Praktiski
Manas tiesības

Netieku uz tiesu. Kurš var mani pārstāvēt, kādi dokumenti tam nepieciešami?0

Foto – Shutterstock

Man ir jāiet uz tiesu, lai atrisinātu kādu diezgan sarežģītu administratīvu strīdu. Šķiet, tuvākajā laikā pati uz tiesu netikšu, jo nesen piedzima meitiņa. Vai mani tiesā var pārstāvēt kāds cits cilvēks, kurš nav man tuvs radinieks? Kas man tādā gadījumā jādara? Kādi dokumenti vajadzīgi? KRISTĪNE BAUSKAS NOVADĀ

Administratīvā procesa dalībnieks procesā var piedalīties arī ar pārstāvja starpniecību. Pārstāvis var būt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona.

Radniecībai ar to nav nekāda sakara. Taču ir noteikts, ka par pārstāvi nevar būt persona:
• kura nav sasniegusi pilngadību;
• kura likumā paredzētajā kārtībā ir atzīta par rīcībnespējīgu;
• kurai ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības pārstāvēt citu personu lietas;
• kura tajā pašā lietā sniegusi juridisko palīdzību citam šā administratīvā procesa dalībniekam.

Ja tiek konstatēts kāds no šiem ap­stākļiem, iestāde vai tiesa personu lietas izskatīšanā nepielaiž.

!!! Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru.

Ja fiziskās personas pārstāvis ir zvērināts advokāts, šo pilnvarojumu apliecina ar rakstveida pilnvaru bez notariāla apliecinājuma. Fiziska persona var pilnvarot savu pārstāvi arī mutvārdos iestādē vai tiesā uz vietas. Iestā­de šo pilnvarojumu noformēs rakstveidā, un pilnvarotājam to vajadzēs parakstīt, bet tiesas sēdē dotais mutvārdu pilnvarojums tiks ierakstīts tiesas sēdes protokolā.

Ja administratīvā procesa dalībnieks pats piedalās lietā, viņam ir tiesības juridiskās palīdzības sniegšanai uzaicināt zvērinātu advokātu, kura pilnvarojumu šādā gadījumā apliecina orderis. Vecāki, aizbildņi un aizgādņi savukārt uzrāda ie­stādei vai tiesai dokumentus, kas apliecina viņu tiesības.

Pārstāvamais jebkurā laikā var atsaukt pārstāvim doto pilnvarojumu, paziņodams par to rakstveidā vai mutvārdos. Iestāde šo paziņojumu noformē rakstveidā, bet tiesa ieraksta sēdes protokolā. Arī pārstāvim ir tiesības atteikties no saviem pienākumiem, kas viņam uzticēti, par to savlaicīgi rakstveidā paziņojot pārstāvamajam un iestādei vai tiesai.

LA.lv