Praktiski
Manas tiesības

Kā sadalīt visu mantojumu vairākiem mantotājiem? Ja nu kāds nepiekrīt?0

Foto-Chinnapong/Shutterstock

Kad nomira mamma, es mantoju 1/8 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (saņēmu mantojuma apliecību), bet ir palikušas vēl citas lietas, kas nav sadalītas, nauda bankā. Vai var šīs daļas reāli sadalīt, un kā to izdarīt? Kas notiks, ja kāds mantinieks sadalei nepiekritīs? DACE Aizkraukles novadā

“Ar mantojuma apliecību mantojumu tiešām nesadala reālās daļās,” piekrīt juriste Kristīne Krēsliņa. “Zvērināts notārs sagatavo mantojuma apliecību, kurā norāda, vai esat ieguvusi visu mantojumu kā vienīgā mantiniece vai arī kā līdzmantiniece noteiktu tā domājamo daļu. Likums nosaka, ka mantojumu var dalīt mājas kārtībā, pie notāra vai bāriņtiesā. Ja pastāv līdzmantinieku strīds par mantojuma sadali, tad citas iespējas nav – būs jāiet uz tiesu.”

Tātad pēc mantojuma apliecības saņemšanas jūs varat, nereģistrējot savas domājamās daļas zemesgrāmatā, ar pārējiem līdzmantiniekiem noslēgt līgumu par mantojuma dalīšanu. Vēlams to darīt pie notāra, jo Civillikuma 755. pants nosaka, ka mājas kārtībā veiktu dalījumu var apstrīdēt, ja tajā atklāta ļaunprātība, spaidi vai viltus, vai vienam līdzmantiniekam nodarīts zaudējums vairāk nekā par pusi, vai arī notikusi maldība. Cietušajam tad ir tiesības prasīt vai nu atlīdzību, vai arī jaunu dalījumu.

Rakstot mantojuma sadales projektu, zvērināts notārs uzaicina visus līdzmantiniekus un mēģina satuvināt viņu viedokļus, lai panāktu vienošanos. Kustama vai nekustama manta pirms dalīšanas ir jānovērtē. Var aicināt zvērinātu tiesu izpildītāju uzrakstīt mantas aprakstes aktu un pieaicināt ekspertu mantas novērtēšanai. Šādas darbības gan būs jāapmaksā mantiniekam, kurš to pieprasīs.

Dalot pie mantojuma piederīgu nekustamo īpašumu dabā, jāņem vērā noteikumi, kas aizliedz vai nu pārāk sīki sadalīt īpašumus, vai arī vispār tos sadalīt.

Mantojuma sadales projektā zvērināts notārs pamato tajā noteikto mantojuma sadales kārtību. Ja līdzmantinieki piekrīt projektam, šo vienošanos viņiem vajadzēs apliecināt.

Vēl jāievēro arī speciāli noteikumi par mantojuma dalīšanu. Civillikums nosaka, ka skaidro naudu dala samērīgi ar katra mantinieka mantojuma daļu. Neatvietojamas kustamas lietas, kuras ķermeniski nevar sadalīt, piemēram, gleznas (ja mantinieki nevienojas citādi), vai nu jāpārdod izsolē, izdalot tajā ieņemto naudu, vai jānodod atsevišķiem mantiniekiem pēc izlozes par novērtējuma summu, vai arī jāpārdod izsolē starp pašiem mantiniekiem, kas pēc tam izdala ieņēmumu samērīgi ar savām mantojuma daļām. Šādā kārtībā jādala arī nekustams īpašums, ja to nav iespējams sadalīt dabā.

Taču, ja rodas strīds, tiesa mantojumu sadala tāpat kā kopīpašumu – atkarībā no dalāmā priekšmeta īpašībām un lietas apstākļiem, vai nu piespriež katram no kopīpašniekiem reālas daļas, uzliekot, kad vajadzīgs, viena daļai zināmus servitūtus par labu otra daļai, vai atdod visu lietu vienam kopīpašniekam, ar pienākumu samaksāt pārējiem viņu daļas naudā, vai nosaka lietu pārdot, izdalot ieņemto naudu starp kopīpašniekiem, vai arī izšķir jautājumu ar izlozi (īpaši tad, kad jāizlemj, kuram no kopīpašniekiem paturēt pašu lietu un kuram jāizmaksā atlīdzība naudā).

LA.lv