Praktiski
Manas tiesības

Laulības šķiršana pie zvērināta notāra. Būtiskas lietas, kas par to jāzina0

Foto: Sprinter81/SHUTTERSTOCK

Viena no visbiežāk pārcilātajām tēmām nupat notikušajās Notāru dienās bija arī laulības šķiršanas lietas un ar to saistītās nianses. Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre SANDRA JAKUŠENOKA atgādina lasītājiem būtiskākās lietas, kas par to jāzina.

Ja esat vienojušies

Zvērināts notārs šķir laulību, ja laulātajiem nav nepilngadīgu bērnu un kopīgas mantas vai ja viņi vienojušies par nepilngadīgo bērnu aizgādību, saskarsmes tiesību izmantošanu, uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali.

Tāda kārtība ļauj būtiski paātrināt procesu, jo tiesu lielās noslodzes dēļ uz lietu izskatīšanu jāgaida diezgan ilgi, bet, ja laulātie spēj vienoties, laulību var izšķirt daudz agrāk. Pie notāra to darīt tomēr arī emocionāli vienkāršāk, jo cilvēkiem netiek jautāts iemesls, kāpēc viņi nolēmuši tā rīkoties. Kādi ir patiesie iemesli – tas paliek pašu ziņā.

Strīdu gadījumā gan laulību šķir vienīgi tiesa. Taču arī šādā gadījumā vērts vispirms aprunāties ar notāru, kurš bieži vien var ieteikt labāko risinājumu gan mantas dalīšanā, gan bērnu aprūpes nodrošināšanā. Iespējams, ka notāra ieteikumi ir pat ļoti pieņemami abiem laulātajiem un bez tiesas var iztikt.

Kādi dokumenti nepieciešami

Zvērināts notārs sāk laulības šķiršanas lietu, kad saņemts abu laulāto kopīgs iesniegums. Laulības šķiršanas iesniegums tiek veidots kā notariālais akts, un tajā jānorāda:

• katra laulātā vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav vai tas nav zināms: dzimšanas gads, diena, mēnesis);

• laulības noslēgšanas gads, diena, mēnesis, reģistra ieraksta numurs;

• laulības reģistrācijas valsts iestāde vai atbilstīgā konfesija un garīdznieks;

• vai laulātajiem ir nepilngadīgi bērni un laulātie vienojušies par bērnu aizgādību, uzturlīdzekļiem un saskarsmes tiesību izmantošanu;

• vai laulātajiem ir kopīga manta un laulātie ir vienojušies par šīs mantas sadali;

• laulāto uzvārdi pēc laulības šķiršanas.

Laulības šķiršanas iesniegumam jāpievieno arī laulības apliecības oriģināls vai dzimtsarakstu iestādes izsniegts noraksts, izraksts vai izziņa no civilstāvokļa aktu reģistra.

Pēc laulības šķiršanas iesnieguma saņemšanas zvērināts notārs to reģistrē laulības šķiršanas lietu reģistrā. Lietu uzskata par uzsāktu dienā, kad tā reģistrēta laulības šķiršanas lietu reģistrā.

Samierināšanās laiks

Laulātajiem, kuri nolēmuši šķirties, jārēķinās ar to, ka no lietas uzsākšanas dienas vienu mēnesi ilgs tā dēvētais samierināšanas laiks. Šajā laikā katram laulātajam ir tiesības atsaukt laulības šķiršanas iesniegumu. Atsaukums jāizsaka rakstveidā un bez nosacījumiem. Paraksts uz atsaukuma būs jāapliecina pie zvērināta notāra, bāriņtiesā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs.

Zvērināts notārs nešķir laulību, ja samierināšanas laikā viņš saņem atsaukumu. Tādā gadījumā zvērināts notārs izbeigs laulības šķiršanas lietu, reģistrējot šo faktu laulības šķiršanas reģistrā. Ja atsaukumu būs iesniedzis viens laulātais, zvērināts notārs informēs otru laulāto par atsaukumu un par laulības šķiršanas lietas izbeigšanu.

Izbeigtu laulības šķiršanas lietu vairs nevar atjaunot, taču tas nav šķērslis pēc kāda laika iesniegt jaunu laulības šķiršanas iesniegumu, ja tomēr pārdomāsiet.

Rezultāts

Ja zvērināts notārs likumā noteiktajā termiņā nebūs saņēmis atsaukumu, viņš šķirs laulību, sagatavojot par to notariālo aktu (laulības šķiršanas apliecību). Laulība skaitīsies šķirta no dienas, kad zvērināts notārs būs sagatavojis šo apliecību. Laulības šķiršanas apliecībā zvērināts notārs norāda:

• šķirto laulāto vārdus, uzvārdus, personas kodus (ja tāda nav vai tas nav zināms: dzimšanas gadu, dienu, mēnesi un vietu);

• šķirtās laulības noslēgšanas gadu, dienu, mēnesi, valsti, vietu, reģistra ieraksta numuru un iestādi vai atbilstīgo konfesiju un garīdznieku;

• laulības šķiršanas gadu, dienu, mēnesi;

• faktu, ka laulība šķirta pēc abu laulāto kopīga iesnieguma;

• šķirto laulāto uzvārdus pēc laulības šķiršanas.

Par šķirto laulāto, kuram ir Latvijas Republikas valstiskā piederība, zvērināts notārs sagatavo ziņas par laulības šķiršanu un nosūta tās dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības iecirknī laulība noslēgta, vai atbil­stīgās draudzes, kurā laulība noslēgta, garīdzniekam, kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai katra šķirtā laulātā deklarētajā dzīvesvietā.

UZZIŅA

• Bezstrīdus laulības šķiršana pie zvērināta notāra Latvijā ir iespējama kopš 2011. gada 1. februāra.

• Laulības šķiršanas pieteikumi, ko saņēmuši zvērināti notāri:• 2018. gadā – 4757;• 2017. gadā – 4651;• 2016. gadā – 4748;• 2015. gadā – 4848;• 2014. gadā – 4994.

• No saņemtajiem iesniegumiem katru gadu vidēji tiek atsaukti 3%.

LA.lv