Praktiski
Manas tiesības

Kas pieder trūcīgai personai? Noteiktas vienādas prasības statusa piešķiršanai visā Latvijā0

Foto-Shutterstock

Dažādās pašvaldībās Latvijā līdz šim bijuši dažādi kritēriji trūcīgas personas statusa noteikšanai. Lai mazinātu atšķirības, veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, paredzot precīzākus kritērijus par šādām personām piederošu kustamo un nekustamo īpašumu un vēl citus nosacījumus.

Atgādinām, ka trūcīgā statusu piešķir pašvaldības sociālais dienests, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus, kā arī pašvaldību noteiktos kritērijus. Līdz šim par trūcīgu varēja atzīt personu, kuras vidējie mēneša ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedza 128,06 eiro un kurai nepiederēja uzkrājumi un vērtspapīri. Taču pašvaldībām bija tiesības noteikt arī atvieglojumus statusa saņemšanai, kas dažādās vietās Latvijā būtiski atšķīrās.

Iztikas līdzekļu deklarācija, kas jāaizpilda, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā pēc palīdzības, tagad papildināta ar visiem Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem ienākumu un mantas veidiem. Tas viesīs skaidrību, kādas ziņas ir būtiskas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanai.

Līdz šim praksē trūcīgā statusu nereti varēja iegūt pat personas ar vairākiem vērtīgiem kustamiem un nekustamiem īpašumiem. Tagad šā statusa ieguvējam drīkstēs piederēt:
• tikai viens nekustamais īpašums, kurā viņš dzīvo;
• zeme ne vairāk kā piecu hektāru platībā;
• viens mehāniskais transportlīdzeklis;
• vērtspapīri.

Lielākā daļa informācijas par ģimenes vai personas materiālo stāvokli tiek iegūta no valsts un pašvaldības informācijas sistēmām, bet Ministru kabineta noteikumos precizētas papīra formātā iesniedzamās papildu ziņas, kas nepieciešamas materiālās situācijas izvērtēšanai. Darba ņēmējiem, piemēram, deklarācijai jāpievieno izziņa par darba samaksu pēdējos trīs kalendāra mēnešos, jo Valsts ieņēmumu dienests neuzkrāj šādu informāciju. Saimnieciskās darbības veicējiem vajadzēs sagatavot un kopā ar deklarāciju sociālajā dienestā iesniegt pašu sagatavotu izziņu, kurā norādīti ieņēmumi, saimnieciskās darbības izdevumi un ienākumi par pēdējiem trim kalendāra mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas pašvaldības sociālajā dienestā.

Precizēti arī ienākumu veidi, kurus ņem vērā trīs kalendāra mēnešu periodā un 12 kalendāra mēnešu periodā pirms iesnieguma iesniegšanas, iekļaujot tos iztikas līdzekļu deklarācijā, turklāt noteikts vidējo ienākumu aprēķināšanas algoritms (precīzas norādes, kā to izdarīt).

SVARĪGI
• Trūcīgā statuss iedzīvotājiem ļauj pretendēt vismaz uz garantētā minimālā ienākuma pabalstu (patlaban tas ir 50 eiro mēnesī), kā arī saņemt pārtikas pakas un dažus atvieglojumus, piemēram, veselības aprūpē.
• Maznodrošinātā statusu nosaka katra pašvaldība atsevišķi, bet trūcīgas personas statusam ir citi kritēriji.

UZZIŅA

Pērn Latvijā reģistrētas 68 816 trūcīgas personas.

LA.lv