu, ja:

• ar pabalsta pieprasītāju ir noslēgts uzturlīgums;

• pabalsta pieprasītājs ir piekritis dzīvokļa, par kura lietošanas izdevumu segšanu tiek pieprasīts pabalsts, privatizācijai uz kādas trešās personas vārda;

• ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no dzīvojamās telpas;

• pabalsta pieprasītājs vai viņa ģimenes locekļi darbspējīgā vecumā neveic sociālā dienesta noteiktos līdzdarbības pienākumus;

• pabalsta pieprasītāja ģimenei pieder vai ir lietošanā divi vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi;

• ir izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums;

• dzīvoklis tiek izīrēts;

• nav sniegtas pilnīgas un patiesas ziņas.

Talsu novada Sociālais dienests aicina klientus vērsties Talsos, Kareivju ielā 7 (101., 102. vai 109. kabinetā), pie sociālā darbinieka darba laikā vai sava pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka. Informāciju var precizēt pa tālruni 63221889 vai 29357075.

Ja klientes ģimenes situācija atbildīs normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, Talsu novada Sociālais dienests pieņems lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu.

Uztura līgums

Vēl viena iespēja šajā gadījumā tik tiešām ir uztura līguma noslēgšana, taču tad uz sociālā dienesta palīdzību nav ko cerēt. Ja zināt kādu cilvēku, kuram uzticaties un kurš piekristu par jums gādāt, varat noslēgt ar viņu uztura līgumu. Civillikuma 2096. pants paredz, ka ar uztura līgumu viena puse nodod otrai naudā vai graudā kādu mantisku vērtību, par ko otra puse tai dod uzturu, kamēr uztura ņēmējs dzīvo, ja vien par šā pienākuma ilgumu nav norunāts citādi.

Uztura līgums tātad paredz uztura ņēmēja mantas nodošanu uztura devējam līguma noslēgšanas brīdī. Ja uztura devējam nodod nekustamu īpašumu, tad zemesgrāmatā uztura saņēmēja labā jāieraksta ķīlas tiesības uztura vērtībā. Tas nozīmē, ka šī manta vairs nepieder uztura ņēmējam un neietilpst viņa mantojumā. Ja kādam, piemēram, nodosiet savu māju, zemesgrāmatā to pārrakstīs uz uztura devēja vārda, taču bez jūsu piekrišanas brīvi rīkoties ar to (pārdot, mainīt, dāvināt utt.) gan viņš nevarēs.

Uztura līgumu var slēgt katra rīcībspējīga un tiesībspējīga persona, un tas jādara pie notāra. Vēlams līgumā precīzi minēt, kādu uzturu tieši vēlaties saņemt, piemēram, konkrētu ikmēneša naudas summu, pārtiku, kompensāciju par medikamentiem u. tml. Abas puses arī var vienpusēji atteikties no līguma pirms norunātā laika, ja ir būtiski iemesli, piemēram, uztura devējs ir apdraudējis uztura ņēmēja dzīvību. Uztura līgumu var atcelt, ja viena no līgumslēdzēju pusēm iesniedz prasību tiesā, piemēram, par to, ka uztura devējs nepilda apsolīto un nenodrošina līgumā noteikto.

LA.lv