Praktiski
Manas tiesības

Kam pienākas atlaide par zemes nodokli?0

Foto: Hintau Aliaksei/Shutterstock

Vai II grupas invalīdam pienākas atlaide par zemes nodokli, un vai tā pienākas nepilngadīgajam, kura aizbildnim ir invaliditāte? INĀRA RĒZEKNĒ

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantā noteikts, ka pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas (vai ģimenes) statusu: trūcīgām personām 90% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām – līdz 90% no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam.

Par 50% var samazināt nekustamā īpašuma nodokli, ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.

Šos atvieglojumus piemēro arī tad, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

Katra pašvaldība izdod savus saistošos noteikumus, kuros var paredzēt arī dažādas papildu atlaides.

LA.lv