Praktiski
Manas tiesības

Kas mūs sagaida 2018. gadā: slimības, vecāku, aizbildņu pabalsti, pensiju pārrēķins, autoratlīdzības0

Foto-Shutterstock

No 1. janvāra

• Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 430 eiro.

• Tiks pārrēķinātas pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu Par izdienas pensijām piešķirtās izdienas pensijas), kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā. Tās kļūs lielākas cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvus pensijas kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 1. janvāra un par šo periodu to izmaksās līdz septembrim.

• Tiesības uz slimības pabalstu būs cilvēkiem, kuriem ir noteikts kvalifikācijas periods, t.i., sociālās apdrošināšanas iemaksas veiktas ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā vai 6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos. Kvalifikācijas periods neattieksies uz darbnespējas lapām A, kuras apmaksā darba devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu.

• Ja darbnespēja būs iestājusies nodarbinātības periodā, slimības pabalstu izmaksās 30 dienas pēc tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu.

• Vecāku pabalsta saņēmējam, kuram konkrētajā mēnesī ir ienākumi kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, pabalstu par visu šo kalendāro mēnesi izmaksās 30% apjomā no piešķirtā pabalsta.

• Tiek palielināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme par 1 procentpunktu (palielinot šo likmi par 0,5 procentpunktiem darba ņēmējam un par 0,5 procentpunktiem darba devējam). VSAOI likme tiek palielināta, jo tiek ieviesta veselības apdrošināšana. Tādējādi darba ņēmēji tiks pakļauti arī veselības apdrošināšanai, bet tas nozīmē, ka šiem darba ņēmējiem būs tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamus veselības aprūpes pakalpojumus.

• Izmaiņas VSAOI veikšanas kārtībā pašnodarbinātajiem ar ienākumu mēnesī līdz minimālajai algai un ar ienākumiem, kas pārsniedz minimālo algu:

• pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru, no ienākumiem būs jāveic 5% VSAOI (pensiju apdrošināšanai). Ja pašnodarbinātā ienākums visa kalendāra gada laikā nesasniedz 50 eiro, tad šīs iemaksas varēs neveikt;

• pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzītas summas, kas nav mazāka par minimālo algu, būs jāveic VSAOI vispārējā gadījumā (32,15% pensiju, invaliditātes, vecāku, veselības, maternitātes un slimības apdrošināšanai) un no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītas summas būs jāveic iemaksas 5% apmērā (pensiju apdrošināšanai);

• pašnodarbinātajiem, kuri gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un kuru ienākums mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, VSAOI (32,15%) būs jāveic no brīvi izraudzītas summas, kas nav mazāka par minimālās algas apmēru. Tas būs jāizdara par iepriekšējo ceturksni līdz nākamā mēneša 15. datumam. Savukārt no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta VSAOI 5% apmērā (pensiju apdrošināšanai) būs jāaprēķina par visu kalendāra gadu (visa gada ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un visa gada izdevumu, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, starpība) un jāveic par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada 15. aprīlim.

• Izmaiņas autoratlīdzību izmaksātājiem un saņēmējiem:

• autoratlīdzības izmaksātājam no saviem līdzekļiem no autoratlīdzības (bruto) 5% apmērā būs jāveic VSAOI (pensiju apdrošināšanai par autoratlīdzības saņēmēju). Šis maksājums nav jāpiemēro par autoratlīdzības saņēmēju, kuram noteikta I vai II grupas invaliditāte, ir piešķirta vecuma pensija, pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā, kā arī par autortiesību mantiniekiem un citu autortiesību pārņēmējiem;

• ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir darba ņēmējs un alga viņam pie viena vai vairākiem darba devējiem kopā sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, tad no autoratlīdzības kā pašnodarbinātajam VSAOI nav jāveic (neatkarīgi no saņemtā autoratlīdzības apmēra);

• ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir darba ņēmējs, bet alga viņam pie viena vai vairākiem darba devējiem kopā nesasniedz minimālās algas apmēru, tad no autoratlīdzības, ja to ienākums mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajam.

