Īpašums, Manas tiesības

Negribu, ka mans pelēcītis nonāk netiklās rokās! Vai izlaidīgu dēlu var atstāt bez mantojuma?

Foto-Shutterstock

Vai dēlu var atstāt bez mantojuma? Viņš lieto alkoholu, nemācās… Vai tas jādara caur tiesu? A. STIRNA

Juridiski pareizi būtu teikt – atstumt no mantojuma. Atbilstīgi Civillikumam dēls ir neatņemamās daļas tiesīgais (tātad neatraidāmais mantinieks). Atstumt viņu no pienākošās daļas var vienīgi likumā paredzētajos gadījumos un pēc testamentā tieši norādītiem, patiesībai atbilstošiem iemesliem. Tātad uz tiesu jums nav jādodas, bet jāuzraksta testaments. To varat izdarīt pati (liecinieki nav nepieciešami) vai pie notāra. Testamentā norādiet, kuram citam mantu novēlat un ka atstumjat dēlu no mantojuma (pamatojot to ar likumā paredzētajiem iemesliem).

Likums nosaka, ka augšupējais (jūs) varat atstumt lejupējo (dēlu), ja viņš:
• izdarījis noziedzīgu nodarījumu pret testatora, viņa laulātā vai viņa augšupējā dzīvību, veselību, brīvību vai godu vai ierosinājis apzināti nepatiesu apsūdzību pret kādu no šīm personām par noziedzīgu nodarījumu;
• atstājis testatoru bezpalīdzības stāvoklī, ja bijis iespējams viņam palīdzēt;
• dzīvojis izšķērdīgi vai netikumīgi;
• nav izpildījis viņam ar likumu uzlikto pienākumu uzturēt testatoru vai viņa laulāto;
• mēģinājis kavēt testatoru sagatavot testamentu;
• mantojuma atstājējam dzīvam esot, bez viņa ziņas un piekrišanas noslēdzis ar kādu personu līgumu par viņa nākamo mantojumu.

Citus iemeslus, piemēram, to, ka regulāri strīdaties un viņš neklausa jūsu padomiem, atstumšanai no mantojuma jūs norādīt nevarat. Iespējams, šajā gadījumā varat uzrakstīt, ka dēls dzīvo izšķērdīgi un netikumīgi, nosauciet konkrētus piemērus. Tomēr jāņem vērā, ka dēls šo testamentu pēc jūsu nāves varēs apstrīdēt tiesā, ja pierādīs, ka viņa dzīvesveids vairs nav tāds un viņš ir labojies.

SVARĪGI
• Neatņemamās daļas tiesīgā atstumšana jeb atraidīšana no neatņemamās daļas nesaista atstumtā lejupējos, tātad jūsu mazbērni mantot varēs.
• Ja pirms testamenta sagatavošanas mantojuma atstājējs ar savu neatņemamās daļas tiesīgo ir salabis, viņu no mantojuma atstumt nevar.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

Pievienot komentāru