Praktiski
Manas tiesības

Lai slimība pēkšņi nepārsteidz. Kas ir nākotnes pilnvarojuma līgums, un ko tas dod?0

Foto: Lumppini/Shutterstock

Maniem vecākiem bija insults. Vairākus gadus viņi nevarēja pakustēties. Tētis vispār no gultas nepiecēlās un gribēja, bet nevarēja neko pateikt. Mamma gan runāja, bet nesakarīgi. Baidos, ka arī es tā vecumdienās varētu palikt uz gultas. Mana radiniece ieteica no­slēgt ar viņu nākotnes pilnvarojuma līgumu. Kas tas tāds ir un ko dod? ZAIGA SALACGRĪVAS NOVADĀ

Dzīvē katram var gadīties situācijas, kad dažādu iemeslu dēļ vairs nespējam īstenot iecerēto. Tad varam izmantot iespēju izsniegt pilnvaru konkrētai personai, kas rīkojas mūsu vārdā. Lai izdotu pilnvaru, cilvēkam jābūt rīcībspējīgam un jāspēj izteikt savu gribu. Taču dažreiz cilvēks nokļūst ārstniecības iestādē un ir tādā stāvoklī, ka pats to vairs nespēj izdarīt.

Tādos gadījumos var noderēt iepriekš izdots nākotnes pilnvarojums. Ar šādu dokumentu pilnvarotājs uzdod pilnvarniekam pārzināt viņa lietas gadījumā, ja pilnvarotājs pats nav spējīgs to darīt, piemēram, slimības dēļ. Jāatceras, ka šis pilnvarojums gan nedod personiskās tiesības, piemēram, ar to nevarēs sastādīt testamentu.

Līgums un tā nozīme

Nākotnes pilnvarojuma līgumu sastāda pie zvērināta notāra, un to reģistrē īpašā Nākotnes pilnvarojumu reģistrā. Sastādot šo dokumentu, notārs ne tikai noskaidros personas gribu, pārbaudīs personas identitāti pēc pases un tās rīcībspēju, bet arī informēs pilnvarotāju un pilnvarnieku par nākotnes pilnvarojuma nozīmi, spēkā stāšanos un pilnvarnieka darbību.

Tātad nākotnes pilnvarojuma mērķis ir fiziskas personas mantisko un nemantisko interešu iepriekšēja un autonoma civiltiesiskā aizsardzība. Šim pilnvarojuma veidam parasti nenosaka izpildes termiņu, jo neviens nevar paredzēt, kad pilnvarotājs nonāks situācijā, kad viņš vairs nespēs saprast savas rīcības nozīmi vai arī nespēs atbildēt par savām darbībām, turklāt var gadīties, ka tas vispār nenotiks.

Nākotnes pilnvarojuma līgums stāsies spēkā tā noslēgšanas dienā, bet pilnvarnieks savu darbību varēs uzsākt no brīža, kad būs izsniegts ārstu komisijas atzinums vai stāsies spēkā tiesas nolēmums par rīcībspējas ierobežošanu, vai personas atzīšanu par promesošu vai bezvēsts pazudušu, ja šāds pilnvarojums būs reģistrēts Nākotnes pilnvarojumu reģistrā. Šajā reģistrā datus pēc pilnvarnieka lūguma drīkst ievadīt jebkurš zvērināts notārs, pirms tam gan pārliecinoties, vai pilnvarojums ir spēkā.

Apturēšanas iespējas

Ja pilnvarnieks, pamatojoties uz nākotnes pilnvarojumu, nerīkosies pilnvarotāja interesēs, tad varēs lūgt tiesu apturēt pilnvarnieka tiesības.

Pieteikumu tiesā drīkstēs iesniegt pilnvarotāja bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors. Tas nodrošinās pilnvarotāja tiesisko aizsardzību gadījumos, ja pilnvarnieks rīkosies ļaunprātīgi. Taču, ja pilnvarotājs pats būs spējīgs rīkoties ar savu mantu un pārstāvēt sevi, tad par šo faktu jāinformē notārs, lai viņš varētu izdarīt atzīmi Nākotnes pilnvarojumu reģistrā, un tad pilnvarnieka tiesības uz laiku apturēs.

Civillikums paredz, ka pilnvarojuma tiesības izbeidzas šādos gadījumos:

• savstarpēji vienojoties;

• beidzot uzticēto uzdevumu;

• ja pilnvarotājs atsauc savu pilnvarojumu;

• ja pilnvarnieks uzteic pilnvarojumu;

• ar vienas vai otras puses nāvi;

• ja beidzies pilnvarojuma laiks (konkrēts datums, kas norādīts pilnvarā, vai arī laiks, kad pilnvarotājs atkal atgūst pilnu rīcībspēju).

SVARĪGI

Atšķirībā no parastā pilnvarojuma nākotnes pilnvarojuma nodošana citai personai (pārpilnvarojums) nav pieļaujama.

KONSULTĒJIS LATVIJAS ZVĒRINĀTU NOTĀRU PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS JĀNIS SKRASTIŅŠ

LA.lv