Praktiski
Manas tiesības

Kādas ģimenes atzīst par trūcīgām0

Foto-Fotolia

Vai ir kāds likums vai noteikumi, kas nosaka kārtību, kā pašvaldības piešķir trūcīgās personas statusu? Ģimenei pieder deviņi hektāri lauksaimniecības zemes un ir četri bērni. Vienam ir 21 gads, viņš vēl mācās skolā (saņem alimentus), otrs ir pilngadīgs un strādā ārzemēs, bet trešais un ceturtais bērns mācās pamatskolā. Šai ģimenei ir atteiktas pārtikas pakas, bet kā ir ar pabalstiem? GITA GULBENĒ

Atbilstību trūcīgā statusam nosaka, ņemot vērā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumus Nr. 299 Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un pašvaldības saistošos noteikumus.

Lēmumu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pieņem tās pašvaldības sociālais dienests, kuras teritorijā ir personas deklarētā dzīvesvieta.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 299 2. punktā paredzēts, ka ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējos trijos mēnešos nepārsniedz 128,06 eiro un ja ir spēkā arī virkne citu nosacījumu:

• tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums, izņemot šo noteikumu 19. punktā minēto (netiek ņemts vērā ģimenes vienīgais īpašums, kurā ģimene vai persona ir deklarēta un dzīvo, kā arī dzīvokļa vai mājas iekārtas, sadzīves mantas, apģērbs u.c. priekšmeti, uz kuriem nevar vērst piedziņu);

• tā nav noslēgusi uztura līgumu;

• persona darbspējas vecumā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

Trūcīgai ģimenei tātad var piederēt zemes īpašums (kopā ar nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemi, kur ģimene deklarēta, un papildu īpašumu); tiek ņemti vērā arī valdījumā un lietojumā esošie nekustamie īpašumi, kas nepārsniedz piecus hektārus ģimenei (personai), kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja) vai ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes.

Ģimenei var piederēt viens mehāniskais transporta līdzeklis (var tikt ņemti vērā arī valdījumā un lietojumā esošie mehāniskie transporta līdzekļi), bet transporta līdzekļi, kuri pārvietojas ar cilvēka spēku (piemēram, velosipēds), netiek vērtēti. Ja pašvaldība vēlas noteikt vēl kādus papildu nosacījumus, tas nav liegts, piemēram, divas automašīnas daudzbērnu ģimenei vai vienu vieglo automašīnu un motociklu, vai arī papildu traktortehniku vai zemes īpašumu – tas jāparedz pašvaldības saistošajos noteikumos.

Sociālās palīdzības sistēmas veidošanā liela loma ir katrai pašvaldībai, jo likums un Ministru kabineta noteikumi nosaka tikai pamatprincipus. Tātad daudzas būtiskas normas un atbalsta iespējas ir tiesības noteikt pašvaldībai, kur konkrētā ģimene dzīvo.

KONSULTĒJUSI LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS METODISKĀS VADĪBAS UN KONTROLES DEPARTAMENTA VECĀKĀ EKSPERTE MARUTA PAVASARE

LA.lv