Praktiski
Manas tiesības

Kas dzīvo, tas maksā. Kurš īsti sedz nekustamā īpašuma nodokli pašvaldībai piederošā dzīvoklī?0

Foto – LETA

Dzīvoju īrētā dzīvoklī, kas pieder pašvaldībai. Ja dzīvoklis man nepieder, vai tiešām par to jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis? 
DINA LIEPĀJĀ

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai (šajā likumā noteiktajos gadījumos) lietošanā ir nekustamais īpašums.

Likuma septītā daļa paredz, ka nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja iepriekš minētais nekustamais īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs).

Likuma 2. panta 81. daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai šā panta septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji, ja pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim, ir noteikusi šādu maksāšanas kārtību.

Tātad nekustamā īpašuma nodoklis ir jāmaksā arī tad, ja no pašvaldības dzīvokli īrē.

LA.lv