Ģimene, Manas tiesības

Māte bez tēva ziņas grib pārtraukt viņam bērna aizgādības tiesības. Ko saka likums? Cik aizsargāts ir bērna tēvs?

Foto - Shutterstock

Netīšām uzzināju, ka mana bērna māte, ar kuru laulība oficiāli nav reģistrēta, ir iesniegusi bāriņtiesā iesniegumu, lai man pārtrauktu bērna aizgādības tiesības. Vai es varu iepazīties ar šo iesniegumu? Vai bāriņtiesa drīkst izskatīt lietu bez manas klātbūtnes? DMITRIJS OLAINĒ

Ministru kabineta pieņemtie “Bāriņtiesas darbības noteikumi” paredz, ka ar konkrētās lietas materiāliem var iepazīties šā procesa dalībnieki un lietā pieaicinātais tulks (ja tāds nepieciešams). Šajā nolūkā lietas dalībniekam jāraksta iesniegums (pieprasījums). Ja ar lietas materiāliem nav iespējams iepazīties pieprasījuma saņemšanas dienā, bāriņtiesai jāvienojas ar konkrēto cilvēku par citu laiku, bet ne vēlāk kā pēc trim darba dienām.

Ar lietas materiāliem var iepazīties bāriņtiesas telpās darbinieka klātbūtnē. Jārada arī personai iespēja izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai izgatavot dokumentu kopijas (par to tiek izdarīta atzīme lietas uzziņas lapā).

Lietu bāriņtiesā var izskatīt bez administratīvā procesa dalībnieku klātbūtnes tikai tad, ja:

• viņiem ir paziņots par lietas izskatīšanu, bet viņi nav ieradušies uz sēdi, kā arī nav paziņojuši neierašanās iemeslu;

• dalībniekam nav iespējams paziņot par lietas izskatīšanu tāpēc, ka viņš nav deklarējis dzīvesvietu un nav zināma faktiskā atrašanās vieta.

UZZIŅA

Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanos ar lietas materiāliem var arī nenodrošināt.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

Pievienot komentāru