Praktiski
Manas tiesības

Ja vecāki nerūpējas par bērniem… Kādos gadījumos un kā bērnu izņem no ģimenes?0

Foto: Pixeljoy/SHUTTERSTOCK

“Kādos gadījumos vecākiem pārtrauc bērnu aprūpes tiesības? Vai nemitīgi strīdi (pieļauju, ka tiek lietots arī alkohols) un nerūpēšanās par bērniem ir pietiekams iemesls, lai šādas tiesības atņemtu? Vai man par šo gadījumu, kas notiek kaimiņos, jāziņo policijai?” ASTRĪDA RĪGĀ

Ja bērniem netiek nodrošināta aprūpe, kā arī par nesaskaņām un alkohola lietošanu ģimenē jāziņo bāriņtiesai, taču, ja konkrētā situācija apdraud bērnu dzīvību un drošību, zvaniet policijai. Par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem tiek lemts tikai tad, ja nekā citādi ģimenei nav iespējams palīdzēt. Tāpēc katrs gadījums vienmēr tiek ļoti rūpīgi izvērtēts. Var būt arī situācijas, kad formāli ir konstatējami tiesiskajā regulējumā noteiktie aizgādības tiesību pārtraukšanas priekšnoteikumi, taču pēc pierādījumu izvērtēšanas tomēr jāsecina, ka pārkāpumi nav tādi, lai pārtrauktu aizgādības tiesības.

Juriste Kristīne Krēsliņa atgādina, ka Bāriņtiesu likuma 22. panta pirmajā daļā un Civillikuma 203. panta pirmajā daļā noteikts, ka bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu, ja:

1) ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu;

2) bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāku apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ);

3) vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;

4) vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;

5) konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu.

Nereti aizgādības tiesību pārtraukšana tiek pamatota arī ar to, ka pastāv faktiski šķēršļi, kas vecākiem liedz aprūpēt bērnus (lielākoties tas saistīts ar veselības vai materiālajām problēmām, kā arī vecāku prombūtni). Arī viena vecāka rīcība, liedzot bērnam tiesības uzturēt personīgas attiecības un tiešus kontaktus ar otru vecāku (saskarsmes tiesības), var būt iemesls, lai lemtu par vecāka aizgādības tiesību pārtraukšanu.

Aizgādības tiesību pārtraukšana bērna interešu nodrošināšanas nolūkā ir ierobežota laikā. Civillikumā noteikts – ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par nepieciešamību prasības celšanai tiesā aizgādības tiesību atņemšanai.

Tātad bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu, bet tiesa – par šo tiesību atņemšanu. Ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par šo tiesību atjaunošanu. Gan bāriņtiesai, gan tiesai katrā konkrētajā gadījumā jāizvērtē vislabākais variants bērnam.

SVARĪGI

• Ikvienā gadījumā, kad aizgādības pienākums netiek pienācīgi pildīts, bāriņtiesai un citām atbildīgajām iestādēm ir tiesības un pienākums iejaukties.

• Aizgādības tiesību pārtraukšana skar ļoti nozīmīgas bērna tiesības uz ģimeni, tāpēc, pieņemot lēmumu, ir jāvērtē, vai iespējams novērst nelabvēlīgos apstākļus vai iespējami citi, saudzējošāki līdzekļi, kā nodrošināt nepilngadīgā intereses.

• Mātes un tēva savstarpējās nesaskaņas un strīdi nav risināmi, vienam no vecākiem pārtraucot bērna aizgādības tiesības.

UZZIŅA

Rīgas bāriņtiesa atrodas Tērbatas ielā 69 Rīgā, LV-1001; e-pasts: [email protected]; apmeklētāju pieņemšana – pirmdienās un ceturtdienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 67037746.

LA.lv