Praktiski
Manas tiesības

Kopīgs dzīvoklis. Kā tiesa nosaka, kam tas pienākas pēc laulības šķiršanas?0

Foto: Shutterstock

“Esmu nolēmusi šķirties, bet negribētu zaudēt trīsistabu dzīvokli, ko iegādājāmies laulības laikā par abu līdzekļiem, lai gan es toreiz samaksāju daudz vairāk. Vīrs piedraudēja, ka dzīvoklis būs jāpārdod un nauda jāsadala uz pusēm. Varbūt tiesa tomēr ņems vērā, ka visus maksājumus par dzīvokli vienmēr esmu veikusi tikai es viena un ka īpašums zemesgrāmatā ierakstīts uz mana vārda?” LIENE RĪGĀ

Civillikuma 89. pantā teikts, ka katrs laulātais patur mantu, kas piederējusi viņam pirms laulības, kā arī to mantu, ko viņš iegūst laulības laikā kā atsevišķu mantu.

Nekustamais īpašums, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta. Ja par mantas sadali rodas kādas neskaidrības, tad tiek pieņemts, ka šī manta pieder sievai un vīram līdzīgās daļās.

Laulības šķiršanas lietās, izspriežot strīdus par mantas piederību vienam vai otram no laulātajiem, tiek ņemts vērā nekustamā īpašuma iegūšanas laiks (vai tas iegūts pirms vai pēc laulības noslēgšanas), nekustamā īpašuma iegūšanas veids (kurš no laulātajiem to ir iegādājies vai ieguvis), kādā veidā ir izpaudusies otra laulātā dalība nekustamā īpašuma iegādē un kādus pierādījumus laulātais ir iesniedzis tiesā savu prasījumu pamatošanai. Mantas sastāvs tiek noteikts uz to brīdi, kad faktiski pārtraukta laulāto kopdzīve.

Fakts, ka viens laulātais samaksā dzīvokļa uzturēšanai nepieciešamos izdevumus, vēl nedod iemeslu atzīt šo īpašumu tikai par viena laulātā mantu. Arī īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz viena laulātā vārda nav pietiekams pierādījums šā laulātā īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu kā uz atsevišķu mantu. Nekustamais īpašums, kas iegādāts laulības laikā un zemesgrāmatā ierakstīts uz viena laulātā vārda, bet kuru iegādājies arī otrs laulātais par saviem līdzekļiem, nav atzīstams par viena laulātā atsevišķu mantu, bet gan par abu laulāto kopīgu mantu.

SVARĪGI

• Lai gan visi pamatjautājumi, kas saistīti ar laulāto kopīgās mantas sadali, ir precizēti likumā, tiesa vienmēr izvērtē konkrēto gadījumu atsevišķi.

• Laulātajam, kurš apstrīd Civillikuma 89. panta otrajā daļā paredzēto pieņēmumu, iebilstot pret kopīgas mantas vienlīdzīgu sadalīšanu, ir pienākums pierādīt sava ieguldījuma apjomu.

LA.lv