Praktiski
Manas tiesības

Māsa pa kluso pārdevusi mantotā īpašuma daļu? Ir pārkāpts Civillikums 16

Foto – Shutterstock

Man radušās problēmas ar kopīpašuma dalīšanu. Māsa, kurai pieder puse no mūsu tēva īpašuma, savas daļas ir pārdevusi savam paziņam, bet es to līdz šim nezināju. Tagad noskaidroju, ka vēl varu izmantot izpirkuma tiesības, taču man nav skaidrs, kā tas notiek, cik ilgā laikā un kas vēl šādos gadījumos jāievēro. IEVA BURTNIEKU NOVADĀ

Ar likumu, līgumu vai testamentu

Civillikumā teikts, ka izpirkuma tiesības ļauj iegūt cita atsavinātu nekustamo īpašumu (šajā gadījumā jūsu māsas īpašumu), atraidot ieguvēju (viņas paziņu) sakarā ar priekšrocību pret viņu un stājoties viņa tiesībās.

– Izpirkuma tiesības nodibina vai nu ar likumu, vai līgumu, vai arī testamentu, – skaidro juriste Tatjana Lubgina. – Šajā gadījumā kopīpašuma daļas pārdošana bez jūsu piekrišanas, par to jums pat iepriekš nepaziņojot, ir Civillikuma pārkāpums. Būtiski atcerēties, ka izpirkuma tiesības ir lietu tiesības, tāpēc tās var izmantot ne tikai pret pirmo šīm tiesībām pakļautā nekustamā īpašuma ieguvēju (jūsu māsas paziņu), bet arī pret nākamajiem, ja tādi rastos.

Izpirkuma tiesības, kas nodibinātas ar līgumu vai testamentu, saista tikai lietā ieinteresētās personas un viņu mantiniekus, tomēr tās var kļūt saistošas arī kādām citām, proti, trešajām, personām, ja līgumu vai testamentu, ar kuru nodibina šīs tiesības, ieraksta zemesgrāmatā. Tādā gadījumā šīs tiesības nosaka vienīgi līguma vai testamenta noteikumi, un tikai tad, ja tādu nav, – noteikumi par likumisko izpirkumu.

Kā tas notiek

Izmantojot izpirkuma tiesības, visi pienākumi, kurus uzņēmies nekustamā īpašuma ieguvējs, jāpārņem tās izpircējam. Nevar iztikt vienīgi ar apsolījumu samaksāt ieguvējam konkrēto summu, ne ar šīs summas nodrošinājumu ar galvojumu vai kādā citā veidā. Piesakot savas tiesības, izpircējam tūlīt jāiemaksā šī summa, bet, ja ieguvējs atsakās naudu pieņemt, tā jāiemaksā tiesā. Tātad jums nekavējoties būs jāsamaksā pirkuma līgumā noteiktā summa savas māsas paziņam.

– Uz izpircēju attiecas visas ieguvēja tiesības. Ja nekustamais īpašums jau bijis nodots ieguvēja valdījumā, vispirms tas jānodod izpircējam ar visiem piederumiem, turklāt tādā pašā stāvoklī, kādā viņš to saņēmis. Turklāt, ja pierāda, ka izpērkamais nekustamais īpašums pārdots kādam aiz personiskas labvēlības lētāk par tā vērtību, izpircējam jāsamaksā īstā cena pēc tiesas novērtējuma. Tāpat izpircējam bez visa tā, ko viņš samaksājis par nekustamo īpašumu, jāatmaksā ieguvējam arī visi viņa šim īpašumam izdarītie nepieciešamie un derīgie izdevumi, kā arī viņa izmaksas, to atsavinot, un iemaksātās nodevas. Vienīgi greznuma izdevumi nav jāatlīdzina, – stāsta juriste.

Tas nozīmē, ka šādi strīdi pārsvarā tiek risināti tiesās, protams, izņemot gadījumus, kad to var izdarīt citādi, piemēram, noslēdzot vienošanos ar īpašuma ieguvēju.

Citi nosacījumi

Ja rodas pamatotas aizdomas, ka pārdevējs un pircējs ar nolūku atbaidīt izpircēju ir nosaukuši augstāku pirkuma summu, nekā patiesībā starp viņiem norunāts, tad izpircējam ir tiesības prasīt, lai viņi ar parakstu apstiprina, ka, noslēdzot pirkuma līgumu, viņi rīkojušies bez ļauna nolūka un ka nosauktā cena tiešām ir īstā, kas jau samaksāta vai tiks maksāta.

– Izpirkuma tiesības nevar izmantot, ja nekustamo īpašumu dāvina vai atsavina pēc izlīguma, vai maina, vai pārdod izsolē piespiedu kārtā. Ir arī citi būtiski nosacījumi, kas jāievēro, lai izmantotu izpirkuma tiesības, taču visas situācijas nevar iepriekš paredzēt un aprakstīt, – komentē Tatjana Lubgina.

Kad beidzas

Izpirkuma tiesības beidzas, ja:

* atceļ atsavinājumu, kura dēļ tās radušās;

* tas, kam šīs tiesības pieder, no tām atsakās;

* iestājies noilgums un zaudētas tiesības celt izpirkuma prasību.

Izpirkuma tiesības izbeidzas arī tad, kad tas, kuram šīs tiesības pieder, pirms atsavināšanas vai pašā atsavināšanas laikā noteikti izsaka savu piekrišanu nekustamā īpašuma atsavināšanai, kā arī tad, kad pēc atsavināšanas noteikti vai klusējot atsakās no savām tiesībām.

SVARĪGI

Izpirkuma tiesības izbeidzas ar noilgumu, ja izpirkuma prasība nav celta gada laikā, skaitot no dienas, kad nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda.

Persona, kurai pieder izpirkuma tiesības, nevar tās atdot nevienam citam, un, ja pretinieks prasa, tai ar parakstu jāapstiprina, ka izpērk savu daļu vienīgi sev.

LA.lv