Praktiski
Manas tiesības

Kaimiņu pusaudži sākuši lietot alkoholu. Vai ir likums, kas paredz piespiedu ārstēšanos?0

Shutterstock ilustrācija

Kaimiņos dzīvo kāda ģimenīte, kurā aug divi pusaudži. Man ir aizdomas, ka šovasar puikas sākuši lietot alkoholu un narkotikas. Vecāki ar mani atsakās runāt. Vai ir kāds likums, kas paredz nepilngadīgo piespiedu ārstēšanu no alkohola un narkotisko vielu lietošanas? Vai ir vajadzīga bērna paša piekrišana ārstēšanai? Vai ārstēšanās notiek slimnīcā? ALDONA RĪGĀ

Kārtību, kādā veicama obligātā ārstēšana bērniem (līdz 18 gadu vecumam), kuriem radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ, un kārtību, kādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs bērniem nodrošināma obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības, nosaka īpaši Ministru kabineta noteikumi Nr. 726, kas pieņemti 2003. gada 16. decembrī un ir spēkā arī tagad.

Narkoloģisko palīdzību, t.i., nepārtrauktu un sistemātisku bērna obligāto ārstēšanu no alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu atkarības organizē un nodrošina sertificēts narkologs, sadarbojoties ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām, psihologu, sociālo darbinieku un sociālo pedagogu. Narkoloģiskās saslimšanas diagnostiku un ārstēšanu veic ambulatorā vai stacionārā ārstniecības iestādē.

Šādu palīdzību sniedz tikai ar paša bērna un vismaz viena no viņa vecākiem, aizbildņa vai bērna dzīvesvietas bāriņtiesas piekrišanu. Bez piekrišanas narkoloģisko palīdzību var sniegt tikai gadījumos, ja bērnam ir smaga alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu intoksikācija un ir apdraudēta viņa dzīvība vai viņam sākušies psihiski traucējumi, kuru dēļ viņš apdraud sevi, tuviniekus vai citas personas.

Ambulatoro narkoloģisko palīdzību bērns var saņemt, ja viņam ir ārstniecības personas nosūtījums, pēc savas vai vismaz viena no viņa vecākiem, aizbildņa vai bērna dzīvesvietas bāriņtiesas iniciatīvas, pēc citu institūciju (piemēram, policijas, sociālā dienesta, izglītības iestādes) ieteikuma, pēc ārstēšanās stacionārā ārstniecības iestādē vai ja ir atbilstīgs tiesas lēmums. Narkologs sastāda turpmākās ārstēšanas plānu un nosaka ārstēšanu ambulatorā vai stacionārā iestādē.

Ja nepilngadīgais, vismaz viens no viņa vecākiem vai aizbildnis atsakās no narkoloģiskās palīdzības, ārstējošais ārsts piecu darbdienu laikā rakstiski par to informē narkologu un bāriņtiesu atbilstīgi bērna dzīvesvietai. Savukārt, ja bērns patvarīgi pārtrauc narkoloģisko ārstēšanos, ārstējošais ārsts 24 stundu laikā informē par to vismaz vienu no bērna vecākiem vai aizbildni un piecu darbdienu laikā rak-stiski informē narkologu atbilstīgi bērna dzīvesvietai.

Ja uzskatāt, ka pusaudži kaimiņos sākuši lietot alkoholu vai narkotikas un vecāki jūs neuzklausa, vajadzētu par to ziņot arī Rīgas bāriņtiesai.

UZZIŅA

Rīgas bāriņtiesa atrodas Tērbatas ielā 69 Rīgā, LV-1001; tālr. 67037746; e-pasts: [email protected]

Izdevumus, kas saistīti ar narkoloģisko palīdzību bērniem, sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

LA.lv