Īpašums, Manas tiesības

Kā anulēt deklarēto dzīvesvietu tur nedzīvojošam radiniekam?

Foto - Shutterstock

Vai es bez dēla piekrišanas varu anulēt viņa deklarēto dzīvesvietu, jo vēlamies šo dzīvokli pārdot? Viņš daudzus gadus tur nedzīvo, bieži brauc strādāt uz ārzemēm, bet deklarēto dzīvesvietu labprātīgi mainīt nevēlas. INESE LIEPĀJĀ

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pantā teikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē divos gadījumos:

1) ja dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai viņu pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;

2) ja personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Atgādinām, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, ja par to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi laulības, radniecības vai citā likumiskā un līgumiskā ceļā. Mainot dzīvesvietu un sākot tur pastāvīgu dzīvi, personas pienākums ir mēneša laikā deklarēties jaunajā dzīvesvietā. Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, deklarēšanas pienākumu uzskata par izpildītu, ja deklarētājs sniedzis ziņas par savu dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistrā.

Iesniegums par dēla dzīvesvietas deklarēšanas anulēšanu jums jāiesniedz pašvaldībā. Taču šī likuma norma neattiecas uz gadījumiem, ja dēlam pieder šis dzīvoklis vai tā daļa, vai viņš deklarējis tur savu dzīvesvietu pēc tam, kad esat to iegādājusies, vai arī privatizācijas brīdī bija pierakstīts dzīvoklī. Ja dēls dzīvoja šajā īpašumā pirms tā privatizācijas vai deklarēja tur savu dzīvesvietu pēc tam, kad jūs šo īpašumu iegādājāties, jums nāksies sniegt prasību tiesā par dēla dzīvokļa lietošanas tiesību izbeigšanu.

Likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 22. panta 1. daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks var prasīt ģimenes locekļu dzīvokļa lietošanas tiesību izbeigšanu, ja viņi:

1) nepilda likumā noteiktos pienākumus (piemēram, nesedz daļu no maksas par dzīvokļa apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem);

2) necienīgi izturas pret dzīvokļa īpašnieku – rupji apvaino vārdos vai darbos, tīši nodara mantisku zaudējumu, apdraud dzīvību, atstāj bezpalīdzības stāvoklī, ja bija iespējams palīdzēt;

3) ir ilgstošā prombūtnē un nav vienojušies ar dzīvokļa īpašnieku par dzīvokļa lietošanas tiesību saglabāšanu.

Visticamāk, jums tomēr nāksies iesniegt tiesā šādu prasību. Kad tiesas spriedums par lietošanas tiesību izbeigšanu stāsies spēkā, varēsiet lūgt pašvaldību anulēt dēla deklarēto dzīvesvietu.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

2 Komentāri

  1. Pārdodiet dzīvokli, un lai jaunie īpašnieki iet un raksta iesniegumu migrācijas dienestam par deklarēto iemītnieku dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu, jo viņiem tur būs zudis tiesiskais pamats.
    Tā mēs, pārdodot dzīvokli, arī izdarījām. Jaunie īpašnieki paši uzrakstīja iesniegumu, un viņiem ļoti ātri viss nokārtojās, jo ne deklarētā persona tuvumā rādījās tam dzīvoklim, ne bija rados ar jaunajiem īpašniekiem. līdz ar to, nekāda tiesiska pamata tur atrasties.

  2. Es iesniedzu lūgumu pašvaldībā, tas ir pagasta padomē izdeklarēt dēlu, kurš nedzīvoja man piederošajā mājā aizsūtot ierakstītu vēstuli pašvaldībai, tas tādēļ lai mēneša laikā tiktu dota oficiāla atbilde. Uz šo adresi pienāca 3 ierakstītas vēstules uz viņa vārda, kuras es neparakstīju un nācās pastniecei nogādāt atpakaļ pašvaldībai, tas tādēļ lai pierādītu ka te viņš neatradās, pēc mēneša man atnāca oficiāla atbilde ka dēls no mājas izdeklarēts .Nebija vajadzīga ne tiesa , ne kādi citādi pierādījumi, to visu varēja nokārtot ar ierakstītu vēstuli no manas puses un neparakstot viņam atsūtītās vēstules, jo tās bija viņam pašam personīgi sūtītas, bet ja viņš te nedzīvoja, tātad nekādi nevarēja arī tās saņemt.

Pievienot komentāru