Praktiski
Manas tiesības

Labāk pie notāra, nevis uz tiesu. Kādos gadījumos palīdz notāri, un cik maksā pakalpojums?0

Foto: Africa Studio/SHUTTERSTOCK

Aizdevuma, nomas, pirkuma un citi līgumi, vienošanās par uzturlīdzekļu un citiem maksājumiem, kas slēgti mājas kārtībā ar pašu sagatavotiem līgumiem vai pat vispār, tikai mutiski vienojoties, ir visneaizsargātākie darījumi, kur klienti visbiežāk mēdz iekrist. Tā secinājis Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš.

“Nopietnākā kļūda, ko pieļauj cilvēki, vienojoties par darījumu, ir nefiksēt to rakstiski. Taču arī rakstiska līguma sagatavošana pašu spēkiem bez zvērināta notāra iesaistes ir riskanta, jo pašrocīgi rakstīti dokumenti nereti tiek viltoti un saturiski var būt pretrunā ar kādas darījumā iesaistītās puses interesēm. Strīda gadījumā vai, piemēram, ja parādnieks naudu neatdod norunātajā laikā, aizdevējam šāds mājās sagatavots un glabāts līgums arī tiesā var nenodrošināt nepieciešamo aizsardzību,” brīdina Jānis Skrastiņš.

Ar drošu dokumentu

Lai aizstāvētu savas tiesības un intereses, nereti esam spiesti iesaistīties garos un nogurdinošos tiesvedības procesos. Tāpēc lieti noderēs atgādinājums doties pie notāra un par šādiem darījumiem līgumu slēgt notariālā akta formā, kam ir augstākais pierādījuma spēks. Šāda dokumenta saturu nevar apstrīdēt ne ar liecinieku liecībām, ne mājas kārtībā sastādītiem līgumiem – tas ir saistošs arī tiesai.

Savukārt privātā darījumā viens no līdzējiem var noliegt savu parakstu, un tad otram tiesā jāpierāda darījuma noslēgšanas fakts un noteikumi. Tiesu prakse rāda, ka tas parasti ir ļoti sarežģīti un laikietilpīgi. Taču ar notariālo aktu, kas izpildāms tiesu spriedumiem noteiktajā kārtībā, iespējams aizstāvēt un īstenot savas tiesības ātri un bez problēmām. Ja kāda līguma saistības netiek pildītas, puse, kuras tiesības aizskartas, var nevērsties tiesā, bet gan doties pie zvērināta notāra, kurš sagatavo izpildu aktu, kas tālāk tiek nodots zvērinātam tiesu izpildītājam līguma saistību piespiedu izpildei. Tas prasīs dažas dienas, un tā var ietaupīt arī izdevumus.

“Piemēram, situācijā, kad viena persona otrai aizdod naudu, bet aizņēmējs to neatdod norunātajā laikā, Notariāta likumā ir paredzēta vienkāršota un efektīva parāda bezstrīdus piespiedu piedzīšanas kārtība, ja vien līgums ir sastādīts notariālā akta formā, kas izpildāms tiesu spriedumiem noteiktajā kārtībā. Kreditoram, kurš ar parādnieku slēdzis līgumu pie notāra, nav jāvēršas tiesā, lai saņemtu izpilddokumentu, kas dotu iespēju sākt piedziņu. Izpilddokumentu jeb notariālo izpildu aktu izdos tas pats notārs, kurš apliecinājis piespiedu izpildei nododamo līgumu. Dažu dienu laikā jau iespējams sākt piespiedu izpildi,” stāsta Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs.

Kad slēgt un cik maksā

Līgumu kā notariālo aktu var slēgt dažādās dzīves situācijās, piemēram, slēdzot aizdevuma, pirkuma vai īres līgumu, vienojoties par vienreizējiem vai periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem. Šādu līgumu var slēgt arī par dokumentu atdošanu, piemēram, par pienākumu atdot grāmatvedības dokumentus, vērtspapīrus, bankas izdotu akreditīvu, vekseli vai akcijas. Tāpat darījumu par nekustamā īpašuma atstāšanu un nodošanu var noformēt pie notāra kā izpildu aktu, piemēram, nomas vai patapinājuma līgumu, kas paredz nomnieka vai patapinājuma ņēmēja pienākumu pēc termiņa beigām atstāt vai nodot nomāto vai patapināto nekustamo īpašumu.

Izmaksas par notariālā akta formā sagatavotu līgumu atkarīgas no darījuma vai aizdevuma summas. Piemēram, ja summa, kas tiek aizdota, ir 5000 eiro, par notāra darbu būs jāsamaksā 47,83 eiro. Ja viss ir kārtībā un piedziņas procesu sākt nav nepieciešams, šie arī būs vienīgie izdevumi. Ja parādnieks aizdevumu neatdod un aizdevējam jāsāk piedziņas process, saņemot notariālo izpildu aktu no zvērināta notāra, kopējie viņa izdevumi būs nepilni 150 eiro. Taču, ja aizdevums būs jāpiedzen tiesas ceļā, valsts nodeva, kas jāsamaksā par prasības pieteikumu tiesā, pie šādas summas būs 434,74 eiro. Jārēķinās arī ar faktu, ka tiesvedībā parasti nepieciešami jurista pakalpojumi, un tie būs vēl papildu izdevumi.

UZZIŅA

Darījumus pie zvērinātiem notāriem Latvijā tagad var sagatavot ne tikai klātienē, bet arī tiešsaistē portālā: www.latvijasnotars.lv. Tas nozīmē, ka iesniegumu par saistības nodošanu piespiedu izpildei var parakstīt ar derīgu drošu elektronisko parakstu un iesniegt attālināti.

SVARĪGI

Notariālo izpildu aktu parasti var saņemt trīs dienu laikā, bet tiesas izpildu raksta saņemšanai nereti nepieciešami pat vairāki gadi.

LA.lv