Praktiski
Manas tiesības

Ja pašam nav laika rīkoties ar mantojumu, iecel aizgādni par īpašumu!0

Foto: Shutterstock

Iesniedzu iesniegumu notāram par mantojumu no tēva. Pati strādāju ārzemēs, uz Latviju atbraucu reti. Mirušā tēva mājā dzīvo viņa otrā sieva. Baidos, ka viņa var visu pārdot, kamēr es nebūšu šeit. Turklāt ir uzradies vēl kaut kāds radinieks, kuru pat nepazīstu un kurš arī pretendē uz mantojumu, – it kā esot pat iesniedzis prasību tiesā. Vai varu kādam lūgt, lai parūpējas par manu mantojuma daļu? LIENE GARKALNES NOVADĀ

Šādā gadījumā pastāv iespēja nodibināt mantojuma aizgādnību. Iesniegums par aizgādnības nodibināšanu mantojumam jāiesniedz zvērinātam notāram, kurš nodarbojas ar šo mantojuma lietu. Iesniegumā jānorāda mantojuma atstājēja vārds, uzvārds, personas kods (ja tā nav – dzimšanas gads, mēnesis un datums, kā arī dzimšanas vieta), pēdējā deklarētā dzīvesvieta, miršanas gads, mēnesis un datums, kā arī apstākļi, kā dēļ nepieciešams lūgt par aizgādnības nodibināšanu mantojumam. Iesniegumam jāpievieno mantojuma atstājēja miršanas apliecība.

Ja zvērināts notārs atzīs, ka ir iemesls nodibināt mantojumam aizgādnību, viņš sastādīs notariālo aktu un paziņos par to bāriņtiesai. Pēc tam bāriņtiesa mantojumam iecels aizgādni, kuru jūs varat ieteikt kā šajā lietā ieinteresēta persona. Ja nevienu neieteiksiet, aizgādni iecels pati bāriņtiesa.

Aizgādņi mantojuma pārvaldībā un pārstāvēšanā rīkojas patstāvīgi un mantojuma saglabāšanas vārdā.

Uzņemoties savus pienākumus, aizgādnim nekavējoties rakstiski jāsastāda mantojuma saraksts. Noteikts, ka viņam mantojums jāpārvalda ar tādu pašu rūpību un apzinību, ar kādu labs saimnieks pārvalda savas lietas. Aizgādnim pārvaldības laikā ik gadu par to jāatskaitās bāriņtiesai, bet, ja, mantojumu nododot mantiniekiem, vai kādu citu iemeslu dēļ aizgādnība beidzas, jāveic galīgais norēķins.

Kad likumīgā spēkā stājas tiesas spriedums vai lēmums par mantojuma pieprasītāja tiesībām, aizgādnība beidzas, līdz ar to beidzas arī aizgādņa tiesības rīkoties ar mantojumu. Aizgādnis kopā ar galīgo norēķinu nodod mantojumu atzītiem mantiniekiem pret parakstu un iesniedz šo dokumentu bāriņtiesai.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv