Praktiski
Manas tiesības

Kur var sūdzēties par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša rīcību?0

Foto-Shutterstock

Noslēdzu dzīvokļa pirkuma līgumu, iesniedzu Rīgas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinājuma lūgumu, taču man atteica reģistrēt manas īpašumtiesības. Kam es varu par to sūdzēties? Vai manu sūdzību var arī nepieņemt? ANNA RĪGĀ

Persona, kura lūgusi nostiprinājumu, var pārsūdzēt zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, ja nostiprinājuma lūgums kopumā vai daļēji atstāts bez ievērības vai nostiprinājums nav izpildīts tā, kā bija lūgts.

Sūdzība jāiesniedz apgabaltiesā, kuras darbības teritorijā atrodas rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa, konkrētajā gadījumā – Rīgas apgabaltiesā. Tas jāizdara divu nedēļu laikā no dienas, kad saņēmāt lēmumu vai kad notika pārsūdzamā rīcība. Apgabaltiesai adresētā sūdzība jāiesniedz zemesgrāmatu nodaļā, kura pieņēma lēmumu vai kurā konstatēta rīcība, ko vēlaties pārsūdzēt. Pēc sūdzības saņemšanas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis to kopā ar pievienotajiem dokumentiem nosūtīs apgabaltiesai.

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis nepieņems sūdzību, ja to būs iesniegusi persona, kura nav lūgusi nostiprinājumu (piemēram, jūsu radinieks, kaimiņš u.tml.), vai sūdzība būs iesniegta pēc noteiktā termiņa.

Civilprocesa likums paredz 28,46 eiro valsts nodevu par šādas sūdzības iesniegšanu. Ja nodeva nav samaksāta vai nav pievienoti nepieciešamie dokumenti (piemēram, kvīts par valsts nodevas samaksu), zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis pieņems lēmumu atstāt sūdzību bez virzības un noteiks termiņu trūkumu novēršanai, kas nedrīkst būt īsāks par 20 dienām. Ja sūdzības iesniedzējs noteiktajā termiņā novērsīs lēmumā norādītos trūkumus, šo dokumentu uzskatīs par iesniegtu dienā, kad tas pirmo reizi reģistrēts zemesgrāmatu nodaļā. Pretējā gadījumā sūdzību uzskatīs par neiesniegtu un atdos iesniedzējam.

Ja nokavēsiet divu nedēļu termiņu, papildus sūdzībai būs jāiesniedz pieteikums par nokavētā termiņa atjaunošanu, norādot tā pamatojumu un pierādījumus (piemēram, lēmumu saņēmāt pārāk vēlu, jo tajā brīdī bijāt komandējumā ārpus Latvijas vai atradāties slimnīcā). Nokavēto sūdzības iesniegšanas termiņu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis atjaunos, ja viņš iemeslus atzīs par attaisnojošiem.

Ja sakarā ar sūdzību zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu atcels un nostiprinājuma lūgumu nodos jaunai izskatīšanai, to atkārtoti reģistrēs nostiprinājuma žurnālā un izskatīs vispārējā kārtībā. Ja lēmumu atstās negrozītu, tā norakstu nosūtīs sūdzības iesniedzējam, kā arī pievienos nekustamā īpašuma lietai. Ja nostiprinājuma lūgumu parakstījāt pie notāra un pilnvarojāt viņu iesniegt nostiprinājuma lūgumu, to pašu notāru varat pilnvarot pārsūdzēt zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu.

SVARĪGI

Sūdzības iesniegšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu pēc sūdzētāja lūguma atzīmes veidā ieraksta zemesgrāmatas nodalījumā tajā iedaļā, kurā būtu jāieraksta nostiprinājums.

KONSULTĒJUSI JURISTE TATJANA LUBGINA

LA.lv