• Izmaiņas profesionālajiem sportistiem – ja profesionālā sportista alga būs mazāka par divām minimālajām mēneša algām, tad sportista darba devējam par saviem līdzekļiem būs pienākums veikt VSAOI starpību.

• No valsts budžeta uzsāks finansēt divus jaunus psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus: psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem.

• Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz sešu (ieskaitot) gadu vecumam būs 215 eiro, bet bērnam vecumā no septiņiem līdz 17 (ieskaitot) gadiem – 258 eiro.

• Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu būs atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita (par vienu – 171 eiro, par diviem – 222 eiro, par trim un vairāk – 274 eiro). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods (atlīdzības apmēru pārrēķinās no 1. janvāra un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 31. jūlijam).

• Tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas (pensiju, invaliditātes un pret bezdarbu apdrošināšanai) par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošinātas (piemēram, nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie).

• Palielināta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi sociāli apdrošinātām personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, – atlīdzības apmērs būs 70% no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Pārējiem saņēmējiem atlīdzība būs 171 eiro. Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par nākamo piešķirs 171 eiro piemaksu.

• Tiek saglabāti esošie ģimenes valsts pabalstu apmēri un bērnu kārtas skaitļa noteikšanas principi, kad ņem vērā visus pabalsta saņēmēja bērnus (par pirmo – 11,38 eiro, par otro – 22,76 eiro, par trešo – 34,14 eiro, par ceturto un nākamajiem – 50,07 eiro mēnesī). Ģimenes valsts pabalstu maksās līdz bērna 20 gadu vecuma sasniegšanai, kamēr viņš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Pabalstu maksās arī par bērnu, kas atbilstīgi valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju (paredzēts pārejas periods – VSAA pabalstu pārrēķinās no 1. janvāra un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim).

• Līdz gada beigām (31. decembrim) tiks nodrošināta valsts mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri ir darba attiecībās ar konkrēto pašvaldības domi vai sociālo dienestu un strādā ar ģimenēm un bērniem pašvaldību sociālajos dienestos.

No 1. marta

• Tiks nodrošināts lielāks finansiālais atbalsts ģimenēm, kurās ir ne mazāk kā divi bērni (no viena līdz 20 gadu vecumam) – piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta (par diviem – 10 eiro mēnesī, par trim – 66 eiro un par katru nākamo bērnu vēl plus 50 eiro mēnesī). VSAA sola aprēķināt piemaksas apmēru par periodu no 1. marta un izmaksāt to ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

No 1. jūlija

• Paaugstinās piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, – 1,50 eiro (ja līdz tam laikam bija sasniegts vecuma pensijai nepieciešamais vecums un piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija).

• Tiks ieviestas specializētās audžuģimenes (īpaši sagatavotas ģimenes konkrētu bērnu grupu aprūpei) un reģionālie atbalsta centri ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.

No 1. oktobra

• Vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju indeksācijā piemēros lielāku daļu no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem:

• 60%, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, kā arī pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos,

• 70%, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu.

LA.lv
Inita Šteinberga
Praktiski
Siltumnīcā pēkšņi sākuši vīst tomāti. Kas par iemeslu un kā glābt augus?
7 stundas
ML
Māra Lapsa
Praktiski
Deserts ar rīvmaizi, saldējumu un medu
10 stundas
AG
Aija Geida
Praktiski
Kā pagatavot garšaugu sāli. Recepte
10 stundas

Lasītākie raksti

Par svarīgo

RO
Regīna Olševska
Latvijā
Pirmspensijas cilvēki stājas augstskolās. Kas ir pieprasītas programmas?
2 stundas
LE
LETA
Pasaulē
Negaisā Polijas Tatros dzīvību zaudējuši četri cilvēki, bet 30 ievainoti
1 stunda
LE
LETA
Latvijā
Jūrmalas restorānā tikušies Šlesers un Rīgas domnieks Bergmanis 2
6 stundas
SK
Skaties.lv
Latvijā
Divi puikas vieni paši izdzīvo trīs dienas: paglābj veiksmīga sakritība
1 stunda
LA
LA.LV
Dabā
Sinoptiķi pavēsta, kad gaidāms karstākais laiks: prognoze 7 dienām
5 stundas