Citas tiesības, Manas tiesības

Kā noorganizēt tūrisma braucienus

Foto-everytime/Shutterstock

Vēlos vasarā organizēt tūristu braucienus pa Rīgu. Kādi dokumenti un kur man jāiesniedz, lai to varētu darīt? Vai var gadīties arī tā, ka man atsaka? OSKARS MĀRUPES NOVADĀ

Lai apstiprinātu specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu, personai, kura plāno veikt pasažieru pārvadāšanu ar transportlīdzekli, jāiesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā rakstveida pieteikums un dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz šādu transportlīdzekli. Ja reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju (līzinga līguma gadījumā) atšķiras no pakalpojuma sniedzēja datiem, jāiesniedz jauns sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai (ja transportlīdzekļa iepriekšējā apskate ir veikta un eksperta atzinums sniegts vairāk nekā pirms 12 mēnešiem). Būs vajadzīga arī tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma.

Maršrutu apstiprina uz laiku līdz 36 mēnešiem. Rīgas domes Satiksmes departaments pieņem lēmumu par maršruta apstiprināšanu, kurā norāda transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, konkrēto maršrutu un periodu, uz kādu tas ir apstiprināts, kā arī pieļaujamo braukšanas ātrumu.

Lēmumu par atteikumu apstiprināt maršrutu pieņem, ja iespējami būtiski traucējumi citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, var būt apdraudēta satiksmes drošība, maršruta apstiprināšana nav pieļaujama no pilsētbūvniecības un kultūras pieminekļu aizsardzības viedokļa vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

Atgādinām, ka šādam mērķim izmantojamam transportlīdzeklim pasažieriem redzamā vietā jābūt izvietotai maršruta shēmai, informācijai par pakalpojuma maksu, kā arī drošas lietošanas noteikumiem latviešu valodā un vismaz divās svešvalodās. Ja ar šādu transportlīdzekli tiek pārvadātas bērnu grupas, transportlīdzekļa priekšpusē un aizmugurē jābūt piestiprinātai atbilstīgai pazīšanas zīmei.

Par šo noteikumu neievērošanu pakalpojuma sniedzējam var uzlikt administratīvo sodu no 10 līdz 220 eiro.

Lēmums par specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanu stājas spēkā dienā, kad pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis Rīgas domes Satiksmes departamentā spēkā esoša apdrošināšanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu un uz specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcēja un piekabes ārējās virsbūves ir uzkrāsoti piešķirtie reģistrācijas numuri.

UZZIŅA

Pakalpojuma sniedzējs un specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgi par pasažieru drošību.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

Pievienot komentāru