Praktiski
Manas tiesības

Kā iznomāt pašvaldības zemi0

Foto-pavels/Shutterstock

Ģimenē nolēmām nodarboties ar ārstniecības augu audzēšanu un tēju gatavošanu. Vai iedzīvotāji var prasīt, lai pašvaldība iznomā kādu konkrētu zemesgabalu šādam labam mērķim, jo mūsu ģimenei pieder tikai mazs zemes pleķītis. Varbūt pēc tam to zemi var arī nopirkt? JANĪNA JĒKABPILS NOVADĀ

!!! Katra pašvaldība savā tīmekļvietnē publicē informāciju par nomā ar izpirkuma tiesībām nododamo neapbūvēto lauksaimniecības zemi (zemes vienības kadastra apzīmējumu, iznomājamo platību, iznomāšanas termiņu, zemes izpirkuma cenu, nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņu, nomas līguma projektu).

Lai pieteiktos nomāt šādu zemi, jums jādodas uz savu pašvaldību un jāiesniedz iesniegums. Tajā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un kontaktinformācijs (adrese, kurā esat sasniedzama, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese), kā arī zemes vienības kadastra apzīmējums. Šajā iesniegumā arī jābūt informācijai par plānoto lauksaimniecisko darbību (jūsu gadījumā – ārstniecības augu audzēšana). Iesniegumā jāapliecina, ka gada laikā pēc nomas līguma noslēgšanas zemi sāksiet izmantot lauksaimnieciskajā darbībā, kā arī jāapliecina, ka jums jau nepieder lauksaimniecības zeme.

Pašvaldība reģistrē nomas tiesību pretendentu iesniegumus to saņemšanas secībā un 10 darbdienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tos izvērtē. Pēc tam tā rakstiski uzaicina nomas tiesību pretendentu divu nedēļu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas noslēgt lauksaimniecības zemes nomas līgumu. Taču, ja pašvaldība konstatēs, ka jums jau pieder lauksaimniecības zeme, vai neiesniegsiet apliecinājumu, ka gada laikā pēc nomas līguma noslēgšanas sāksiet zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pašvaldība atteiks. Ja pretendenti būs vairāki, pašvaldība rīkos izlozi, pieaicinot nomas tiesību pretendentus. Ja izlozētais nomas tiesību pretendents atteiksies noslēgt nomas līgumu, pašvaldība atkārtos izlozi.

Nomas maksa un maksāšanas kārtība būs noteikta līgumā, paredzot nomniekam pienākumu reizi ceturksnī to samaksāt. Vēl šajā līgumā būs noteikta nomnieka atbildība par maksājuma kavējumu – 0,1% no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Tāpat līgumā būs paredzēta strīdu izšķiršanas kārtība un pušu atbildība par saistību nepildīšanu.

Līgumā tiek paredzēti arī nomas līguma izbeigšanas nosacījumi. Tā notiks, ja nomnieks līguma darbības termiņā izmantos vai neizlietos izpirkuma tiesības. Vēl nomas līgums izbeigsies, ja gada laikā pēc tā noslēgšanas nomnieks neuzsāks lauksaimniecības zemi izmantot lauksaimnieciskajā darbībā vai pārtrauks to izmantot lauksaimnieciskajā darbībā, kā arī ja nomnieks veiks neatļautu būvniecību uz nomājamās lauksaimniecības zemes. Līgums izbeigsies arī tad, ja pēc nomas līguma noslēgšanas atklāsies, ka nomniekam jau pieder lauksaimniecības zeme.

SVARĪGI

* Nomniekam ir pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli.

* Nomniekam aizliegts nodot nomājamo lauksaimniecības zemi apakšnomā.

LA.lv